Odpowiedź MRPiPS z 2-9-2020 r. w sprawie zasiłków chorobowych oraz macierzyńskich po wprowadzeniu tarcz antykryzysowych

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, może zwrócić się z wnioskiem o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem…