Przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu rekrutacji – wyrok NSA z 20.2.2024 r. – III OSK 2700/22

Przetwarzanie danych osobowych (zawartych np. w CV) po zakończeniu rekrutacji w kontekście RODO TEZA Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych osoby, która negatywnie przeszła proces rekrutacyjny i tym samym wyzbycie się przez pracodawcę wszelkich dokumentów i danych identyfikujących oraz pozycjonujących tę osobę w tym procesie, może uniemożliwić lub znacznie utrudnić mu skuteczną obronę przed postawionymi przed sądem zarzutami dyskryminacyjnymi. Naczelny Sąd Administracyjny…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok NSA z 14.9.2023 r. – II FSK 2632/20

Podatek (przychód) a ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych TEZA REDAKCYJNA Kwota ryczałtu wypłacanego za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych nie powinna być uznawana za „świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika” w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzasadnieniem dla takiego poglądu jest to, że pracownik z zasady nie jest zobowiązany do ponoszenia…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok NSA z 25.1.2022 r. – II FSK 1037/19

Zapłata zaległych składek ZUS za zatrudnionego (np. pracownika lub zleceniobiorcę) nie stanowi jego przychodu TEZA Spółka jako płatnik regulując zaległe składki na ubezpieczenie społeczne realizuje ciążący na niej obowiązek. Wykonania zaległego zobowiązania przez płatnika, w zakresie obliczenia, potrącenia z dochodu ubezpieczonego oraz odprowadzania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, nie można utożsamiać z wykonaniem obowiązku za kogoś innego, tj. za pracownika…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok NSA z 20.8.2021 r. – II GSK 283/21

Jeśli ZUS lub NFZ żąda składek ZUS od umowy o dzieło to powinien udowodnić, że przedmiotem umowy w istocie nie było wykonanie dzieła TEZA 1. W sytuacji, gdy granica między usługami, a dziełem może „bywać płynna”, to tym bardziej zyskuje na znaczeniu stanowisko, z którego wynika, że ocena umowy z punktu widzenia art. 3531 k.c. wymaga skutecznego – co trzeba…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok NSA z 1.6.2021 r. – II FSK 472/21

Jaka dokumentacja uzasadnia stosowanie pracowniczych kosztów autorskich? TEZA W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest jednolite stanowisko, zgodnie z którym dla zastosowania normy kosztów uzyskania przychodów, określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f., konieczne jest rozróżnienie wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i część określającą honorarium, związaną z korzystaniem z praw autorskich za eksploatację dzieła w określony…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok NSA z 5.2.2021 r. – II FSK 2573/18

Czy zapłata przez pracodawcę ze swoich środków zaległych składek ZUS w części należnej od zatrudnionego powoduje powstania u niego przychodu? TEZA Płatnik składek ubezpieczeniowych, uiszczając zaległe składki w części należnej od pracownika, nie dokonuje żadnego przysporzenia majątkowego, zwiększającego majątek pracowników i pracownicy nie otrzymują od płatnika nieodpłatnych świadczeń. Składki ubezpieczeniowe zapłacone przez płatnika umożliwią dopiero w przyszłości uzyskanie świadczeń z…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok NSA z 16.7.2020 r. – I OSK 3015/19

Dobrowolna zgoda pracownika na potrącenie z wynagrodzenia musi dotyczyć konkretnych kwot (np. zgoda na potrącenie kosztów używania samochodu służbowego do celów prywatnych) TEZA Wyrażenie przez pracownika, na podstawie art. 91 k.p., w umowie o wspólnej odpowiedzialności materialnej, zgody na potrącanie przez pracodawcę z wynagrodzenia za pracę należności z tytułu niedoborów, które mogą się ujawnić w przyszłości w wyniku inwentaryzacji –…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok NSA z 26.11.2019 r. – II FSK 3953/17

Przychód pracownika a wartość noclegu finansowanego przez pracodawcę SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 2846/16 w sprawie ze skargi H. H. na interpretację indywidualną Ministra Finansów…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok NSA z 16.10.2019 r. – II FSK 3531/17

Podatek a zwrot kosztów używania prywatnego samochodu w jazdach lokalnych SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędzia WSA – del. Artur Kot (sprawozdawca), Protokolant Agata Milewska, po rozpoznaniu w dniu 16 października 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. sp. z o.o. z siedzibą w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok NSA z 13.08.2019 r. – II FSK 3292/17

Pracodawca ani pracownik nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji błędnej interpretacji przepisów dokonanej przez fiskusa TEZA Art. 26a § 1 Ordynacji podatkowej należy rozumieć w ten sposób, że wyklucza odpowiedzialność podatnika zarówno za zaliczkę, jak również za tę część zobowiązania rocznego, która odpowiada kwocie zaliczki niepobranej przez płatnika w warunkach uregulowanych w tym przepisie. W konsekwencji za część zobowiązania, za którą…

czytaj dalej ➤➤➤
1 2 3 12