Wyrok Sądu Najwyższego z 22-12-1998 r. – I PKN 509/98

TEZA Pozostaje w sprzeczności ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa wybór pracownika do zarządu lub komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej wyłącznie w celu obrony przed dokonanym już wypowiedzeniem umowy o pracę (art. 8 KP). SENTENCJA Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 1998 r. sprawy z powództwa Emila S., Stanisława B., Zdzisława B., Sławomira J., Andrzeja K., Jana M., Janusza L., Andrzeja R., Adama P., Adama T., Krzysztofa T., Mirosława W., Andrzeja W., Andrzeja M. przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowej Komunikacji Samochodowej w T. o przywrócenie do pracy, na skutek kasacji strony pozwanej…

Wyrok Sądu Najwyższego z 22-12-1998 r. – I PKN 507/98

Samowolne opuszczenie pracy jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych SENTENCJA Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 1998 r. sprawy z powództwa Józefa J. przeciwko Polskim Kolejom Państwowym – Zakładom Taboru w K. obecnie w T. o przywrócenie do pracy, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z dnia 11 maja 1998 r. […] uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Wojewódzkiemu -Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Powód Józef J….

Wyrok Sądu Najwyższego z 16-12-1998 r. – II UKN 394/98

Prowadzenie spraw spółki z.o.o. TEZA Prowadzenie spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziały ma dwóch lub więcej wspólników, może być w ramach jednoosobowego zarządu powierzone każdemu z nich, niezależnie od równego bądź zróżnicowanego udziału w kapitale spółki. Udział tego wspólnika w podjęciu z naruszeniem art. 235 KH uchwały zgromadzenia wspólników, ustalającej wysokość jego wynagrodzenia, nie powoduje nieważności umowy o pracę. SENTENCJA Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 1998 r. sprawy z wniosku Krzysztofa S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w R. o rodzaj ubezpieczenia społecznego, na skutek kasacji…

Wyrok Sądu Najwyższego z 1-12-1998 r. – I PKN 464/98

Wysokość ryczałtu wypłacanego przez pracodawcę TEZA Jeżeli pracodawca może spełniać świadczenie pieniężne w formie ryczałtu, to ryczałt ten powinien odpowiadać choćby w przybliżeniu świadczeniu, które przysługuje pracownikowi na ogólnych zasadach. SENTENCJA Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 1998 r. sprawy z powództwa Jacka W. przeciwko Krzysztofowi K. prowadzącemu Zakład Wyrobów Cukierniczych „M.” w P. o zapłatę, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu z dnia 10 czerwca 1998 r. […], u c h y l i ł zaskarżony wyrok i przekazał…

Wyrok Sądu Najwyższego z 6-11-1998 r. – II UKN 290/98

TEZA Niezgłoszenie pracodawcy w sposób niezwłoczny wypadku przez poszkodowanego pracownika nie uzasadnia odmowy uznania zdarzenia za wypadek przy pracy (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, Dz.U. Nr 37, poz. 160 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.). SENTENCJA Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 6…

Wyrok Sądu Najwyższego z 5-11-1998 r. – I PKN 421/98

Zaśnięcie pracownika jako naruszenie obowiązków pracowniczych TEZA Zaśnięcie pracownika w czasie pracy jest naruszeniem pracowniczego obowiązku jej wykonywania (art. 22 § 1 w związku z art. 100 § 1 KP) i może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. SENTENCJA Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 1998 r. sprawy z powództwa Adama W. przeciwko Fabryce Taśm Transporterowych „S” S.A. w W. o przywrócenie do pracy , na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 16 kwietnia 1998 r. […] oddalił kasację. UZASADNIENIE…

Wyrok Sądu Najwyższego z 5-11-1998 r. – I PKN 414/98

Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy terminowej TEZA Przepis art. 50 § 3 i 4 KP nie ma zastosowania w razie wypowiedzenia przez pracodawcę umowy terminowej, w której strony nie zastrzegły możliwości takiego sposobu jej rozwiązania (art. 33 w związku z art. 30 § 1 pkt 4 KP). W takiej sytuacji pracownikowi przysługują roszczenia określone w art. 56 w związku z art. 59 KP. SENTENCJA Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 1998 r. sprawy z powództwa Tadeusza N. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu […] w K. o przywrócenie do pracy, na…

Wyrok Sądu Najwyższego z 24-11-1998 r. – I PKN 455/98

Likwidacja pracodawcy a roszczenia pracownika w związku z nieuzasadnionycm wypowiedzeniem umowy o pracę TEZA Przepis art. 411 KP ma zastosowanie jeżeli zarządzono likwidację pracodawcy, chyba że czynność ta jest nieważna lub pozorna. SENTENCJA Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 1998 r. sprawy z powództwa Bożeny G. i Aliny S. przeciwko Gminnej Spółdzielni „S.Ch.” w G. o przywrócenie do pracy, na skutek kasacji powódek od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z dnia 18 grudnia 1997 r. […] oddalił kasację i zasądził od powódek po 100…

Wyrok Sądu Najwyższego z 17-11-1998 r. – I PKN 443/98

Czas pozostawania bez pracy, za który pracownikowi przywróconemu do pracy przysługuje wynagrodzenie TEZA Czas pozostawania bez pracy, za który pracownikowi przywróconemu do pracy przysługuje wynagrodzenie obejmuje okres, w którym pracownik mógł wykonywać pracę, tzn. był gotowy do podjęcia jej świadczenia, a wynagrodzenia za pracę został pozbawiony wyłącznie wskutek bezprawnej odmowy dopuszczenia go do pracy. Okres niezdolności do pracy, za który pracownik otrzymał zasiłek chorobowy z ubezpieczenia nie jest okresem pozostawania bez pracy w rozumieniu art. 188 § 2 Prawa spółdzielczego – Ustawy z dnia 16 września 1982 r. (jednolity tekst:…

Wyrok Sądu Najwyższego z 17-11-1998 r. – I PKN 331/98

Podanie przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę TEZA Podanie przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę (art. 30 § 4 KP) może nastąpić w odrębnym piśmie doręczonym pracownikowi wcześniej lub równocześnie z pismem zawierającym wypowiedzenie umowy. SENTENCJA Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 1998 r. sprawy z powództwa Radosława D. przeciwko Samorządowemu Przedszkolu […] w K. o przywrócenie do pracy, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z dnia 2 kwietnia 1998 r. […] oddalił kasację i zasądził…