Składki ZUS a paczki świąteczne, które współfinansuje sam zatrudniony – interpretacja ZUS z 29-12-2023 r. – DI/200000/43/1094/2023

Czy podlega oskładkowaniu wartość nabytej ze środków obrotowych pracodawcy paczki świątecznej, którą współfinansuje sam pracownik? Czy paczka np. na Święta Wielkanocne zakupiona ze środków obrotowych zakładu pracy może korzystać ze zwolnienia z ozusowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zwany dalej: Zakładem) w związku z wnioskiem złożonym 15 listopada 2023 r., przez (zwanym dalej: Przedsiębiorcą) uznaje za prawidłowe stanowisko w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości paczek rzeczowych, przekazanych pracownikom, w części finansowanej przez przedsiębiorcę.

UZASADNIENIE

 

Wnioskiem złożonym 15 listopada 2023 r., Przedsiębiorca (…) wystąpił do Zakładu o wydanie indywidualnej interpretacji w trybie art. 34 ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego:

Przedsiębiorca chce pracownikom przed świętami Bożego Narodzenia a później Wielkanocy przekazać paczki rzeczowe, finansowane ze środków obrotowych firmy, każdy pracownik do ww. paczki partycypowałby w jakieś ustalonej wysokości.

Przedsiębiorca zadaje pytanie, czy w momencie, kiedy pracownik będzie partycypował jakąś ustaloną kwotą, pracownicy mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS?

Stanowisko Przedsiębiorcy:

Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2023 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 416)

W dniu 24 listopada 2023 r. Zakład wezwał Przedsiębiorcę o uzupełnienie złożonego w dniu 15 listopada 2023 r. wniosku poprzez:

1)

przedstawienie własnego stanowiska w sprawie do przedstawionego zdarzenia przyszłego zgodnie z wymogami ustawy – Prawo przedsiębiorców dla wniosków o indywidualną interpretację,

2)

uzupełnienie wniosku poprzez jednoznaczne wskazanie czy świadczenie rzeczowe na rzecz pracowników w postaci paczek rzeczowych, świątecznych w części finansowanych przez pracownika, a w części przez spółkę stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w tej części, którą finansuje spółka?

W dniu 1 grudnia 2023 r. Przedsiębiorca złożył odpowiedź na wezwanie Zakładu, w której wskazał, że postanawia przekazać wszystkim pracownikom na święta Bożego Narodzenia i później Wielkanocy paczki rzeczowe finansowane ze środków obrotowych Spółki. Koszt paczki będzie partycypowany również przez pracownika np. w wysokości złotych, w kwocie złotych będzie finansowane przez Pracodawcę, a w złotych przez pracownika. Spółka wprowadzi udział oraz organizację paczek w zakładowym regulaminie wynagrodzeń.

Przedsiębiorca zadaje pytanie, czy tego rodzaju paczki rzeczowe finansowane ww. sposób są zwolnione ze składek ZUS?

Przedsiębiorca przedstawił również własne stanowisko w sprawie. Zdaniem Przedsiębiorcy w tym przypadku są spełnione przesłanki przewidziane w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwaną dalej ustawą oraz § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. uprawniające Spółkę do wyłączenia z podstawy ubezpieczenia społeczne korzyści materialnej pracownika w równowartości różnicy między ceną detaliczną paczki rzeczowej zapłaconą przez Spółkę, a kwotą zapłaconą przez pracownika.

W dniu 5 grudnia 2023 r. Zakład wezwał ponownie Przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wydanie indywidulanej interpretacji poprzez jednoznaczne wskazanie czy świadczenie rzeczowe na rzecz pracowników ze środków obrotowych spółki w postaci paczek rzeczowych, świątecznych w części finansowanych przez pracownika, a w części przez spółkę stanowi przychód ze stosunku pracy w części finansowanej przez pracodawcę na rzecz pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 5 grudnia 2023 r. Przedsiębiorca złożył odpowiedź, w której oświadczył, iż świadczenie rzeczowe na rzecz pracowników ze środków obrotowych spółki w postaci paczek rzeczowych, w części finansowanej przez pracodawcę będzie stanowił przychód dla pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Analiza stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w świetle stanu prawnego:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasady opłacania tych składek regulowane są za pośrednictwem przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. {Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.).

Stosownie zaś do treści art. 18 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 728 z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

1) przychodów wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia,

2) wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Jednocześnie, w myśl art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w ściśle zakreślonym katalogu spraw. Zatem, kwestia kwalifikacji określonego świadczenia jako przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazania źródła takiego przychodu, nie mieści się w powyższym zakresie. W konsekwencji, Zakład dokonał interpretacji przepisów dotyczących ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opierając się na zawartym wskazaniu Przedsiębiorcy w powyższej kwestii przedstawionym w odpowiedzi na wezwanie złożonej w dniu 5 grudnia 2023 r.

Katalog przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, prawodawca enumeratywnie wymienił w § 2 ust. 1 pkt 1-30 ww. rozporządzenia. Wśród przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek, ustawodawca w § 2 ust. 1 pkt 26 tegoż rozporządzenia wskazał: korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

W świetle powyższego przepisu, aby korzyść materialna przysługująca pracownikowi nie rodziła obowiązku opłacania składek – powinna zostać przyznana pracownikowi na mocy postanowień obowiązującego u pracodawcy układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, przybrać formę niepieniężną oraz pracownik powinien ponosić za nią częściową odpłatność.

Z opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że Przedsiębiorca planuje przekazać wszystkim pracownikom na święta paczki rzeczowe finansowane ze środków obrotowych Spółki. Koszt paczki będzie partycypowany przez pracownika oraz przez pracodawcę, a Spółka wprowadzi udział oraz organizację paczek w zakładowym regulaminie wynagrodzeń.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że wartość rzeczowych paczek świątecznych w części finansowanej przez Przedsiębiorcę podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Stanowisko Zakładu:

W związku z przedstawionym we wniosku złożonym w dniu 15 listopada 2023 r., uzupełnionym w dniu 5 grudnia 2023 r. przez Przedsiębiorcę opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, własnym stanowiskiem w sprawie oraz uwzględniając obowiązujące przepisy Zakład uznał stanowisko za prawidłowe w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości paczek rzeczowych przekazanych pracownikom w części finansowanej przez przedsiębiorcę.

 

 

 

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

 

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz