Odpowiedź MRPiPS z 22-4-2024 r. w sprawie kontroli zwolnień lekarskich i zasiłku chorobowego

(…) Kwestia wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby została określona przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) natomiast zasady przyznawania prawa do zasiłku chorobowego oraz jego wysokość zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRPiPS z 22-4-2024 r. w sprawie problemów związanych z programem Mały ZUS plus

(…) Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znany jest temat opłacania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne przez przedsiębiorców uzyskujących niewysokie przychody z działalności w ramach ulgi „Mały ZUS plus”. Ta ulga to obniżone składki dla małych przedsiębiorców (z przychodem do 120 tys. zł), obliczane od podstawy równej połowie przeciętnego dochodu przedsiębiorcy z poprzedniego roku. „Mały ZUS plus” wprowadzono przepisami obowiązującymi…

czytaj dalej ➤➤➤

Kiedy zwrot za sanitariaty dla kierowców w transporcie międzynarodowym jest oskładkowany – interpretacja ZUS z 7-05-2024 r. – DI/200000/43/251/2024

Czy i kiedy wypłacany kierowcom wykonującym przewozy międzynarodowe zwrot za sanitariaty podlega oskładkowaniu? Czy uwzględniać ten zwrot w przychodzie, który decyduje o możliwości zastosowania zwolnienia ze składek ZUS w postaci „wirtualnych diet”? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział (…) uznał za nieprawidłowe w sprawie ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe w sytuacji zwrotu…

czytaj dalej ➤➤➤

Sanitariaty kierowców w transporcie międzynarodowym a składki ZUS – interpretacja ZUS z 25-04-2024 r. – DI/100000/43/362/2024

Kiedy należny kierowcom wykonującym przewozy międzynarodowe zwrot za sanitariaty podlega ozusowaniu? Czy wliczać sanitariaty do przychodu, który decyduje o możliwości zastosowania zwolnienia z oskładkowania w postaci „wirtualnych diet”? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (…) złożonym dnia 4 kwietnia 2024r. w przedmiocie dotyczącym ustalenia podstawy wymiaru składek ma ubezpieczenia społeczne…

czytaj dalej ➤➤➤

Jak dokumentować prawo do ulgi na powrót – interpretacja KIS z 24-4-2024 r. – 0115-KDIT2.4011.78.2024.2.ENB

Czy wiza turystyczna i pieczątki w paszporcie wystarczą do skorzystania z ulgi na powrót w ramach tzw. „zerowego PIT”? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE   Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 1 lutego 2024 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który…

czytaj dalej ➤➤➤

Dodatek za rozłąkę oddelegowanego a składki ZUS – interpretacja ZUS z 15-01-2024 r. – DI/200000/43/4/2024

Kiedy dodatek za rozłąkę (wypłacany np. pracownikowi oddelegowanemu do pracy poza granicami Polski) wolny jest od składek ZUS? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: Zakład) uznaje stanowisko Przedsiębiorcy: (…) (dalej: Przedsiębiorca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 3 stycznia 2024 r. za prawidłowe w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wartości świadczenia w…

czytaj dalej ➤➤➤

Rzeczywiste koszty uzyskania przychodu zleceniobiorcy w PIT – interpretacja KIS z 14-2-2024 r. – 0112-KDIL2-1.4011.34.2024.1.KF

Czy i kiedy zleceniobiorca może zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionej przy realizacji umowy zlecenie? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe. UZASADNIENIE   Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 11 stycznia 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 11 stycznia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy kosztów…

czytaj dalej ➤➤➤

Składki ZUS a paczki świąteczne, które współfinansuje sam zatrudniony – interpretacja ZUS z 29-12-2023 r. – DI/200000/43/1094/2023

Czy podlega oskładkowaniu wartość nabytej ze środków obrotowych pracodawcy paczki świątecznej, którą współfinansuje sam pracownik? Czy paczka np. na Święta Wielkanocne zakupiona ze środków obrotowych zakładu pracy może korzystać ze zwolnienia z ozusowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zwany dalej: Zakładem) w związku z wnioskiem złożonym 15 listopada 2023…

czytaj dalej ➤➤➤

Składki ZUS od umowy zlecenia (wynagrodzenia) zleceniobiorcy, który w trakcie miesiąca utracił status studenta – interpretacja ZUS z 18-1-2024 r. – DI/100000/43/1263/2023

Czy podlega ubezpieczeniom ZUS zleceniobiorca, który w trakcie miesiąca i trwania umowy zlecenia utracił status studenta? Składki ZUS a wynagrodzenie ze zlecenia za okres przed powstaniem obowiązku ubezpieczeń zusowskich INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2023 r., doręczonym dnia 28 grudnia 2023 r. w przedmiocie braku…

czytaj dalej ➤➤➤

Prezenty i upominki dla pracowników bez podatku według resortu finansów – interpretacja KIS z 14-2-2024 r. – 0112-KDIL2-1.4011.39.2024.2.DJ

Czy pobierać podatek od wartości prezentów i upominków wręczanych pracownikom z tytułu różnych okoliczności? Czy fiskus uznaje tego typu nieodpłatne świadczenia za przychód ze stosunku pracy? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe. UZASADNIENIE Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 12 stycznia 2024 r. wpłynął Państwa…

czytaj dalej ➤➤➤
1 2 3 253