Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 16-01-2019 r. – III AUa 671/18

Zaliczenie okresu służby wojskowej do stażu pracy w warunkach szczególnych SENTENCJA Sąd Apelacyjny w Lublinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 r. w Lublinie sprawy Z. R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S. o prawo do emerytury na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. od wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 15 czerwca 2018 r. sygn. akt IV U 48/18 oddala apelację. UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Siedlcach zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych…

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 10-01-2019 r. – III AUa 1208/18

Co decyduje o tym, czy strony łączył stosunek pracy? Faktyczne i rzeczywiste realizowanie elementów charakterystycznych dla umowy o pracę SENTENCJA Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2019 r. w Katowicach sprawy z odwołania D. C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. przy udziale zainteresowanego Syndyka Masy Upadłości (…) Spółka z o.o. w O. o podleganie ubezpieczeniu społecznemu na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. od wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gliwicach z dnia…

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 9-01-2019 r. – III AUa 836/18

Obowiązek podlegania ubezpieczeniom zusowskim z innych tytułów w sytuacji, gdy ubezpieczony nie osiąga podstawy składek odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu SENTENCJA Sąd Apelacyjny w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na rozprawie 9 stycznia 2019 r. w B. sprawy z odwołania (…) Sp. z o.o. w B. przy udziale następców prawnych L. G. i J. W. (1) oraz zainteresowanego H. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o ustalenie obowiązku ubezpieczenia na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku V Wydziału…

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 9-01-2019 r. – V ACa 3/18

Jak rozumieć pojęcie winy pracownika SENTENCJA Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (…) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko M. W. (1), (…) spółce akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda i K. M. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 lipca 2017 r., sygn. akt IV C 1062/13 1. oddala obie apelacje; 2. zasądza od (…) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz (…) spółki akcyjnej w…

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 8-01-2019 r. – III AUa 787/18

Obowiązki wykonawcy umowy o dzieło SENTENCJA Sąd Apelacyjny w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na rozprawie 8 stycznia 2019 r. w B. sprawy z odwołania (…) M. K. przy udziale zainteresowanego J. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o ustalenie nieistnienia ubezpieczeń społecznych na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. od wyroku Sądu Okręgowego w Łomży III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 24 września 2018 r. sygn. akt III U 345/18 1. oddala apelację, 2. zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział…

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 13-12-2018 r. – III AUa 633/18

Czas pracy pracownika na akordzie czyli wynagradzanego w systemie akordowym SENTENCJA Sąd Apelacyjny w Lublinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2018 r. w Lublinie sprawy W. Ż. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S. o wysokość kapitału początkowego na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. od wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 30 maja 2018 r. sygn. akt IV U 233/17 oddala apelację. UZASADNIENIE Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 30 maja 2018…

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 8-08-2018 r. – III APa 8/18

Różnice między premią a nagrodą SENTENCJA Po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2018 r. w Lublinie sprawy P. S. (1) przeciwko (…) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o premię oraz odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji na skutek apelacji (…) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. od wyroku Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 29 grudnia 2017 r. Sygn. Akt IV P 5/15 I. oddala apelację; II. zasądza od (…) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz P. S. (1) kwotę 3037,50 (trzy tysiące trzydzieści siedem 50/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. UZASADNIENIE W pozwie wniesionym w dniu 14 stycznia 2013 r. powód P. S. (1) domagał…

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 5-07-2018 r. – III APa 22/18

Kwestie związane z powierzeniem pracownikowi innej pracy na mocy art. 42 § 4 k.p. SENTENCJA Po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2018r. w Katowicach sprawy z powództwa J. S. przeciwko Fabryce (…) S.A. w K. o roszczenie niemajątkowe wynikające z naruszenia dóbr osobistych na skutek apelacji Fabryki (…) S.A. w K. od wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Pracy w Katowicach z dnia 25 stycznia 2018r. sygn. akt IX 1 P 87/16 oddala apelację; zasądza od pozwanej Fabryki (…) S.A. w K. na rzecz powódki J. S. kwotę 540 zł (pięćset czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. UZASADNIENIE Powódka…

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 25-05-2018 r. – I ACa 33/18

SENTENCJA Po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018 roku na rozprawie w Szczecinie sprawy z powództwa L. Ł. przeciwko B. Ł. o nakazanie na skutek apelacji powoda i zażalenia powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 listopada 2017 roku, sygn. akt I C 687/15 I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie II. i III. w ten sposób, że: 1. nie obciąża powoda kosztami zastępstwa procesowego pozwanej; 2. przyznaje od Skarbu Państwa-Sądu Okręgowego w Szczecinie na rzecz adwokat H. L. kwotę 11.070 (jedenaście tysięcy siedemdziesiąt) złotych , w tym…

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 19-04-2018 r. – III AUa 2399/17

SENTENCJA Po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2018r. w Katowicach sprawy z odwołania Miejskiego Szpitala (…) w C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. przy udziale zainteresowanych M. B., D. K. o ustalenie podstawy wymiaru składek na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. od wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie z dnia 16 października 2017r. sygn. akt IV U 1675/16 zmienia zaskarżony wyrok i oddala odwołania; zasądza od Miejskiego Szpitala (…) w C. na rzecz organu rentowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w…