Konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę – wyrok SN z 22-2-2023 r. – III PSKP 50/22

Ponowna konsultacja ze związkiem zawodowym wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego po skutecznym cofnięciu przez pracodawcę wcześniejszego wypowiedzenia. Zbyt długi okres między przeprowadzeniem konsultacji zamiaru wypowiedzenia z organizacją związkową a datą wypowiedzenia umowy o pracę TEZA 1. Wypowiedzenie umowy o pracę dokonane po skutecznym cofnięciu przez pracodawcę wcześniejszego wypowiedzenia skonsultowanego z organizacją związkową musi być poprzedzone konsultacją w trybie art. 38…

czytaj dalej ➤➤➤

Potrącenia z pensji – wyrok SN z 11-10-2022 r. – II PSKP 17/22

Potrącenia z pensji w kontekście naruszenia przez pracodawcę obowiązku terminowej wypłaty wynagrodzenia na rzecz pracownika TEZA Ocena „ciężkości” naruszenia przez pracodawcę obowiązku terminowej wypłaty wynagrodzenia na rzecz pracownika zależy, z jednej strony – od powtarzalności i uporczywości zachowania pracodawcy, z drugiej zaś – od stwierdzenia czy wypłacenie wynagrodzenia nieterminowo stanowiło realne zagrożenie lub uszczerbek dla istotnego interesu pracownika. Dla dokonania…

czytaj dalej ➤➤➤

Dyskryminacja i nierówne traktowanie w zatrudnieniu przy tych samych obowiązkach – wyrok SN z 26-4-2022 r. – III PSK 151/21

Dyskryminacja a „zwykłe” nierówne traktowanie pracowników przy jednakowym wypełnianiu takich samych obowiązków. Czym jest dyskryminacja w zatrudnieniu? TEZA Dyskryminacją nie jest każde nierówne traktowanie danej osoby lub grupy w porównaniu z innymi, ale takie, które występuje ze względu na ich „inność” (odrębność, odmienność) i nie jest uzasadnione z punktu widzenia sprawiedliwości opartej na równym traktowaniu wszystkich, którzy znajdują się w…

czytaj dalej ➤➤➤

Krytyka pracodawcy a zwolnienie pracownika z pracy – wyrok SN z 9-3-2022 r. – III PSKP 62/21

Krytyka pracodawcy a zwolnienie pracownika z pracy. Reguły i przyczyny rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia czyli w trybie dyscyplinarnym na mocy art. 52 K.p. TEZA Istnienie choćby jednej zasadnej przyczyny rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. może czynić oświadczenie woli pracodawcy zgodnym z prawem, ale tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie wymienione w tym…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok NSA z 25.1.2022 r. – II FSK 1037/19

Zapłata zaległych składek ZUS za zatrudnionego (np. pracownika lub zleceniobiorcę) nie stanowi jego przychodu TEZA Spółka jako płatnik regulując zaległe składki na ubezpieczenie społeczne realizuje ciążący na niej obowiązek. Wykonania zaległego zobowiązania przez płatnika, w zakresie obliczenia, potrącenia z dochodu ubezpieczonego oraz odprowadzania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, nie można utożsamiać z wykonaniem obowiązku za kogoś innego, tj. za pracownika…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok NSA z 20.8.2021 r. – II GSK 283/21

Jeśli ZUS lub NFZ żąda składek ZUS od umowy o dzieło to powinien udowodnić, że przedmiotem umowy w istocie nie było wykonanie dzieła TEZA 1. W sytuacji, gdy granica między usługami, a dziełem może „bywać płynna”, to tym bardziej zyskuje na znaczeniu stanowisko, z którego wynika, że ocena umowy z punktu widzenia art. 3531 k.c. wymaga skutecznego – co trzeba…

czytaj dalej ➤➤➤

Uchwała Sądu Najwyższego z 16-6-2021 r. – III UZP 2/21

Wypłata zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia w razie niestawienia się na badania TEZA Utrata ważności zaświadczenia lekarskiego na podstawie art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.), nie oznacza odzyskania zdolności do pracy przez osobę, która wcześniej,…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok NSA z 1.6.2021 r. – II FSK 472/21

Jaka dokumentacja uzasadnia stosowanie pracowniczych kosztów autorskich? TEZA W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest jednolite stanowisko, zgodnie z którym dla zastosowania normy kosztów uzyskania przychodów, określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f., konieczne jest rozróżnienie wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i część określającą honorarium, związaną z korzystaniem z praw autorskich za eksploatację dzieła w określony…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok NSA z 5.2.2021 r. – II FSK 2573/18

Czy zapłata przez pracodawcę ze swoich środków zaległych składek ZUS w części należnej od zatrudnionego powoduje powstania u niego przychodu? TEZA Płatnik składek ubezpieczeniowych, uiszczając zaległe składki w części należnej od pracownika, nie dokonuje żadnego przysporzenia majątkowego, zwiększającego majątek pracowników i pracownicy nie otrzymują od płatnika nieodpłatnych świadczeń. Składki ubezpieczeniowe zapłacone przez płatnika umożliwią dopiero w przyszłości uzyskanie świadczeń z…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok Sądu Najwyższego z 24-2-2021 r. – III PSKP 4/21

Czas pracy pracownika mobilnego. Jak liczyć czas pracy przedstawiciela handlowego dojeżdżającego do klientów? TEZA Czasem pracy pracownika wykonującego obowiązki pracownicze na określonym obszarze, do czego konieczne jest stałe przemieszczanie się, jest także czas poświęcony na niezbędne przejazdy. Czas pracy pracownika handlowego rozpoczyna się od wyjazdu z jego mieszkania w sytuacji, gdy pracodawca nie zorganizował dla niego żadnego miejsca, które mogłoby…

czytaj dalej ➤➤➤
1 2 3 190