Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 19-12-2019 r. – DI/100000/43/1159/2019

Czy dodatkowe wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcy z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów podlega oskładkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 596/2019

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy (…) z siedzibą w (…) zawarte we wniosku złożonym w dniu 12 listopada 2019 r. w przedmiocie dotyczącym uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów.

UZASADNIENIE

Dnia 12 listopada 2019 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez przedsiębiorcę (…) z siedzibą w (…) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 grudnia 2019r., doręczonym w dniu 13 grudnia 2019r.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że zatrudnia jednego ze wspólników Spółki na podstawie umowy o pracę. W przyszłości planowane jest wejście tej osoby do zarządu Spółki na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników o powołaniu do zarządu i uzyskiwanie przez tą osobę wynagrodzenia z tytułu udziału w zarządzie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Wejście tej osoby do zarządu Spółki będzie jednak oznaczało konieczność uprzedniego rozwiązania umowy o pracę tej osoby ze Spółką, jako że nie jest możliwe z punktu widzenia ważności umowy o pracę by ta sama osoba była jednocześnie pracownikiem i członkiem zarządu Spółki (ze względu na niespełnienie w takim wypadku przesłanki podległości, która stanowi część konstytutywną stosunku pracy).

Zatem, po rozwiązaniu umowy o pracę ze Spółką i po wejściu do zarządu Spółki, osoba ta zawrze ze Spółką umowę zlecenia. W związku z zawarciem umowy zlecenia osoba ta będzie Zleceniobiorcą a Spółka będzie Zleceniodawcą.

Z tytułu udziału w zarządzie Spółki osoba ta nadal będzie uzyskiwała wynagrodzenie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Do obowiązków tej osoby jako członka zarządu należeć będzie prowadzenie spraw Spółki i reprezentowanie Spółki w kontaktach zewnętrznych.

Umowa zlecenia zawarta ze Spółką będzie obejmowała świadczenie przeze tę osobą usług z zakresu: finansów, controllingu i optymalizacji procesów biznesowych; księgowości i administracji; informatyki i programowania. Usługi te będą w dalszej części wniosku określane zbiorczo jako: „Usługi”.

Świadczenie Usług będzie obejmowało następujące czynności:

Zadania dotyczące Finansów, Controllingu i Optymalizacji Procesów Biznesowych:

 • wdrażanie, rozwijanie, standaryzacja i usprawnianie: raportowania, controllingu, procesów księgowych, administracyjnych i biznesowych, o dostosowywanie raportowania do potrzeb Zleceniodawcy i Klientów Zleceniodawcy, w tym sporządzanie, weryfikowanie oraz prezentacja raportów, o przygotowywanie i udzielanie propozycji / rekomendacji w zakresie doboru raportów, wskaźników itp. pomocnych w zakresie bieżącego zarządzania oraz kontroli przychodów, kosztów, efektywności procesów, rentowności na produktach, klientach, kontraktach, itp.,
 • tworzenie narzędzi do raportowania, prognozowania, modelowania, prezentacji danych, itp., sporządzanie prognoz, modeli finansowych, budżetów, biznes planów, opracowań, analiz, itp.,
 • przygotowywanie strategii rozwoju, planów kryzysowych, restrukturyzacji, analiz rynkowych i analiz marketingowych,
 • wdrażanie zarządzania przez cele, tworzenie systemów motywacyjnych, itp., o pozyskiwanie lub utrzymywanie finansowania zewnętrznego na odpowiednim poziomie (kredyty bankowe, faktoring, itp.),
 • wprowadzanie i realizowanie operacji finansowych, w tym: przelewów bankowych, zakładanie lokat, realizacja transakcji walutowych, nabywanie i zbywanie instrumentów pochodnych, realizacja transakcji FX i zabezpieczających przed ryzykiem kursowym,
 • przeprowadzanie szkoleń w wyżej wymienionym zakresie.

Zadania dotyczące Księgowości, Administracji, itp.:

 • wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemach Zleceniodawcy oraz Klientów Zleceniodawcy w tym także księgowanie, wystawianie dokumentów, itp.,
 • wykonywanie zadań związanych z zamknięciem miesiąca lub zamknięciem roku, w tym: weryfikowanie poprawności księgowań, koordynacja procesu zamknięcia danego okresu, przygotowywanie rachunku wyników, bilansu oraz innych zestawień,
 • przygotowywanie wewnętrznych procedur, instrukcji, formularzy, obiegu dokumentów, sporządzanie umów oraz archiwizacja dokumentacji, o sporządzanie umów, ofert, pism oraz archiwizacja dokumentacji, o wykonywanie innych zadań administracyjnych (np. związanych z wyposażeniem, biurem, flotą samochodową, ubezpieczeniami, mediami, itp.).

Zadania z zakresu Informatyki, Programowania, itp.:

 • automatyzacja procesów raportowania lub księgowania, o tworzenie programów, makr, skryptów, itp.,
 • administrowanie systemami IT oraz infrastrukturę IT, w tym serwerami, pocztę, o wdrażanie systemów IT lub integracja z systemami IT, o tworzenie i zarządzanie bazami danych, stronami internetowymi, o tworzenie grafiki, animacji, filmów, itp.

Dalej Wnioskodawca dodaje, że usługi świadczone będą dla Zleceniodawcy, przy czym beneficjentem poszczególnych usług może być zarówno Zleceniodawca, jak i klienci Zleceniodawcy, dla których Zleceniodawca świadczy usługi. Umowa zlecenia będzie przewidywała, że osoba ta jako Zleceniobiorca nie będzie podlegała nadzorowi ani kierownictwu Zleceniodawcy przy wykonywaniu Usług.

Z tytułu wypłacanego wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia Spółka będzie płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne.

Wnioskodawca podkreśla, że w okresie po wejściu tej osoby do zarządu Spółki nie będzie jej łączyła ze Spółkę umowa o pracę, umowa zlecenia ani żadna inna umowa o świadczenie usług, która swoim zakresem obejmowałaby czynności wykonywane przeze tę osobę jako członka zarządu Spółki oraz prawa i obowiązki moje i Spółki z tytułu pełnienia przez mnie funkcji członka zarządu Spółki. Osoba ta nie jest i nie będzie w okresie wykonywania umowy zlecenia przedsiębiorcą zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie będzie występował także zbieg innych umów objętych ubezpieczeniem, w szczególności osoba ta nie będzie zatrudniona na etat lub zlecenie w innym podmiocie, a umowa zlecenia zawarta ze Spółką na opisane w niniejszym wniosku usługi będzie jedynym tytułem do ubezpieczenia społeczne tej osoby.

Umowa zlecenia będzie przewidywała, że Zleceniobiorca uprawniony będzie do wykonywania umowy zlecenia z wykorzystaniem pomieszczeń i narzędzi udostępnionych przez Zleceniodawcę. Z tytułu uprawnienia do korzystania z tych pomieszczeń i narzędzi Zleceniobiorca będzie ponosił odpłatność w stałej kwocie na podstawie faktury wystawionej na mnie przez Zleceniodawcę, z terminem płatności do piętnastego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni, przy czym należność ta będzie potrącana z wynagrodzeniem Zleceniobiorcy należnym za wykonywanie umowy zlecenia. Umowa zlecenia będzie przewidywała stałe wynagrodzenie miesięczne dla Zleceniobiorcy, należne za wykonywanie umowy zlecenia w wymiarze do 80 godzin świadczonych usług w miesiącu. W przypadku przekroczenia w miesiącu limitu 80 godzin wynagrodzenie będzie powiększone o zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad wskazany limit 80 godzin, świadczenie usług przekraczające 120 godzin w miesiącu będzie wymagało każdorazowej odrębnej zgody Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca będzie mógł odmówić świadczenia usług w danym miesiącu ponad limit 120 godzin. Wynagrodzenie rozliczane będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych, obejmujących miesiące kalendarzowe. Zleceniobiorca będzie wystawiał rachunek i dostarczy go Zleceniodawcy do 10 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego {w formie pisemnej lub elektronicznej). Wraz z rachunkiem Zleceniobiorca będzie przedstawiał Zleceniodawcy informację o liczbie godzin, jakie w danym miesiącu poświęcił na realizację Usług. Zleceniodawca będzie mógł wezwać do przedstawienia szczegółowego zestawienia czasu i zakresu (przedmiotu) usługi za dany miesiąc wg wytycznych Zleceniodawcy. Wynagrodzenie płatne będzie do piętnastego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy wskazany na ww. rachunku. Jeśli w trakcie realizacji umowy zlecenia dojdzie do powstania utworu oraz związanych z nim majątkowych praw’ autorskich, Zleceniobiorca na koniec miesiąca przedstawi Zleceniodawcy listę utworów powstałych w danym miesiącu, objętych prawem autorskim. W przypadku braku uwag ze strony Zleceniodawcy do utworu lub utworów, przeniesienie majątkowych praw autorskich nastąpi wraz z przyjęciem utworu przez zleceniodawcę o ile Strony nie ustalą inaczej, wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich stanowić będzie iloczyn liczby przepracowanych godzin nad danym utworem oraz stawki godzinowej wynoszącej zł za każdą godzinę pracy. Liczba godzin pracy związanej z tworzeniem utworu Zleceniobiorca wskaże w liście utworów przedstawianej Zleceniodawcy na koniec danego miesiąca. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich będzie wynagrodzeniem odrębnym od podstawowego wynagrodzenia za wykonywanie usług objętych umową zlecenia.

Zgodnie z umową zlecenia za działania lub zaniechania Zleceniobiorcy odpowiedzialność wobec osób i podmiotów trzecich ponosić będzie wyłącznie Zleceniodawca. Umowa zlecenia zostanie zawarta na czas określony od 1 kwietnia 2020 do dnia 31 marca 2030. Każda ze stron uprawniona będzie do rozwiązania umowy zlecenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącego 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Zleceniodawca uprawniony będzie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ciężkiego naruszenia przez Zleceniobiorcą któregokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy. Zleceniobiorca uprawniony będzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zwłoki Zleceniodawcy w wypłacie Wynagrodzenia za co najmniej dwa pełne okresy płatności.

Na tle opisanego wyżej stanu faktycznego dotyczącego zdarzenia przyszłego jakie zaistnieje po rozwiązaniu umowy o pracą ze Spółką, wejściu przeze wskazaną we wniosku osobą do zarządu Spółki i zawarciu umowy zlecenia, zasadne jest potwierdzenie prawidłowości Spółki (jako płatnika składek od umowy zlecenia objętej niniejszym wnioskiem) co do wykładni przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do takiego zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie działający jako uprawniony do reprezentowania Spółki członek zarządu oświadcza, ze żaden z elementów stanu faktycznego na dzień złożenia wniosku o wydanie niniejszej interpretacji nie jest przedmiotem toczącego się postępowania wyjaśniającego lub kontroli ani by ta sprawa była rozstrzygnięta co do istoty przez organ, do którego skierowano niniejszy wniosek.

W związku z powyższym Wnioskodawca kieruje pytania czy:

 1. prawidłowe jest stanowisko Spółki, że:
 2. wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenia opisanej we wniosku będzie podlegało obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne,
 3. wynagrodzenie opisanej we wniosku osoby jako członka zarządu Spółki, wypłacane tej osobie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników nie będzie podlegało obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne.
 4. prawidłowe jest stanowisko Spółki, że wynagrodzenie z tytułu przeniesienia za wynagrodzeniem przez Zleceniobiorcę na Zleceniodawcę majątkowych praw autorskich do utworów w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wykonaniu umowy zlecenia objętej niniejszym wnioskiem, będzie stanowiło podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia (emerytalne, rentowe, wypadkowe i dobrowolne chorobowe).

 

Zdaniem Spółki z tytułu wykonywania czynności na podstawie umowy zlecenia opisanej we wniosku powstanie obowiązek ubezpieczeniowy w zakresie ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dobrowolne będzie natomiast dla Zleceniobiorcy ubezpieczenie chorobowe (art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych}.

Ze względu na to, że opisana we wniosku umowa zlecenie będzie jedynym tytułem do objęcia ubezpieczeniami społecznymi tej osoby (nie będzie występował zbieg ubezpieczeń z innych umów). Zleceniobiorca będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i dobrowolnie chorobowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy (art. 13 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowić będzie przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przychód z umowy zlecenia będzie także stanowił podstawę wymiaru ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego.

Natomiast z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników za wykonywanie funkcji członka zarządu Spółki obowiązek ubezpieczeniowy w zakresie ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i chorobowego nie powstanie ze wzglądu na niewymienienie tego tytułu w obrębie art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym uregulowane zostały w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

W art. 6 ust. 1 tfcj ustawy prawodawca wskazał katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Wyliczenie zawarte we wskazanym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty.

Brak wymienienia w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych udziału w zarządzie oznacza, że w sytuacji gdy przedmiotem umowy zlecenia opisanej we wniosku nie są objęte czynności członka zarządu ani tez nie będą umową zlecenia objęte prawa i obowiązki tej osoby i Spółki z tytułu pełnienia przez tę osobą funkcji członka zarządu Spółki – to wynagrodzenie tej osoby jako członka zarządu wypłacane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników nie podlega obowiązkowi ubezpieczeniowemu w zakresie ubezpieczeń emerytalnego i rentowego.

Brak obowiązku w zakresie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego implikuje brak obowiązku ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego. Potwierdzeniem takiej wykładni przepisów, jest przykładowo decyzja interpretacyjna ZUS z 8 kwietnia 2016 r. (WPI/200000/43/ 390/ 2016).

Ponadto zdaniem Spółki wynagrodzenie z tytułu przeniesienia przez Zleceniobiorcę na zleceniodawcę majątkowych praw autorskich do utworów w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych (powstałych w wykonaniu umowy zlecenia objętej niniejszym wnioskiem) jako element wynagrodzenia z umowy zlecenia wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będzie stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe.

Dodatkowo, na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będzie stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Powyższe jest konsekwencją tego, że zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych natomiast przychód z umowy zlecenia stanowi podstawę wymiaru ubezpieczenia wypadkowego oraz chorobowego.

Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że ze względu na charakter świadczonych usług i ich powtarzalność, niniejszą umowę nie można zakwalifikować jako umowę o dzieło, pomimo tego, że w trakcie realizacji zlecenia mogą powstać utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Powstanie utworów nie jest głównym celem umowy, a jedynie ewentualnym efektem ubocznym, który strony dopuszczają przy świadczeniu opisanych usług i na tę okoliczność wprowadzają uregulowania dotyczące przeniesienia praw autorskich. Wnioskodawca podkreśla również, że wynagrodzenie z umowy zlecenia w części dotyczącej przeniesienia praw autorskich w żadnym razie nie będzie dominujące nad tą częścią wynagrodzenia za usługi, które nie mają charakteru twórczego.

Uzupełniając wniosek pismem z dnia 5 grudnia 20l9r., doręczonym w dniu 13 grudnia 2019r. Wnioskodawca wskazał, że wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów wypłacane osobie, z którą spółka zawrze umowę zlecenia będzie stanowić dla tej osoby przychód z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, zważył co następuje:

Zgodnie z*art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych . Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji przedstawia zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. Z przepisu tego wynika wymóg kompleksowości opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego dokonanego przez wnioskodawcę – Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może bowiem w trybie wydawania interpretacji indywidualnej prowadzić postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy wszczętej wniesieniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Wskazać przy tym należy, iż w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Mocą niniejszej decyzji Zakład nie przyznaje natomiast jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego.

Ocena stanowiska przedsiębiorcy, dokonywana pod kątem prawidłowości zaprezentowanej przez przedsiębiorcę wykładni przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o kompletny opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego zawartego w treści wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Podkreślenia przy tym wymaga, iż procedując nad wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy wszczętej wniesieniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, jak zauważono wyżej, zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego. Wydając interpretację indywidualnej Zakład przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez wnioskodawcę oświadczenia, którymi jest związany.

Zwrócić należy w związku z tym uwagę, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Powyższe wynika z faktu braku możliwości negowania przez Zakład okoliczności i stwierdzeń podanych przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie opisu stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji w opisie stanu faktycznego bądź też poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu (np. w toku czynności kontrolnych) ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez wnioskodawcę, obciąża więc jedynie przedsiębiorcę.

Przenosząc powyższe na grunt przedstawionego przez przedsiębiorcę opisu zdarzenia przyszłego i zagadnienia rozpoznawanego niniejszą decyzją wskazać należy, iż Zakład związany jest oświadczeniem przedsiębiorcy wskazującym na to, iż wynagrodzenie wypłacone z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów wypłacane osobie z którą Wnioskodawca zawrze umowę zlecenia będzie stanowić dla tej osoby przychód z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców w przedmiocie uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów, uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 3 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia osób wykonujących swą pracę w oparciu o umowę o świadczenie usług, do której zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego odnośnie umowy zlecenia stanowi przychód z tytułu tej umowy, jeżeli w umowie zlecenia określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.

Przychodami na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są w myśl jej art. 4 pkt 9 przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a takie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy.

Z treści powyższego wynika, że przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ściśle uzależniają włączenie danego świadczenia do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców od zakwalifikowania go jako przychód z zawartej umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1387 ze zm.).

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że zleceniobiorca mocą umowy z nim zawartej będzie otrzymywał stałe miesięczne wynagrodzenia, a w piśmie z dnia 5 grudnia 2019r., doręczonym w dniu 13 grudnia 2019r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Zakładu z dnia 29 listopada 2019r. wskazał, że wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów wypłacane osobie, z którą Wnioskodawca zawrze umowę zlecenia będzie stanowić dla tej osoby przychód z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.                                               .

Rzeczony przychód w sytuacji opisanej we wniosku został przez Wnioskodawcę zakwalifikowany jako przychód z tytułu działalności wykonywanej osobiście, w związku z czym stanowisko Wnioskodawcy wskazujące, że wartość wynagrodzenia z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów wypłacane osobie, z którą Wnioskodawca zawrze umowę zlecenia stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ww. osoby, uznać należy za prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz