Home / Interpretacje / Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 7-10-2019 r. – WPI/200000/43/836/2019

Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 7-10-2019 r. – WPI/200000/43/836/2019

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac

Czy wartość biletu komunikacji publicznej zakupionego przez pracodawcę pracownikom podlega oskładkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 836/2019

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 27 sierpnia 2019r., uzupełnionym w dniu 04 września 2019r., w dniu 17 września 2019r. oraz w dniu 30 września 2019r. przez przedsiębiorcę: (…) uznaje za nieprawidłowe w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wartości biletu komunikacji publicznej zakupionego przez pracodawcę pracownikom.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2019 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów złożony przez przedsiębiorcę: (…) na podstawie art. 34 Prawo przedsiębiorców w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wartości biletu komunikacji publicznej dla pracowników Wnioskodawcy. Powyższy wniosek został uzupełniony w dniu: 04 września 2019r., w dniu 17 września 2019r., oraz w dniu 30 września 2019r.

Opis stanu faktycznego:

Wnioskodawca wskazał, że wniosek dotyczy zakupu biletów komunikacji publicznej dla pracowników przez pracodawcę dojeżdżających do pracy z innej miejscowości pow. 35 km.

Wnioskodawca poinformował, że kupuje bilety na fakturę dla pracowników, którzy dojeżdżają do pracy pow. 35 km. Pracownik korzysta z tego biletu cały miesiąc. Na koniec miesiąca pracodawca dolicza do wynagrodzenia pracownika 250,00 zł. Jest to kwota zakupu biletu przez pracodawcę. Pracownik płaci za bilet 1,00 zł. Spółka posiada zapis w regulaminie wynagrodzeń.

Wnioskodawca zadaje pytanie, czy kwota 249,00 zł (zwrot biletu pracownikowi) jest zwolniona ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Do wniosku o interpretację wnioskodawca załączył aneks nr 11 do regulaminu wynagrodzeń pracowników z dnia 01 lipca 2019 r., który stanowi integralna część wniosku.

W dniu 29 sierpnia 2019 r. Zakład wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej złożonego w dniu 27 sierpnia 2019 r. poprzez:

  • nadesłanie pełnomocnictwa dla osoby podpisanej pod treścią złożonego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji, bowiem wniosek musi być opatrzony podpisami osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z przepisami KSH, lub osoby upoważnionej przez ww. osoby na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa,
  • wskazanie własnego stanowiska w sprawie w myśl art. 34 ust. 3 Prawo przedsiębiorców, który stanowi, iż: „przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawia zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.”
  • wskazanie, czy kwota dofinansowania pracownikom do wartości biletu miesięcznego zakupionego przez pracodawcę stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1387 ze zm.).

W dniu 04 września 2019r. Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie interpretacji uzupełniony o podpisy osób umocowanych do reprezentacji spółki oraz uzupełnił wniosek w zakresie informacji o przychodzie tj. wskazał iż, kwota dofinansowania pracownikom do wartości biletu zakupionego przez pracodawcę stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy zgodnie z (Dz. U. z 2019 poz. 1387 ze zm.). Wnioskodawca nie uzupełnił wniosku o własne stanowisko w sprawie.

W dniu 05 września 2019 r. Zakład wezwał ponownie Wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej poprzez wskazanie własnego stanowiska w sprawie w myśl art. 34 ust. 3 Prawo przedsiębiorców, który stanowi, iż: „przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawia zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.” Oddział poinformował, iż złożony w dniu 04.09.2019 r. wniosek o interpretację, stanowiący odpowiedź na wezwanie Zakładu nie zawiera stanowiska Przedsiębiorcy w sprawie, do którego Organ mógłby się odnieść potwierdzając lub odmawiając jego potwierdzenia w trybie interpretacji. W miejscu na stanowisko Wnioskodawca opisał zaistniały stan faktyczny i sformułował pytanie do Organu natomiast powołany wyżej przepis art. 34 ust. 3 Prawo przedsiębiorców wskazuje jasno, iż obowiązkiem Przedsiębiorcy jest przedstawienie swojego stanowiska w sprawie do opisanego stanu faktycznego.

W dniu 17 września 2019 r. Wnioskodawca złożył pismo z dnia 11 września 2019 r. stanowiące odpowiedź na wezwanie w którym poinformował, że od ceny zakupionego biletu przekazanego pracownikowi firma nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne.

W dniu 19 września 2019 r. Zakład wezwał Wnioskodawcę ponownie o uzupełnienie stanu faktycznego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej złożonego w dniu 27 sierpnia 2019 r. wskazanie, czy kwota 250 zł {wartość przekazanego biletu pracownikowi) jest faktyczną, realną, jednostkową kwotą/ceną przekazanego biletu, czy też jest to kwota uśredniona/zryczałtowana przypadająca na konkretnego pracownika z ogólnej kwoty faktury za zakup biletów na rzecz pracowników Wnioskodawcy.

W dniu 30 września 2019 r. Wnioskodawca złożył odpowiedź na wezwanie, w której poinformował, ze kwota 250 zł jest faktyczną, realną, jednostkową na dany dzień zakupu zgodna z fakturą wystawiona dla firmy

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). W myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie natomiast z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Zaznaczyć należy również, że w myśl powołanego powyżej art. 83 d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w ściśle zakreślonym katalogu spraw. Kwestia kwalifikacji określonego świadczenia jako przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz źródła takiego przychodu nie mieści się w powyższym zakresie. W konsekwencji, Zakład dokonał interpretacji przepisów dotyczących ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne opierając się na zawartym w odpowiedzi na wezwanie złożonej w dniu 04 września 2019r. wskazaniu Spółki w powyższej kwestii, iż kwota dofinansowania pracownikom do wartości biletu miesięcznego zakupionego przez pracodawcę stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

Katalog przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określony we wskazanym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zawiera w § 2 ust. 1 pkt 26 zapis, iż podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Konstrukcja powyższego przepisu wskazuje, że jeżeli świadczenia (korzyści) uzyskiwane przez pracownika z tytułu stosunku pracy i stanowiące jego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikają z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, regulujących uprawnienie do ich zakupu po cenach niższych niż detaliczne (częściową odpłatność pracownika) – to korzystają one z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Korzyść uzyskiwana przez pracownika musi przy tym przybrać formę niepieniężną – formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne artykułu lub usługi.

W świetle przytoczonego przepisu, składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowiącego korzyść materialną wynikającą z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegającą na umożliwieniu pracownikowi skorzystania z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową ich odpłatnością. Częściowa ich odpłatność polega w tym przypadku na partycypowaniu pracownika (choćby symbolicznym) w pokryciu kosztów zakupu artykułów, przedmiotów lub usług.

Koszty dojazdu do pracy w postaci biletów przejazdu środkami komunikacji publicznej np. biletów jednorazowych, biletów miesięcznych (okresowych) PKP,PKS,MZK lub tzw. legitymacji zniżkowych uprawniających do ulgi przejazdowej, przekazywanych pracownikom na przejazdy do miejsca pracy i powrotem korzysta z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie wyżej cytowanego rozporządzenia. Zgodnie z ww. przepisem nie stanowią podstawy wymiaru składek korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Wyłączenie nie obejmuje natomiast wypłaconych ekwiwalentów w formie pieniężnej. Jeżeli pracownicy otrzymują ekwiwalent pieniężny, stanowiący zwrot ceny zakupionych np. biletów miesięcznych na przejazdy środkami komunikacji publicznej, przychód ten stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca kupuje bilety komunikacji publicznej pracownikom, dojeżdżającym do pracy z innej miejscowości pow. 35 km. Wnioskodawca aneksem do regulaminu wynagrodzeń z dnia (…) wprowadził uregulowanie dotyczące prawa do biletów komunikacji publicznej, zasady ich przekazywania pracownikom, zasady wspófinansowania kosztu zakupionych biletów przez pracodawcę i pracownika. Wnioskodawca wskazał, że koszt jednostkowy – cena biletu przypadająca na pracownika wynosi 250 zł, pracownik płaci abonament miesięczny za bilet w kwocie 1 zł, potrącany z wynagrodzenia, który nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku pracy. W przedstawionym stanowisku w sprawie Wnioskodawca stwierdza, iż od ceny zakupionego biletu przekazanego pracownikowi Wnioskodawca nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Takie stanowisko Oddział uznał za nieprawidłowe, bowiem podstawy wymiaru składek nie stanowi kwota dofinansowania do zakupionego przez pracodawcę biletu, a nie cała cena zakupionego biletu.

Oddział wskazuje, iż w sytuacji, gdy Wnioskodawca wprowadził aneksem do regulaminu wynagradzania zasady współfinansowania biletów komunikacji publicznej przekazywanych pracownikom i wskazał jednoznacznie, iż kwota dofinansowania pracownikom do wartości biletu miesięcznego zakupionego przez pracodawcę stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać, iż w związku z tym kwota dofinansowania do ceny jednostkowej biletu komunikacji publicznej przekazanego na rzecz pracownika nie będzie stanowiła podstawy wymiaru w myśl § 2 ust. 1 pkt 26 oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r.

W konsekwencji, uwzględniając przedstawiony we wniosku złożonym w dniu 27 sierpnia 2019r., opis stanu faktycznego, własne stanowisko Wnioskodawcy oraz obowiązujące przepisy prawa uznać należy za nieprawidłowe stanowisko w przedmiocie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ceny zakupionego biletu komunikacji publicznej przekazanego pracownikowi.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *