Ryczałt i ekwiwalent za pracę zdalną a podatek – interpretacja KIS z 12-5-2023 r. – 0114-KDIP3-2.4011.341.2023.2.MN

Czy ryczałt i ekwiwalent za pracę zdalną podlega opodatkowaniu? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Szanowni Państwo stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe. UZASADNIENIE Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 23 marca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 23 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 28-4-2023 r. w sprawie planu urlopów wypoczynkowych

W myśl art. 163 § 1 K.p., urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów ustalającym terminy ich wykorzystywania przez pracowników w danym roku kalendarzowym. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672 K.p., tj. urlopu na żądanie.   Pracodawca…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 12-4-2023 r. w sprawie zmian w Kodeksie pracy w kontekście pracy kierowców

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641) ma na celu m.in. wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Ustawa ta wprowadza do Kodeksu pracy art. 261,…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja ogólna MF z 30-3-2023 r. nr DD3.8203.1.2023 w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek ZUS

INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD3.8203.1.2023 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 marca 2023 r.   Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne   Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 1 , zwanej dalej „Ordynacją podatkową”, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego…

czytaj dalej ➤➤➤

Składanie PIT-2 i oświadczeń podatkowych po ustaniu zatrudnienia – interpretacja KIS z 23-3-2023 r. – 0114-KDIP3-2.4011.1095.2022.2.MN

Czy były pracownik / zleceniobiorca może składać PIT-2 i inne oświadczenia i wnioski dotyczące podatku po ustaniu zatrudnienia? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Szanowni Państwo: 1) uwzględniam w całości Państwa skargę na interpretację indywidualną z 25 stycznia 2023 r. znak 0114-KDIP3-2.4011.1095.2022.1.MN; 2) stwierdzam, że w sprawie wydania dla Państwa tej interpretacji nie doszło do działania bez podstawy prawnej ani do rażącego naruszenia prawa; 3)…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 24-3-2023 r. w sprawie dyrektywy work-life balance (w tym wysokości zasiłku macierzyńskiego)

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, mająca na celu m.in. wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE, została uchwalona przez Sejm RP w dniu 9 marca br. Ustawa ta…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 22-3-2023 r. w sprawie wprowadzonych zmian w urlopie rodzicielskim

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, mająca na celu m.in. wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE, została uchwalona przez Sejm RP w dniu 9 marca br. Ustawa ta…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 14-3-2023 r. w sprawie nowych przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, mająca na celu m.in. wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE, została w dniu 9 marca 2023 r. uchwalona przez Sejm RP. Ustawa…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 10-3-2023 r. w sprawie umów o dzieło dotyczących treści autorskich

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracował informację dla płatników składek w zakresie umów o dzieło, która znajduje się na stronie internetowej ZUS[1]. W udostępnionej informacji wskazano kryteria wynikające z obowiązujących przepisów prawa, którymi należy kierować się przy ocenie zasadności zgłaszania do ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy cywilnoprawne, jak również różnice pomiędzy umowami o dzieło a umowami zlecenia. Opracowanie prezentuje wybrane przykłady z…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 23-2-2023 r. w sprawie zmian w Kodeksie pracy w kontekście pracy zdalnej

W dniu 1 grudnia 2022 r. Parlament RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240), która ma na celu w szczególności wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań prawnych umożliwiających wykonywanie pracy zdalnej. Rozwiązania w zakresie pracy zdalnej zastąpią przepisy dotyczące telepracy. Przepisy ustawy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie…

czytaj dalej ➤➤➤
1 2 3 251