Wyrok Sądu Najwyższego z 24-2-2021 r. – III PSKP 4/21

Czas pracy pracownika mobilnego. Jak liczyć czas pracy przedstawiciela handlowego dojeżdżającego do klientów? TEZA Czasem pracy pracownika wykonującego obowiązki pracownicze na określonym obszarze, do czego konieczne jest stałe przemieszczanie się, jest także czas poświęcony na niezbędne przejazdy. Czas pracy pracownika handlowego rozpoczyna się od wyjazdu z jego mieszkania w sytuacji, gdy pracodawca nie zorganizował dla niego żadnego miejsca, które mogłoby…

czytaj dalej ➤➤➤

Postanowienie Sądu Najwyższego z 28-1-2021 r. – III USK 42/21

Wyrażenie przez ZUS zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie TEZA Regulacja określona w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie powinna być interpretowana z nadmiernym rygoryzmem mając na względzie dotkliwe skutki ustania w tym trybie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przy jednoczesnej woli jego kontynuowania przez ubezpieczonego, który ostatecznie po terminie reguluje jednak…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok Sądu Najwyższego z 21-1-2021 r. – III PSKP 2/21

Kwestie związane z niedochowaniem wymogu formy pisemnej konsultacji z organizacją związkową zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę TEZA W aspekcie stosowania art. 45 § 2 i § 3 K.p. znaczenie mają ustalenia faktyczne co do stanowiska pracy zajmowanego przez pracownika. Bezprawność na gruncie art. 45 § 1 K.p. składa się nie tylko z naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, lecz…

czytaj dalej ➤➤➤

Postanowienie Sądu Najwyższego z 21-1-2021 r. – III PSK 8/21

Moment rozpoczęcia biegu miesięcznego terminu na zwolnienie dyscyplinarne TEZA Określony w przepisie art. 52 § 2 K.p. termin rozpoczyna swój bieg z chwilą powzięcia przez pracodawcę lub osobę go reprezentującą wiarygodnej informacji o naruszeniu przez pracownika obowiązków pracowniczych. Istotne jest zatem, kiedy pracodawca miał możliwość sprawdzenia i przekonania się o słuszności obciążających pracownika zarzutów, nie zaś moment, w którym uzyskał…

czytaj dalej ➤➤➤

Postanowienie Sądu Najwyższego z 15-12-2020 r. – III PK 24/20

Prawo do wynagrodzenia i dodatku za pracę w nadgodzinach dla pracowników na stanowisku kierowniczym TEZA Wyłączenie prawa do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych w razie konieczności tłumaczy się istnieniem wpływu pracowników na stanowiskach kierowniczych na planowanie czasu pracy. Mogą oni dysponować w większym – aniżeli szeregowi pracownicy – zakresie swoim czasem pracy, decydując o pozostaniu w pracy…

czytaj dalej ➤➤➤

Postanowienie Sądu Najwyższego z 17-11-2020 r. – III PK 212/19

Jak wygląda sprawa ciężaru dowodu w postępowaniu dotyczącym rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenie obowiązków pracowniczych? TEZA Wymienione w art. 52 § 1 pkt 1 K.p. ciężkie naruszenie musi dotyczyć podstawowego obowiązku pracownika. Obowiązek udowodnienia przyczyn rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika spoczywa na pracodawcy zgodnie z art. 6 K.c. w zw. z…

czytaj dalej ➤➤➤

Postanowienie Sądu Najwyższego z 7-10-2020 r. – II PK 134/19

Co oznacza pojęcie „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych” użyte w art. 52 § 1 pkt 1 k.p.? Jak interpretować ten przepis? TEZA Użyte w art. 52 § 1 pkt 1 k.p. pojęcie „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych” mieści w sobie trzy elementy: 1. bezprawność zachowania pracownika (naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego); 2. naruszenie albo zagrożenie interesów pracodawcy; 3. zawinienie obejmujące zarówno…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok Sądu Najwyższego z 24-9-2020 r. – III PK 38/19

Jak rozumieć pojęcie „czas pracy” pracownika? Co zaliczać do czasu pracy zatrudnionego? TEZA Zgodnie z art. 128 k.p. czasem pracy jest czas pozostawania przez pracownika w dyspozycji pracodawcy w jednym z dwóch miejsc: w zakładzie pracy (co jest zasadą) lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Jednocześnie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi jedynie za wykonaną pracę (art. 80 k.p.), zaś za niewykonaną…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok Sądu Najwyższego z 21-10-2020 r. – I UK 83/19

Roboty budowlane powinny być wykonywane w ramach umowy zlecenia, a nie umowy o dzieło TEZA Roboty budowlane powinny być wykonywane w ramach umowy zlecenia, a nie umowy o dzieło UZASADNIENIE … WNIOSKI Praca wykonywana przez kilka tygodni, w której wymagane są: staranne działanie ze strony zatrudnionej osoby oraz zapłata za pracę ze strony zatrudniającego, nie powinna być przedmiotem umowy o…

czytaj dalej ➤➤➤

Uchwała Sądu Najwyższego z 24-9-2020 r. – III PZP 1/20

Inspektor pracy z PIP może pozywać tylko w kwestii istnienia stosunku pracy TEZA Inspektorowi pracy na podstawie art. 631 k.p.c. nie przysługuje uprawnienie do wytoczenia na rzecz obywatela powództwa obejmującego żądanie ustalenia treści stosunku pracy lub sposobu ustania stosunku pracy. SENTENCJA Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w P. na rzecz beneficjentów tego powództwa M.…

czytaj dalej ➤➤➤
1 2 3 4 191