Wyrok Sądu Najwyższego z 10-04-2019 r. – III PK 118/18

Roszczenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę a roszczenia związane z dyskryminacją pracownika. Konieczność pisemnego oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę TEZA 1. Przesłanką stosowania art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela jest faktyczne (rzeczywiste) dokonanie zmiany organizacyjnej w szkole, powodującej zmianę planu nauczania uniemożliwiającą dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Czynności, na podstawie których dochodzi do takich zmian, powinny być zgodne z prawem (legalne), a więc dokonane w ramach obowiązującego porządku prawnego. Nie oznacza to jednak, że sąd pracy, który rozpoznaje spór między pracownikiem a pracodawcą…

Wyrok Sądu Najwyższego z 4-04-2019 r. – III PZP 2/19

Roszczenia odszkodowawcze pracownika za rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę TEZA W sytuacji, gdy pracodawca wadliwie wypowiedział umowę o pracę, a następnie rozwiązał ją bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów, pracownikowi przysługują roszczenia odszkodowawcze z art. 45 § 1 k.p. w związku z art. 471 k.p. oraz z art. 56 § 1 k.p.  w związku  z art. 58 k.p., przy uwzględnieniu, że świadczenia te spełniają funkcję kompensacyjną, a zatem w części albo w całości może dojść do zbiegu roszczeń wykluczającego ich kumulację. SENTENCJA Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa S. K….

Wyrok NSA z 7.03.2019 r. – II FSK 769/17

Koszty autorskie przy umowie o pracę. Dokumentacja pracodawcy powinna umożliwiać wyodrębnienie jaka część czasu pracy przeznaczona została na pracę twórczą i powiązanie tego czasu z rzeczywiście powstałym, lub mającym powstać utworem. Samo oświadczenie nie wystarczy SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędziowie: NSA Jerzy Płusa, WSA del. Bogusław Woźniak (sprawozdawca), Protokolant Paweł Koluch, po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej U.K. i P.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 października 2016 r. sygn….

Wyrok Sądu Najwyższego z 20-03-2019 r. – I UK 89/18

Brak prawnej możliwości oceny stosunku prawnego stanowiącego tytuł ubezpieczenia społecznego w innym państwie członkowskim przez ZUS TEZA W artykule 83a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych został określony szczególny tryb wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją ZUS, stwierdzającą prawo lub zobowiązanie. Z przepisu tego wynika, że ZUS – pomimo wydania ostatecznej decyzji – może ponownie ustalić prawo lub zobowiązanie na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, o ile po uprawomocnieniu się decyzji przedłożono nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które…

Wyrok Sądu Najwyższego z 7-03-2019 r. – III PK 21/18

Roszczenie pracodawcy o odszkodowanie za szkodę spowodowaną przez pracownika np. wskutek naruszenia swoich obowiązków służbowych TEZA Roszczenie o odszkodowanie za szkodę spowodowaną naruszeniem zobowiązania pracowniczego powstaje nie wcześniej niż w momencie zrealizowania się wszystkich przesłanek, które – w myśl art. 114 k.p. i 115 k.p. – decydują o powstaniu zobowiązania. Przesłankami odpowiedzialności materialnej pracownika są: (1) powstanie szkody w majątku pracodawcy, (2) niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych; (3) wina pracownika, (4) normalny (adekwatny) związek przyczynowy między działaniem pracownika a szkodą. Zatem wezwanie do spełnienia roszczenia odszkodowawczego ma swoje umocowanie…

Wyrok Sądu Najwyższego z 28-02-2019 r. – I UK 57/18

Kwestia wyrażania przez ZUS zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie społeczne po terminie TEZA Możliwość wyrażenia zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie społeczne po terminie nie oznacza przyznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych niczym nieskrępowanego uznania w uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku o wyrażenie zgody. Przyznana kompetencja winna być wykonywana według sprawdzalnych, sprawiedliwych kryteriów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyposażony w uprawnienie wyrażania zgody na opłacenie składki po terminie winien ujawnić, jakimi przesłankami kierował się odmawiając jej, a jego decyzja podlega merytorycznej ocenie sądu. SENTENCJA Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania A. B….

Wyrok Sądu Najwyższego z 28-02-2019 r. – I PK 23/18

Zakład pracy nie musi mieć pokwitowania od pracownika, aby udowodnić, że wypłacił mu przysługujące należności pracownicze np. z tytułu podróży służbowych. W tym celu pracodawca może przedstawić inne dowody wypłaty SENTENCJA Sąd Najwyższy w składzie: SSN Piotr Prusinowski (przewodniczący, sprawozdawca), SSN Romualda Spyt, SSN Andrzej Wróbel, Protokolant Grażyna Grabowska, w sprawie z powództwa M. M. przeciwko K. B. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą B. o diety i ryczałty za nocleg, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 28 lutego 2019 r., skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego w O. z dnia 12…

Wyrok Sądu Najwyższego z 21-02-2019 r. – I UK 460/17

Podstawa zasiłku i wynagrodzenia za chorobę a przychód z umowy zlecenia lub o dzieło wykonywanej przez pracownika na rzecz swojego pracodawcy. Kiedy uwzględniać w podstawie zasiłkowej wynagrodzenie należne z tytułu cywilnoprawnej zawartej z własnym pracownikiem? TEZA Przychód z umowy cywilnoprawnej (o dzieło, zlecenia) wykonywanej na rzecz swojego pracodawcy jest sumowany z przychodem z umowy o pracę i składa się na podstawę wymiaru składek z jednego pracowniczego podlegania ubezpieczeniom społecznym. Nie ma wówczas odrębnego ubezpieczenia z umowy cywilnoprawnej. Oznacza to, że na podstawę zasiłku chorobowego (macierzyńskiego) ubezpieczonego pracownika składają się także…

Wyrok Sądu Najwyższego z 13-02-2019 r. – III PK 74/18

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (z przyczyn niedotyczących pracownika) umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony SENTENCJA Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa P. S. przeciwko Województwu (…) – (…) Służbie Dróg i Kolei we W. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 13 lutego 2019 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we W. z dnia 15 grudnia 2017 r., sygn. akt IX Pa (…), 1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, 2….

Wyrok Sądu Najwyższego z 12-02-2019 r. – II PK 26/18

Zakaz konkurencji na mocy Kodeksu pracy – decydujące są zapisy, które zawiera umowa o zakazie konkurencji TEZA Przy ustalaniu, czy pracownik podjął działalność konkurencyjną, decydujące znaczenie ma treść umowy o zakazie konkurencji (art. 1012 § 1 k.p. w związku z art. 1011 § 1 k.p. i art. 65 § 1 k.c.). SENTENCJA Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa G. J. przeciwko C. sp. z o.o. w Z. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 12 lutego 2019 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej…