Odpowiedź MRPiPS z 24-11-2016 r. na interpelację w sprawie obowiązku zapewnienia określonych warunków zatrudnienia pracowników delegowanych z terytorium RP i na teren RP

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Zbigniewa Biernata z dnia 9 listopada 2016r., nr K8INT7322, w sprawie obowiązku zapewnienia określonych warunków zatrudnienia pracownikom delegowanym z terytorium RP i na teren RP, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia. Wejście w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868) nie wiązało się z…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRPiPS z 24-11-2016 r. na interpelację w sprawie zakazu handlu w niedzielę dla zakładów pogrzebowych i kwiaciarni

W odpowiedzi na interpelację nr 7279 Pana Posła Cezarego Grabarczyka z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ograniczenia handlu w niedziele (druk sejmowy nr 870), przekazaną za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju i Finansów przy piśmie z dnia 21 listopada br. uprzejmie wyjaśniam, że powyższy projekt ustawy jest projektem obywatelskim, a nie jest projektem rządowym. Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRPiPS z 09-11-2016 r. na interpelację w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu

Odpowiadając na interpelację Pana Posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu, przekazaną przy piśmie Marszałka Sejmu RP z dnia 20 października br., znak: K8INT6830, uprzejmie wyjaśniam, co następuje. Zasadą przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego jest, że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. 161 k.p.). Wyjątkiem od tej zasady…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRPiPS z 03-11-2016 r. na interpelację w sprawie służby BHP

Nawiązując do interpelacji Pani Poseł Krystyny Pawłowicz w sprawie służby BHP, przesłanej wystąpieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 14 października 2016 r. znak: K8INT6557 – przedstawiam poniższe wyjaśnienia. Problematyka służby BHP została określona w art. 23711 Kodeksu pracy oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109,…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRPiPS z 20-10-2016 r. na interpelację w sprawie uprawnień pracowników przejmowanych firm

Zagadnienie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę jest uregulowane w art. 231 Kodeksu pracy. Przepis ten stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów. Przedmiotem dyrektywy jest…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRPiPS z 20-10-2016 r. na interpelację w sprawie dodatkowego rocznego wynagrodzenia honorowych dawców krwi

Problematyka poruszana przez Panią Poseł jest niewątpliwie bardzo ważna i zasługuje na uwagę. Działalność honorowych krwiodawców stanowi jedną z istotnych kwestii społecznych, zatem wszelkie problemy z nią związane nie powinny być marginalizowane. Dawcom krwi wiele chorych osób zawdzięcza zdrowie, a wielokrotnie również życie. Obowiązujący stan prawny dotyczący ustalania prawa i obliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego skutkuje niekorzystnym traktowaniem honorowych krwiodawców, z…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRPiPS z 12-10-2016 r. na interpelację w sprawie wydłużenia urlopu macierzyńskiego połączonego z urlopem rodzicielskim i urlopem wychowawczym

Nowe rozwiązania wprowadzone ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268), która weszła w życie z dniem 2 stycznia 2016 r., sprzyjają bardziej elastycznemu wykorzystywaniu przez rodziców uprawnień pracowniczych związanych z opieką nad dzieckiem, a także ułatwiają godzenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym. Jedną z najważniejszych zmian…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRPiPS z 03-10-2016 r. na interpelację w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy

Nawiązując do interpelacji Pana Posła Grzegorza Furgo w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, przekazanej wystąpieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 20 września 2016 r. znak: K8INT6050 – przedstawiam poniższe wyjaśnienia. Do podstawowych obowiązków pracodawcy, zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy, należy ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRPiPS z 03-10-2016 r. na interpelację w sprawie ponoszenia przez pracodawców kosztów pierwszych 33. dni zwolnienia lekarskiego

W odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 939 Pana Posła Kazimierza Matusznego w sprawie ponoszenia przez pracodawców kosztów pierwszych 33 dni zwolnienia lekarskiego pracownika, uprzejmie informuję co następuje: Stosunek pracy, w odróżnieniu od cywilnoprawnego stosunku prawnego, charakteryzuje się ponoszeniem przez pracodawcę różnych rodzajów ryzyk. Poza ryzykiem gospodarczym (ponoszeniem negatywnych skutków swojej działalności gospodarczej), pracodawca jest odpowiedzialny także za ryzyko techniczno-organizacyjne (przestój),…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRPiPS z 27-09-2016 r. na interpelację w sprawie ochrony minimalnego wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych

w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Zbigniewa Biernata, z dnia 5 września br. (znak: K8INT5695), w sprawie ochrony minimalnego wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, przedstawiam następujące informacje. W dniu 22 lipca 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265). Ustawa wprowadziła gwarancję minimalnej wysokości wynagrodzenia dla…

czytaj dalej ➤➤➤
1 19 20 21 22