Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 17-12-2019 r. – WPI/200000/43/1110/2019

Jak obniżać składkę zdrowotną do wysokości podatku jeśli w danym miesiącu zatrudniony otrzymuje zarówno należności wchodzące do podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne jak i wyłączone z tej podstawy (np. zasiłek chorobowy i wynagrodzenie za pracę)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 1110/2019

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku przedsiębiorcy (…) i złożonym w dniu 29 listopada 2019r. w sprawie ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2019r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynął wniosek przedsiębiorcy: (…) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Przedstawiając opis stanu faktycznego Wnioskodawca poinformował, że zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, nalicza pracownikom przychody, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego oraz wypadkowego na jednej liście płac, wobec czego przychód stanowiący podstawę do naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartego stosunku pracy dla danego pracownika jest sumą wszystkich przychodów.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, w przypadku gdy w danym miesiącu jej wartość jest wyższa niż naliczona zaliczka na podatek dochodowy, spółka ogranicza wysokość naliczonej składki zdrowotnej do wysokości naliczonego podatku. Ograniczając wysokość składki zdrowotnej do wysokości naliczonego podatku spółka odnosi się do zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczonej od całego miesięcznego przychodu danego pracownika.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy, na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne podlega obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez spółkę w danym miesiącu od całego przychodu uzyskanego przez pracownika czy, jedynie od przychodu stanowiącego podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie:

Zdaniem Spółki składka na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art. 83 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, powinna ulec obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w tej części, którą oblicza się od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

Zdaniem spółki w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest ograniczana do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od całego przychodu dochodzi do nierównego traktowania ubezpieczonych w zakresie ustalania wysokości składki zdrowotnej w zależności od tego, czy dany pracodawca jest płatnikiem zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego czy też nie. Gdy spółka pełni rolę płatnika zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych pracownika pobierającego w danym miesiącu zarówno wynagrodzenie jak i zasiłek jest większa niż pracownika, któremu zasiłek z ubezpieczenia społecznego lub wypadkowego wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że takie stanowisko przyjął również Sąd Najżywszy w składzie trzech sędziów wydając w dniu 02.02.2016 r. uchwałę w sprawie Sygn. akt III UZP18/15.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). W myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Ponadto zaznaczyć należy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje interpretacje indywidualne wyłącznie w ściśle zakreślonym katalogu spraw, wskazanych w powołanym powyżej art.83 d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W konsekwencji kwestia dotycząca zasad obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych nie mieści się w tym ustawowym zakresie, gdyż zgodnie z art.34 ust.17 ustawy Prawo przedsiębiorców, w myśl którego zasady i tryb udzielania interpretacji prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.900 ze zm.) – sprawy te należą do wyłącznej kompetencji organów podatkowych. Powyższe ograniczenie w tematyce, w której Zakład jest zobligowany wypowiedzieć się za pośrednictwem indywidualnej interpretacji w trybie art.34 ustawy Prawo przedsiębiorców, uniemożliwia potwierdzenie przez Organ prawidłowości przedstawionej przez Wnioskodawcę metodyki obliczania zaliczki na podatek dochodowy. Biorąc jednakże pod uwagę wskazanie zawarte w zapytaniu Spółki, Zakład przyjął, że wątpliwość Spółki dotyczy zasad obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika, w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego złożonego wniosku. W konsekwencji, w niniejszej decyzji Zakład nie wypowiada się co do obowiązków płatnika w sferze podatkowej.

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne reguluje ustawa z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373).

Zgodnie art. 81 ust. 1, 5 i 6 ww. ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Przy czym, przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników, nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Natomiast, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Ponadto w myśl art. 79 tejże ustawy, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna i wynosi 9% podstawy wymiaru składki, zastrzeżeniem art. 82 i 242 ustawy.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 powołanej ustawy, w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust.l -13 (rr.in. pracodawcę), zgodnie z przepisami art. 79 i 81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy z cnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(t.j. Dz.U. z 2019 poz.1373), składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

Zastosowanie powyższego przepisu w sytuacji, gdy ubezpieczony uzyskuje w danym miesiącu przychody z dwóch różnych źródeł, od których płatnik zobowiązany jest obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jednakże składkę na ubezpieczenie zdrowotne nalicza wyłącznie od jednego z tych przychodów, polega na tym, że składka na ubezpieczenie zdrowotne może być obniżona wyłącznie do wysokości zaliczki na podatek dochodowy obliczonej przez płatnika w tej części, którą oblicza się od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki.

Odnosząc przedstawioną powyżej interpretację art. 83 ust.l ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do treści złożonego 29 listopada 2019r. wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wskazać należy, że w sytuacji opisanej w stanie faktycznym wniosku oraz wątpliwości przedstawionych przez Spółkę tj. w przypadku uzyskania przez pracownika w danym miesiącu przychodów ze stosunku pracy (wynagrodzenie) oraz z tytułu pobierania zasiłku z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego (wypłacanego przez pracodawcę), składka na ubezpieczenie zdrowotne jest naliczana wyłącznie od wynagrodzenia za pracę, natomiast zaliczka na podatek od obydwu przychodów, obniżenie składki do wysokości zaliczki na podatek może odnosić się wyłącznie do wysokości zaliczki obliczonej od wynagrodzenia za pracę, a nie do wysokości zaliczki obliczonej od zasiłków.

Powyższe, znajduje potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2016r. (sygn. akt III UZP 18/15), dotyczącej interpretacji powyższego przepisu, zgodnie z którą „Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w tej części, którą oblicza się od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki (art. 83 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).” Uzasadniając powyższe Sąd Najwyższy wskazał, że „(…) w sytuacji, gdy jeden z przychodów nie stanowi podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (co jest równoznaczne z zerową wysokością tej składki), będąc jednocześnie dochodem, od którego pobiera się zaliczkę na podatek dochodowy (tak jak zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego – art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w związku z art. 18 ust. 2 ustawy systemowej i art. 32 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek dochodowy jedynie w tej części, którą oblicza się od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki.”

W konsekwencji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 29 listopada 2019r. przez przedsiębiorcę: (…) w przedmiocie ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika w okolicznościach opisanych w złożonym wniosku.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz