Odpowiedź MRPiPS z 2-9-2020 r. w sprawie zasiłków chorobowych oraz macierzyńskich po wprowadzeniu tarcz antykryzysowych

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, może zwrócić się z wnioskiem o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem…

Odpowiedź MRPiPS z 10-8-2020 r. w sprawie zmniejszenia wysokości zasiłku macierzyńskiego w sytuacji zmiany wymiaru czasu pracy

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego są uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz….

Odpowiedź MRPiPS z 21-7-2020 r. w sprawie mikroprzedsiębiorców, których tzw. tarcza antykryzysowa wykluczyła z otrzymania świadczenia postojowego

W odpowiedzi na interpelację nr 8523 Pani Poseł Krystyny Skowrońskiej w sprawie problemów mikroprzedsiębiorców, których ustawa – tzw. tarcza antykryzysowa – z 2 marca 2020 r. wykluczyła z otrzymania świadczenia…

Odpowiedź MRPiPS z 14-7-2020 r. w sprawie opóźnień legislacyjnych rządu dotyczących opieki nad dziećmi do lat 8 w związku z pandemią COVID-19

W odpowiedzi na interpelację z dnia 9 czerwca br. nr 7235 Pana Posła Jana Szopińskiego skierowaną do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pragnę uprzejmie wyjaśnić, co następuje. Dodatkowy zasiłek…

Odpowiedź MRPiPS z 14-7-2020 r. w sprawie instrumentów rynku pracy (np. w postaci refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy)

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 czerwca 2020 roku, dotyczące interpelacji poselskiej Pana Bartłomieja Sienkiewicza Posła na Sejm RP w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub…