Karnety sportowe a składki ZUS u pracodawców bez regulaminu i układu – interpretacja ZUS z 24-8-2023 r. – DI/100000/43/620/2023

Co w kontekście § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego rozumieć przez przepisy o wynagradzaniu u pracodawców, którzy nie wydali regulaminu wynagradzania ani nie zawarli układu zbiorowego pracy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (…) złożonym dnia 21 czerwca 2023 r. w przedmiocie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości karty MultiSport w części współfinansowanej przez pracodawcę pracownikom.

UZASADNIENIE

 

Dnia 21 czerwca 2023 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek został uzupełniony pismem złożonym dnia 10 lipca 2023 r. oraz pismem złożonym dnia 2 sierpnia 2023 r.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że zatrudnia obecnie (…) pracowników na umowę o pracę, w związku z powyższym nie ma obowiązku tworzenia regulaminów w tym regulaminu wynagradzania. Posiada jednak wewnętrzne instrukcje w sprawie korzystania przez pracowników z benefitu jakim jest karta sportowa Multisport.

Karta sportowa Multisport jest współfinansowana przez pracownika i pracodawcę po 50%.

Obecnie Wnioskodawca, odprowadza od 50% kwoty karty Multisport (finansowanej przez pracodawcę) składki ZUS, powołując się na przepis z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na podstawie tego przepisu korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji są wyłączone z podstawy wymiaru składek.

W dotychczasowej opinii firmy, ten przepis nie znajduje zastosowania z uwagi na to, że firma nie posiada układu zbiorowego pracy ani regulaminu wynagradzania. Ogólnie obowiązujące przepisy o wynagradzaniu nie przewidują kart Multisport więc przy braku układu zbiorowego i regulaminu wynagradzania brak podstawy prawnej do zastosowania zwolnienia ze składek.

Wnioskodawca kieruje pytanie czy jednak załączona instrukcja korzystania z kart Multisport, która jest przekazywana pracownikom nie stanowi informacji „przepisów o wynagradzaniu” o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

We własnym stanowisku w sprawie Wnioskodawca wskazał, że załączona instrukcja korzystania z kart Multisport, spełnia przesłanki dokumentu przepisów o wynagradzaniu, gdyż są tam zawarte chociażby informacje o tym, że „Kwota dofinansowania wynosi 50% wartości programu Karty MultiSport”.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS od karty sportowej Multisport.

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że brak jest obowiązku odprowadzania składek ZUS od karty sportowej Multisport.

W przypadku ewentualnej interpretacji, że takie składki są obowiązkowe, wnioskodawca wnosi o podanie podstawy prawnej oraz o informację w jakich sytuacjach nie byłoby obowiązku opłacania składek ZUS.

Uzupełniając wniosek pismem złożonym dnia 10 lipca 2023 r. Wnioskodawca wskazał, że wartość karty Multisport w części współfinansowanej przez pracodawcę pracownikom stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. DZ. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.) osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Wnioskodawca, chce wyłączyć z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników ww. świadczenie w części finansowanej przez pracodawcę pracownikom, gdyż obecnie od tej części pobierane są składki ZUS. Od części, za które pracownik sam pokrywa koszty karty Multisport poprzez potrącenie – nie są pobierane składki ZUS.

Ponadto w piśmie z dnia 2 sierpnia 2023 r. Wnioskodawca dodatkowo uzupełnił wniosek o informację, iż zapisy instrukcji korzystania z kart Multisport, która jest przekazywana pracownikom, w której zostały uregulowane zasady dostępu do ww. świadczenia przez pracowników należy traktować jako przepisy o wynagradzaniu, w myśl § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dz.u. z 2023 r” poz. 728). Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 34 ust. 2 ustawy).

Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa wart. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy – Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji przedstawia zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. Z przepisu tego wynika wymóg kompleksowości opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego dokonanego przez wnioskodawcę – Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może bowiem w trybie wydawania interpretacji indywidualnej prowadzić postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy wszczętej wniesieniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Jednoznacznie ujęty zakres przedmiotowy wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej uniemożliwia Zakładowi dokonanie kwalifikacji prawnej określonego świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy, a także interpretacji treści przepisów prawa wewnętrznego obowiązujących u przedsiębiorcy. Dlatego też. Zakład poprzestaje na oświadczeniu przedsiębiorcy odnośnie do tego, iż świadczenie, o którym stanowi wniosek będzie stanowić przychód pracownika ze stosunku pracy, a także iż uprawnienie pracownika do zakupu danego świadczenia po cenie niższej niż detaliczna będzie wynikało z przepisów wewnętrznych obowiązujących u wnioskodawcy, traktując takie oświadczenia jako element opisu zdarzenia przyszłego.

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców w przedmiocie dotyczącym nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości karty MultiSport w części współfinansowanej przez pracodawcę pracownikom, uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 728), jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Z treści § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynika natomiast, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

W myśl § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Z literalnego brzmienia § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia wynika, iż z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe korzystają jedynie te przychody, które:

– wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,

– przybierają postać niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych, niż detaliczne lub formę usługi).

W świetle powyższego składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowiącego korzyść materialną wynikającą z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegającą na umożliwieniu pracownikowi skorzystania z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową odpłatnością. Częściowa odpłatność polega w tym przypadku na partycypowaniu pracownika (choćby symbolicznym) w pokryciu kosztów zakupu niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. Pracownik uzyska efekt, o którym mowa w przepisie rozporządzenia wówczas, gdy pracodawca dokona zakupu towarów lub udostępni korzystanie z usług po cenie niższej od tej, do której uiszczenia pracownik zobowiązany byłby w przypadku osobistego (uzyskanego w oderwaniu od zatrudnienia) nabycia tychże dóbr.

W praktyce oznacza to, że wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie podlegała wartość różnicy pomiędzy ceną nabycia usługi, a ponoszoną przez pracownika odpłatnością. Jest to równoznaczne z brakiem obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od ww. wartości.

Konkludując, w przypadku więc, gdy wartość karty Multisport w części współfinansowanej przez pracodawcę pracownikom, stanowić będzie przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy zaś prawo do uzyskania tych korzyści wynikać będzie z przepisów o wynagradzaniu obowiązujących w spółce, przewidujących partycypację pracownika (choćby symboliczną) w poniesieniu kosztów nabycia tych świadczeń, to kwota ta nie będzie podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

 

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz