Zatrucie posiłkiem w czasie przerwy jest wypadkiem przy pracy – wyrok SN z 28.6.2023 r. – I PSKP 28/22

Zatrucie w czasie przerwy od pracy posiłkiem przygotowanym w domu jest wypadkiem przy pracy TEZA W sytuacji potwierdzenia związku czasowego i miejscowego zdarzenia z pracą, nie ma potrzeby poszukiwania jeszcze związku funkcjonalnego zdarzenia z pracą. Jest tak dlatego, że wystąpienie zdarzenia (spowodowanego przyczyną zewnętrzną) w miejscu i czasie wykonywania obowiązków pracowniczych, jest wystarczające do stwierdzenia wypadku przy pracy, niezależnie od…

czytaj dalej ➤➤➤

Dopuszczalność potrąceń z wynagrodzenia pracownika – wyrok SN z 8.3.2023 r. – I PSKP 32/22

Dopuszczalność potrąceń z wynagrodzenia pracownika TEZA Do wynagrodzenia w zatrudnieniu można stosować tylko te potrącenia, które są tam wymienione, a przepis art. 91 K.p. wymaga zgody pracownika wyrażonej na piśmie, która nie może być blankietowa. Powinna dotyczyć konkretnej, istniejącej wierzytelności, a pracownik powinien mieć świadomość wielkości długu oraz przesłanek odpowiedzialności. W procesie o zapłatę wynagrodzenia za pracę pozwany pracodawca nie…

czytaj dalej ➤➤➤

Konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę – wyrok SN z 22-2-2023 r. – III PSKP 50/22

Ponowna konsultacja ze związkiem zawodowym wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego po skutecznym cofnięciu przez pracodawcę wcześniejszego wypowiedzenia. Zbyt długi okres między przeprowadzeniem konsultacji zamiaru wypowiedzenia z organizacją związkową a datą wypowiedzenia umowy o pracę TEZA 1. Wypowiedzenie umowy o pracę dokonane po skutecznym cofnięciu przez pracodawcę wcześniejszego wypowiedzenia skonsultowanego z organizacją związkową musi być poprzedzone konsultacją w trybie art. 38…

czytaj dalej ➤➤➤

Potrącenia z pensji – wyrok SN z 11-10-2022 r. – II PSKP 17/22

Potrącenia z pensji w kontekście naruszenia przez pracodawcę obowiązku terminowej wypłaty wynagrodzenia na rzecz pracownika TEZA Ocena „ciężkości” naruszenia przez pracodawcę obowiązku terminowej wypłaty wynagrodzenia na rzecz pracownika zależy, z jednej strony – od powtarzalności i uporczywości zachowania pracodawcy, z drugiej zaś – od stwierdzenia czy wypłacenie wynagrodzenia nieterminowo stanowiło realne zagrożenie lub uszczerbek dla istotnego interesu pracownika. Dla dokonania…

czytaj dalej ➤➤➤

Dyskryminacja i nierówne traktowanie w zatrudnieniu przy tych samych obowiązkach – wyrok SN z 26-4-2022 r. – III PSK 151/21

Dyskryminacja a „zwykłe” nierówne traktowanie pracowników przy jednakowym wypełnianiu takich samych obowiązków. Czym jest dyskryminacja w zatrudnieniu? TEZA Dyskryminacją nie jest każde nierówne traktowanie danej osoby lub grupy w porównaniu z innymi, ale takie, które występuje ze względu na ich „inność” (odrębność, odmienność) i nie jest uzasadnione z punktu widzenia sprawiedliwości opartej na równym traktowaniu wszystkich, którzy znajdują się w…

czytaj dalej ➤➤➤

Krytyka pracodawcy a zwolnienie pracownika z pracy – wyrok SN z 9-3-2022 r. – III PSKP 62/21

Krytyka pracodawcy a zwolnienie pracownika z pracy. Reguły i przyczyny rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia czyli w trybie dyscyplinarnym na mocy art. 52 K.p. TEZA Istnienie choćby jednej zasadnej przyczyny rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. może czynić oświadczenie woli pracodawcy zgodnym z prawem, ale tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie wymienione w tym…

czytaj dalej ➤➤➤

Uchwała Sądu Najwyższego z 16-6-2021 r. – III UZP 2/21

Wypłata zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia w razie niestawienia się na badania TEZA Utrata ważności zaświadczenia lekarskiego na podstawie art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.), nie oznacza odzyskania zdolności do pracy przez osobę, która wcześniej,…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok Sądu Najwyższego z 24-2-2021 r. – III PSKP 4/21

Czas pracy pracownika mobilnego. Jak liczyć czas pracy przedstawiciela handlowego dojeżdżającego do klientów? TEZA Czasem pracy pracownika wykonującego obowiązki pracownicze na określonym obszarze, do czego konieczne jest stałe przemieszczanie się, jest także czas poświęcony na niezbędne przejazdy. Czas pracy pracownika handlowego rozpoczyna się od wyjazdu z jego mieszkania w sytuacji, gdy pracodawca nie zorganizował dla niego żadnego miejsca, które mogłoby…

czytaj dalej ➤➤➤

Postanowienie Sądu Najwyższego z 28-1-2021 r. – III USK 42/21

Wyrażenie przez ZUS zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie TEZA Regulacja określona w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie powinna być interpretowana z nadmiernym rygoryzmem mając na względzie dotkliwe skutki ustania w tym trybie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przy jednoczesnej woli jego kontynuowania przez ubezpieczonego, który ostatecznie po terminie reguluje jednak…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok Sądu Najwyższego z 21-1-2021 r. – III PSKP 2/21

Kwestie związane z niedochowaniem wymogu formy pisemnej konsultacji z organizacją związkową zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę TEZA W aspekcie stosowania art. 45 § 2 i § 3 K.p. znaczenie mają ustalenia faktyczne co do stanowiska pracy zajmowanego przez pracownika. Bezprawność na gruncie art. 45 § 1 K.p. składa się nie tylko z naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, lecz…

czytaj dalej ➤➤➤
1 2 3 169