Odpowiedź MRPiPS z 15-05-2019 r. na interpelację w sprawie hałasu w pracy

Szanowny Panie Marszałku, W odpowiedzi na zadane w interpelacji pytania pragnę poinformować, że do właściwości Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej należy regulowanie zagadnień wynikających ze stosunku pracy, m.in. określanie wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym dopuszczalnego poziomu ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy i odpowiadającą mu ekspozycję dzienną lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, maksymalny poziom dźwięku A i szczytowy poziom dźwięku C. Regulacje takie znajdują się w załączniku nr 2…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13-05-2019 r. – 0115-KDIT2-2.4011.105.2019.2.ENB

Skutki podatkowe sfinansowania oddelegowanym pracownikom noclegów. Noclegi opłacane zatrudnionym osobom a przychód INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2019 r., (data wpływu 12 marca 2019 r.), uzupełnionym w dniu 23 kwietnia 2019 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sfinansowania…

Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 10-05-2019 r. – DI/100000/43/364/2019

Nagroda jubileuszowa a składki ZUS INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Decyzja nr 258 Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz.646 ze zm.), w związku z art. 83 d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r,, poz.300 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku (…) z dnia z dnia 25 marca 2018r. złożonym w dniu 2 kwietnia 2019 r, uzupełnionym dnia…

Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 10-05-2019 r. – WPI/200000/43/446/2019

Podstawa wymiaru składek ZUS dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą – do państw należących do Unii Europejskiej m.in. Niemiec INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Decyzja nr 446/2019 Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13-05-2019 r. – 0112-KDIL3-1.4011.96.2019.1.AMN

Prezenty dla pracowników i zleceniobiorców w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2019 r. (data wpływu 9 kwietnia 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: obowiązków płatnika w związku z wręczaniem prezentów pracownikom – jest prawidłowe,…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10-05-2019 r. – 0112-KDIL3-1.4011.84.2019.1.AG

Kto pobiera podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych osobom pozbawionym wolności i tymczasowo aresztowanym zasiłków wypadkowych? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2019 r. (data wpływu 26 marca 2019 r.), uzupełnionym w dniu 16 kwietnia 2019 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10-05-2019 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.115.2019.2.ID

Rabaty dla pracowników a przychód. Udzielanie rabatów zatrudnionym osobom a skutki w PIT INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2019 r. (data wpływu 13 lutego 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 marca 2019 r. (data wpływu 2 kwietnia 2019 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku…

Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 10-05-2019 r. – WPI/200000/43/431/2019

Czy podlega ubezpieczeniom ZUS osoba z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie powołania w trybie przepisów Ksh oraz z tytułu umowy o pracę? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Decyzja nr 431/2019 Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7-05-2019 r. – 0115-KDIT2-2.4011.121.2019.1.HD

Przyznawanie uprawnionym pracownikom bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne oraz napoje a PIT INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2019 r. (data wpływu 27 marca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przyznaniem uprawnionym pracownikom bonów żywieniowych…

Odpowiedź MRPiPS z 07-05-2019 r. na interpelację w sprawie zapisów ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Odpowiadając na zapytanie poselskie Pana Posła Arkadiusza Mularczyka w sprawie zapisów ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, przesłaną przy piśmie z dnia 17 kwietnia 2019 r., znak: K8ZAP8997, przedstawiam następujące informacje. Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. nr 54, poz. 310) reguluje zasady wliczania do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, okresów pracy w gospodarstwie rolnym. Celem ustawy było złagodzenie prawnych dysproporcji wynikających z odmiennego statusu prawnego…