Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 29-08-2019 r. – III AUa 2306/18

Niewypłacone pracownikowi lub zleceniobiorcy wynagrodzenie za pracę a podstawa wymiaru składek ZUS. Świadczenia podlegają ozusowaniu, gdy zostały postawione do dyspozycji zatrudnionego TEZA Skoro podstawę wymiaru składek stanowi przychód (art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), to gdy pracodawca lub zleceniodawca nie wypłaca wynagrodzenia, albo nie stawia go do dyspozycji pracownika lub…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 21-05-2019 r. – III AUa 1002/18

Ekwiwalent za pranie a składki ZUS TEZA W art. 2379 § 3 k.p. nie określono metody ustalania wartości ekwiwalentu za pranie ubrań, ani nie wyłączono ryczałtowego sposobu dokonywania rozliczeń, pozostawiając tę kwestię stronom stosunku pracy. Nie jest więc wykluczona inna metoda dokonywania rozliczeń kosztów prania odzieży roboczej, to jest ustalenie stałej kwoty, która ma odpowiadać kosztom ponoszonym przez pracownika, czyli…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 16-01-2019 r. – III AUa 671/18

Zaliczenie okresu służby wojskowej do stażu pracy w warunkach szczególnych SENTENCJA Sąd Apelacyjny w Lublinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 r. w Lublinie sprawy Z. R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S. o prawo do emerytury na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. od wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 10-01-2019 r. – III AUa 1208/18

Co decyduje o tym, czy strony łączył stosunek pracy? Faktyczne i rzeczywiste realizowanie elementów charakterystycznych dla umowy o pracę SENTENCJA Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2019 r. w Katowicach sprawy z odwołania D. C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. przy udziale zainteresowanego Syndyka Masy Upadłości (…) Spółka…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 9-01-2019 r. – III AUa 836/18

Obowiązek podlegania ubezpieczeniom zusowskim z innych tytułów w sytuacji, gdy ubezpieczony nie osiąga podstawy składek odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu SENTENCJA Sąd Apelacyjny w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na rozprawie 9 stycznia 2019 r. w B. sprawy z odwołania (…) Sp. z o.o. w B. przy udziale następców prawnych L. G. i J. W. (1) oraz zainteresowanego…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 9-01-2019 r. – V ACa 3/18

Jak rozumieć pojęcie winy pracownika SENTENCJA Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (…) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko M. W. (1), (…) spółce akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda i K. M. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 8-01-2019 r. – III AUa 787/18

Obowiązki wykonawcy umowy o dzieło SENTENCJA Sąd Apelacyjny w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na rozprawie 8 stycznia 2019 r. w B. sprawy z odwołania (…) M. K. przy udziale zainteresowanego J. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o ustalenie nieistnienia ubezpieczeń społecznych na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. od wyroku…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 13-12-2018 r. – III AUa 633/18

Czas pracy pracownika na akordzie czyli wynagradzanego w systemie akordowym SENTENCJA Sąd Apelacyjny w Lublinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2018 r. w Lublinie sprawy W. Ż. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S. o wysokość kapitału początkowego na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. od wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 8-08-2018 r. – III APa 8/18

Różnice między premią a nagrodą SENTENCJA Po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2018 r. w Lublinie sprawy P. S. (1) przeciwko (…) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o premię oraz odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji na skutek apelacji (…) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. od wyroku Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 29 grudnia 2017 r. Sygn. Akt IV P 5/15 I. oddala apelację; II. zasądza od (…) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 5-07-2018 r. – III APa 22/18

Kwestie związane z powierzeniem pracownikowi innej pracy na mocy art. 42 § 4 k.p. SENTENCJA Po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2018r. w Katowicach sprawy z powództwa J. S. przeciwko Fabryce (…) S.A. w K. o roszczenie niemajątkowe wynikające z naruszenia dóbr osobistych na skutek apelacji Fabryki (…) S.A. w K. od wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Pracy w Katowicach z dnia 25 stycznia 2018r. sygn. akt IX 1…

czytaj dalej ➤➤➤
1 2 3 11