Odpowiedź MRiPS z 13-9-2023 r. w sprawie pełnienia funkcji członka obwodowej komisji wyborczej w trakcie zwolnienia lekarskiego

(…) na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1732, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą zasiłkową”, ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 26-7-2023 r. w sprawie tego czy posiłki / wyżywienie dla pracowników mogą być finansowane z zfśs

(…) zgodnie z przepisami art. 232 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 16-6-2023 r. w sprawie przeliczenia kwoty zasiłków macierzyńskiego i rodzicielskiego po zmianie przepisów

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 641), ubezpieczeni, którzy w dniu wejścia w życie ustawy pobierają zasiłek macierzyński, mają prawo do zasiłku macierzyńskiego w nowej wysokości od dnia wejścia w życie ustawy do końca okresu odpowiadającego odpowiednio okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 13-6-2023 r. w sprawie nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej

W dniu 1 grudnia 2022 r. Parlament RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240), która ma na celu w szczególności wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań prawnych umożliwiających wykonywanie pracy zdalnej. Przepisy ustawy dotyczące pracy zdalnej weszły w życie z dniem 7 kwietnia br. Praca zdalna polega na…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 17-5-2023 r. w sprawie gwarancji jawności poziomu wynagrodzenia

Równe prawo kobiet i mężczyzn m.in. do kształcenia, zatrudnienia i awansów oraz do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości gwarantuje art. 33 ust. 2 Konstytucji RP. Zasada ta jest realizowana przede wszystkim przez obowiązujące równościowe i antydyskryminacyjne regulacje przyjęte w polskim prawie pracy (Kodeksie pracy). Nakazują one równe traktowanie pracowników w zatrudnieniu (art. 112 k.p.) oraz zabraniają jakiejkolwiek dyskryminacji, m.in. ze…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 28-4-2023 r. w sprawie planu urlopów wypoczynkowych

W myśl art. 163 § 1 K.p., urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów ustalającym terminy ich wykorzystywania przez pracowników w danym roku kalendarzowym. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672 K.p., tj. urlopu na żądanie.   Pracodawca…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 12-4-2023 r. w sprawie zmian w Kodeksie pracy w kontekście pracy kierowców

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641) ma na celu m.in. wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Ustawa ta wprowadza do Kodeksu pracy art. 261,…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 24-3-2023 r. w sprawie dyrektywy work-life balance (w tym wysokości zasiłku macierzyńskiego)

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, mająca na celu m.in. wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE, została uchwalona przez Sejm RP w dniu 9 marca br. Ustawa ta…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 22-3-2023 r. w sprawie wprowadzonych zmian w urlopie rodzicielskim

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, mająca na celu m.in. wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE, została uchwalona przez Sejm RP w dniu 9 marca br. Ustawa ta…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 14-3-2023 r. w sprawie nowych przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, mająca na celu m.in. wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE, została w dniu 9 marca 2023 r. uchwalona przez Sejm RP. Ustawa…

czytaj dalej ➤➤➤
1 2 3 22