Ulga dla seniorów a podleganie ubezpieczeniom społecznym – interpretacja KIS z 1-6-2023 r. – 0115-KDIT2.4011.203.2023.2.KC

Podleganie ubezpieczeniom społecznym w kontekście ulgi dla pracujących seniorów. Czy przychody za zlecenie korzystają z ulgi dla seniorów w przypadku, gdy podatnik uzyskujący przychody z umowy o pracę i umowy zlecenia,  podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym tylko z umowy o pracę, a z umowy zlecenia ubezpieczenia te są dla niej dobrowolnie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

(…)

stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zakresie możliwości zastosowania „ulgi dla pracującego seniora” jest prawidłowe w części odnoszącej się do okresu od stycznia do listopada 2022 r., a nieprawidłowe w części odnoszącej się do grudnia 2022 r.

UZASADNIENIE

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

 

6 kwietnia 2023 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 29 maja 2023 r. (data wpływu). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Urodził się Pan (…) 1956 r. Mimo, iż wiek emerytalny pozwalał na ubieganie się o emeryturę już w lutym 2021 r., wniosek o emeryturę złożył Pan 19 grudnia 2022 r. Decyzja o przyznaniu emerytury została wydana 11 stycznia 2023 r. z datą obowiązywania świadczenia od 1 grudnia 2022 r. Wypłata pierwszej emerytury nastąpiła 17 stycznia 2023 r. Nie pobiera Pan innych świadczeń.

W 2022 r. był Pan wspólnikiem spółki cywilnej, której dochody były opodatkowane według skali podatkowej (podatek progresywny). Z tytułu prowadzenia działalności opłacał Pan składki na ubezpieczenie społeczne za miesiące od stycznia 2022 r. do listopada 2022 r. (za grudzień również zapłacił Pan składkę społeczną, jednak po uzyskaniu decyzji o przyznaniu emerytury dokonał Pan korekty ZUS za grudzień wykazując tylko składkę zdrowotną z działalności). Od grudnia 2022 r. z tytułu uzyskiwanych przychodów z działalności gospodarczej podlega Pan ubezpieczeniu społecznemu w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych jako emeryt, nie opłacając składek, wobec braku obowiązku ich opłacania. Opłaca Pan jedynie składkę zdrowotną.

W 2022 r. uzyskiwał Pan również przychody z umowy zlecenia, od których nie były pobierane składki na ubezpieczenie społeczne, ze względu na fakt, że składki te odprowadzał Pan z działalności. Rok 2022 w pozarolniczej działalności gospodarczej zakończył się stratą. PIT-36 został już złożony w urzędzie skarbowym, jednak chciałby Pan dokonać korekty tego zeznania z uwzględnieniem ulgi dla seniora (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przedmiotem zapytania jest zeznanie roczne PIT-36 za 2022 r.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

Przychody z tytułu umowy zlecenia uzyskiwał Pan przez cały 2022 r., tj. od stycznia do grudnia 2022 r.

W grudniu 2022 r. z tytułu uzyskania przychodów w ramach umowy zlecenia nie podlegał Pan ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Chce Pan objąć zwolnieniem przychody za cały 2022 r., tj. od stycznia do grudnia 2022 r.

W 2022 r. do momentu przejścia na emeryturę nie otrzymywał Pan żadnych świadczeń, tj.:

a) emerytury lub renty rodzinnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

b) emerytury lub renty rodzinnej, o której mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 520, 655 i 1115),

c) emerytury lub rentę rodzinnej, o której mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 1626 i 2476),

d) emerytury lub renty rodzinnej, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461),

e) świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a,

f) uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655, 1259 i 1933).

Pytanie

Czy może Pan skorzystać z ulgi dla seniora w zakresie przychodów z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od których nie były pobierane składki na ubezpieczenie społeczne?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie, może Pan skorzystać z ulgi dla seniora w stosunku do ww. przychodów z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż składki na ubezpieczenie społeczne nie były pobierane z tych umów z tego względu, że opłacał je Pan z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przy czym, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

pkt 2 – działalność wykonywana osobiście;

pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a)

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b)

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

c)

przedsiębiorstwa w spadku

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 tej ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Na podstawie 14 ust. 1 ww. ustawy:

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2022 r.:

Wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:

a)

emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

b)

emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 520, 655 i 1115),

c)

emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 1626 i 2476),

d)

emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461),

e)

świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a,

f)

uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655, 1259 i 1933).

W myśl art. 21 ust. 39 ww. ustawy:

Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie niniejszej ustawy, zwolnionych od podatku dochodowego oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z art. 21 ust. 44 tej ustawy wynika, że:

Suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Kwestie związane z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego reguluje z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.). Przymus ubezpieczenia oznacza, że stosunek ubezpieczenia społecznego powstaje ex lege jednocześnie z uzyskaniem tytułu do obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu społecznemu na wypadek zajścia określonego ryzyka. Ustawa określa m.in. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Zgodnie z art. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

Ubezpieczenia społeczne obejmują:

1)

ubezpieczenie emerytalne;

2)

ubezpieczenia rentowe;

3)

ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpieczeniem chorobowym”;

4)

ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym”.

Jak wynika z powyższego, ubezpieczenia społeczne nie obejmują ubezpieczenia zdrowotnego (składki zdrowotnej) uregulowanego w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.), określającej między innymi zasady powszechnego – obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

W myśl 6 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:

pkt 4 – osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4;

pkt 5 – osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi.

Stosownie do art. 9 ust. 2 omawianej ustawy:

Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 2c i 7.

Jak stanowi art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 18 ust. 8. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, dla której właściwa jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 18a albo art. 18c, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów, z zastrzeżeniem ust. 2c.

W myśl art. 9 ust. 5 ww. ustawy:

Osoby, o których mowa w art. 6, niewymienione w ust. 4, 4a i 4c, mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Z wniosku wynika, że jest Pan mężczyzną urodzonym (…) 1956 r. Mimo, iż wiek emerytalny pozwalał na ubieganie się o emeryturę już w lutym 2021 r., wniosek o emeryturę złożył Pan 19 grudnia 2022 r. Decyzja o przyznaniu emerytury została wydana 11 stycznia 2023 r. z datą obowiązywania świadczenia od 1 grudnia 2022 r. Wypłata pierwszej emerytury nastąpiła 17 stycznia 2023 r. W 2022 r. do momentu przejścia na emeryturę nie otrzymywał Pan żadnych świadczeń wymiotnych w art. 21 ust. 1 pkt 154 lit. a-f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2022 r. był Pan wspólnikiem spółki cywilnej, której dochody były opodatkowane według skali podatkowej (podatek progresywny). Z tytułu prowadzenia działalności opłacał Pan składki na ubezpieczenie społeczne za miesiące od stycznia 2022 r. do listopada 2022 r. (za grudzień również zapłacił Pan składkę społeczną, jednak po uzyskaniu decyzji o przyznaniu emerytury dokonał Pan korekty ZUS za grudzień wykazując tylko składkę zdrowotną z działalności). Od grudnia 2022 r. z tytułu uzyskiwanych przychodów z działalności gospodarczej podlega Pan ubezpieczeniu społecznemu w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych jako emeryt, nie opłacając składek, wobec braku obowiązku ich opłacania. Opłaca Pan jedynie składkę zdrowotną. W 2022 r. uzyskiwał Pan również przychody z umowy zlecenia, od których nie były pobierane składki na ubezpieczenie społeczne, ze względu na fakt, że składki te odprowadzał Pan z działalności. Rok 2022 w pozarolniczej działalności gospodarczej zakończył się stratą. Przychody z tytułu umowy zlecenia uzyskiwał Pan przez cały 2022 r., tj. od stycznia do grudnia 2022 r. W grudniu 2022 r. z tytułu uzyskania przychodów w ramach umowy zlecenia nie podlegał Pan ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Chce Pan objąć zwolnieniem przychody za cały 2022 r., tj. od stycznia do grudnia 2022 r. PIT-36 został już złożony w urzędzie skarbowym, jednak chciałby Pan dokonać korekty tego zeznania z uwzględnieniem ulgi dla seniora (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że w ramach „Polskiego Ładu” wprowadzono przepisy dla osób, które pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nadal pozostają aktywne zawodowo i nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych, zwane potocznie „ulgą dla pracujących seniorów”. Ulga ta zapisana została w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uprawnionymi do korzystania z tego przywileju podatkowego są kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskania objętych zwolnieniem przychodów. Analizowany przepis art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów osiągniętych przez te osoby ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 ust. 8 ww. ustawy, z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 (według skali podatkowej), art. 30c (tzw. podatek liniowy, w wysokości 19%) albo art. 30ca (opodatkowanie stawka 5%, ulga IP Box) albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zwolnienie to jest limitowane – dotyczy bowiem przychodów w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Aby korzystać z omawianego zwolnienia, podatnik nie może również otrzymywać, mimo nabycia uprawnienia, świadczeń wymienionych enumeratywnie w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak już wskazano, przesłanką warunkującą stosowanie ulgi dla pracujących seniorów jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskiwanych przychodów. Zarówno przychody z umowy zlecenia, jak i z działalności gospodarczej stanowią tytuły do objęcia ubezpieczeniem społecznym. Jednakże okoliczność, że w niektórych przypadkach określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym podatnik nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z tytułu umowy zlecenia nie oznacza, że w odniesieniu do przychodów osiąganych z tego tytułu traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

We wniosku wskazał Pan, że z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opłacał składki na ubezpieczenie społeczne za miesiące od stycznia 2022 r. do listopada 2022 r. W 2022 r. uzyskiwał Pan również przychody z umowy zlecenia, od których nie były pobierane składki na ubezpieczenie społeczne, ze względu na fakt, że składki te odprowadzał Pan z działalności. Podał Pan również, że grudniu 2022 r. z tytułu uzyskania przychodów w ramach umowy zlecenia nie podlegał Pan ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W świetle powyższego stwierdzić zatem należy, że może Pan skorzystać z „ulgi dla pracującego seniora”, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów uzyskanych w ramach umowy zlecenia od stycznia do listopada 2022 r. Brak odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne z umów zlecenia nie oznacza, że zachodzi przesłanka uniemożliwiająca zastosowanie ww. zwolnienia przedmiotowego, bowiem w okolicznościach niniejszej sprawy odprowadzał Pan składki na ubezpieczenie społeczne w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą w miesiącach styczeń-listopad 2022 r.

Jednakże wobec tego, że w grudniu 2022 r. nie podlegał Pan ubezpieczeniem społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – to do osiągniętych w grudniu 2022 r. przychodów z umów zlecenia nie może Pan skorzystać z ww. ulgi. Nie spełnia Pan bowiem podstawowego kryterium – kryterium podlegania ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

 

źródło: https://eureka.mf.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz