Odpowiedź MRiPS z 26-7-2023 r. w sprawie tego czy posiłki / wyżywienie dla pracowników mogą być finansowane z zfśs

(…) zgodnie z przepisami art. 232 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych…

czytaj dalej ➤➤➤

Praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodu – interpretacja KIS z 19-7-2023 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.433.2023.2.SJ

Praca zdalna (home office) a prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe. UZASADNIENIE Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 9 czerwca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 6 czerwca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika z…

czytaj dalej ➤➤➤

Składki ZUS a umowa zlecenia z cudzoziemcem w wieku do 26 lat – interpretacja ZUS z 9-6-2023 r. – DI/100000/43/441/2023

Czy naliczać składki ZUS od umowy zlecenia z cudzoziemcem – uczniem / studentem w wieku do 26 lat (np. obywatelem Ukrainy)? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy (…) zawarte we wniosku złożonym dnia 10 maja 2023 r. w przedmiocie braku obowiązku podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia…

czytaj dalej ➤➤➤

Składki ZUS od umowy zlecenia zawartej z pracownikiem innej firmy – interpretacja ZUS z 1-6-2023 r. – DI/100000/43/440/2023

Czy podlega oskładkowaniu zleceniobiorca, który jest pracownikiem innej firmy i korzysta z nowego urlopu opiekuńczego INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stanowisko przedstawione we wniosku przedsiębiorcy z dnia 4 maja 2023 r., doręczonym dnia 10 maja 2023 r. uznaje za prawidłowe w przedmiocie braku obowiązku podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia zawartej…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 16-6-2023 r. w sprawie przeliczenia kwoty zasiłków macierzyńskiego i rodzicielskiego po zmianie przepisów

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 641), ubezpieczeni, którzy w dniu wejścia w życie ustawy pobierają zasiłek macierzyński, mają prawo do zasiłku macierzyńskiego w nowej wysokości od dnia wejścia w życie ustawy do końca okresu odpowiadającego odpowiednio okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 13-6-2023 r. w sprawie nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej

W dniu 1 grudnia 2022 r. Parlament RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240), która ma na celu w szczególności wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań prawnych umożliwiających wykonywanie pracy zdalnej. Przepisy ustawy dotyczące pracy zdalnej weszły w życie z dniem 7 kwietnia br. Praca zdalna polega na…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 17-5-2023 r. w sprawie gwarancji jawności poziomu wynagrodzenia

Równe prawo kobiet i mężczyzn m.in. do kształcenia, zatrudnienia i awansów oraz do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości gwarantuje art. 33 ust. 2 Konstytucji RP. Zasada ta jest realizowana przede wszystkim przez obowiązujące równościowe i antydyskryminacyjne regulacje przyjęte w polskim prawie pracy (Kodeksie pracy). Nakazują one równe traktowanie pracowników w zatrudnieniu (art. 112 k.p.) oraz zabraniają jakiejkolwiek dyskryminacji, m.in. ze…

czytaj dalej ➤➤➤

Dwie umowy zlecenia o podobnym zakresie z tym samym pracodawcą – interpretacja ZUS z 26-4-2023 r. – DI/200000/43/355/2023

Składki ZUS a dwie umowy zlecenia o podobnym zakresie przedmiotowym z tym samym pracodawcą INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe w przedmiocie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym cudzoziemców – osób spoza Unii Europejskiej, z tytułu zawartych umów zlecenia z tym samym pracodawcą, o podobnym zakresie przedmiotowym. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 13 kwietnia 2023 r. Przedsiębiorca…

czytaj dalej ➤➤➤

Ryczałt i ekwiwalent za pracę zdalną a podatek – interpretacja KIS z 12-5-2023 r. – 0114-KDIP3-2.4011.341.2023.2.MN

Czy ryczałt i ekwiwalent za pracę zdalną podlega opodatkowaniu? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Szanowni Państwo stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe. UZASADNIENIE Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 23 marca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 23 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 28-4-2023 r. w sprawie planu urlopów wypoczynkowych

W myśl art. 163 § 1 K.p., urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów ustalającym terminy ich wykorzystywania przez pracowników w danym roku kalendarzowym. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672 K.p., tj. urlopu na żądanie.   Pracodawca…

czytaj dalej ➤➤➤
1 2 3 4 252