Wynagrodzenie może być zróżnicowane ale przy obiektywnych kryteriach – wyrok SN z 9.1.2024 r. – I PSKP 39/22

Różnicowanie wynagrodzeń pracowników musi być uzasadnione obiektywnymi kryteriami. Kiedy dochodzi do naruszenia zasady równego traktowania pracowników? TEZA Nierówne traktowanie pracowników w zbliżonych sytuacjach faktycznych może być wypadkową różnych czynników. Ocena zasadności takiego zróżnicowania bazuje na tym, czy podmioty (pracownicy) należą do tej samej kategorii istotnej, wyróżnionej z uwagi na obiektywne uzasadnione kryterium, odpowiadające zasadom słuszności (sprawiedliwości). Zasada równości praw pracowników…

czytaj dalej ➤➤➤

Zatrudnienie u kilku pracodawców a pozorność umowy o pracę – wyrok SN z 22.11.2023 r. – I USKP 60/23

Kilka umów o pracę zawartych na pełny etat może świadczyć o ich pozorności TEZA O tym, czy strony istotnie w stosunku pracy pozostawały i stosunek ten stanowi tytuł ubezpieczeń społecznych, nie decyduje samo formalne zawarcie umowy o pracę, wypłata wynagrodzenia, przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie składki, wystawienie świadectwa pracy, ale faktyczne i rzeczywiste realizowanie elementów charakterystycznych dla stosunku pracy, wynikających…

czytaj dalej ➤➤➤

Przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu rekrutacji – wyrok NSA z 20.2.2024 r. – III OSK 2700/22

Przetwarzanie danych osobowych (zawartych np. w CV) po zakończeniu rekrutacji w kontekście RODO TEZA Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych osoby, która negatywnie przeszła proces rekrutacyjny i tym samym wyzbycie się przez pracodawcę wszelkich dokumentów i danych identyfikujących oraz pozycjonujących tę osobę w tym procesie, może uniemożliwić lub znacznie utrudnić mu skuteczną obronę przed postawionymi przed sądem zarzutami dyskryminacyjnymi. Naczelny Sąd Administracyjny…

czytaj dalej ➤➤➤

Mieszany system wynagradzania pracownika – wyrok SN z 19.4.2023 r. – III PSK 32/22

Czy istnieje możliwość ustalenia w umowie o pracę mieszanego systemu wynagradzania pracownika, a jeśli tak to na jakich warunkach? TEZA Co do zasady możliwe jest ustalenie w umowie o pracę mieszanego systemu wynagradzania pracownika, z tym jednakże zastrzeżeniem, że zastosowanie w praktyce jednej z określonych w umowie stawek zaszeregowania nie może prowadzić do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia niższego od tego, które…

czytaj dalej ➤➤➤

Brak ewidencji czasu pracy a godziny nadliczbowe – wyrok SN z 5.4.2023 r. – II PSKP 34/22

Jak wygląda kwestia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w przypadku braku prowadzenia przez pracodawcę ewidencji czasu pracy TEZA 1. Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy przez pracodawcę (art. 149 § 1 K.p.) nie oznacza, że sąd pracy w sporze o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, bez postępowania dowodowego, akceptuje wersję przedstawianą przez pracownika. Skutek taki nie wynika również z dyrektywy 2003/88 WE Parlamentu Europejskiego…

czytaj dalej ➤➤➤

ZUS a wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. posiadający 99 procent udziałów – uchwała SN z 21.2.2024 r. – III UZP 8/23

TEZA ​Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r., poz. 1230).   Wnioski: Powyższa uchwała była odpowiedzią na zapytanie ​Sądu…

czytaj dalej ➤➤➤

Emeryt – były pracownik a prawo do świadczeń z zfśs u poprzedniego pracodawcy – uchwała SN z 21.2.2024 r. – III PZP 3/23

TEZA Emeryt, który uprzednio przeszedł na emeryturę i podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, gdzie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie powodującej zawieszenia wypłaty emerytury, jest „emerytem – byłym pracownikiem” w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.   Wnioski: Jak wynika z uchwały: emeryt może korzystać z dobrodziejstw zfśs u pierwszego pracodawcy,…

czytaj dalej ➤➤➤

Zatrucie posiłkiem w czasie przerwy jest wypadkiem przy pracy – wyrok SN z 28.6.2023 r. – I PSKP 28/22

Zatrucie w czasie przerwy od pracy posiłkiem przygotowanym w domu jest wypadkiem przy pracy TEZA W sytuacji potwierdzenia związku czasowego i miejscowego zdarzenia z pracą, nie ma potrzeby poszukiwania jeszcze związku funkcjonalnego zdarzenia z pracą. Jest tak dlatego, że wystąpienie zdarzenia (spowodowanego przyczyną zewnętrzną) w miejscu i czasie wykonywania obowiązków pracowniczych, jest wystarczające do stwierdzenia wypadku przy pracy, niezależnie od…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok NSA z 14.9.2023 r. – II FSK 2632/20

Podatek (przychód) a ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych TEZA REDAKCYJNA Kwota ryczałtu wypłacanego za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych nie powinna być uznawana za „świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika” w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzasadnieniem dla takiego poglądu jest to, że pracownik z zasady nie jest zobowiązany do ponoszenia…

czytaj dalej ➤➤➤

Dopuszczalność potrąceń z wynagrodzenia pracownika – wyrok SN z 8.3.2023 r. – I PSKP 32/22

Dopuszczalność potrąceń z wynagrodzenia pracownika TEZA Do wynagrodzenia w zatrudnieniu można stosować tylko te potrącenia, które są tam wymienione, a przepis art. 91 K.p. wymaga zgody pracownika wyrażonej na piśmie, która nie może być blankietowa. Powinna dotyczyć konkretnej, istniejącej wierzytelności, a pracownik powinien mieć świadomość wielkości długu oraz przesłanek odpowiedzialności. W procesie o zapłatę wynagrodzenia za pracę pozwany pracodawca nie…

czytaj dalej ➤➤➤
1 2 3 191