Korekta PIT-11 a nienależnie pobrany podatek i błędnie wykazany przychód – interpretacja KIS z 17-2-2023 r. – 0115-KDIT2.4011.808.2022.2.MM

Czy i jak skorygować PIT-11 w razie nienależnie pobranego podatku i błędnie wykazanego przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

(…) stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe – w części odnoszącej się do zasadności złożenia korekty informacji PIT-11 oraz nieprawidłowe w części dotyczącej sposobu rozliczenia pobranych zaliczek.

UZASADNIENIE

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 grudnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek, uzupełniony pismem z 9 lutego 2023 r. (wpływ do tutejszego organu 15 lutego 2023 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zasadności korygowania PIT-11 i PIT-4R.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W 2020 r. Biuro Rachunkowe prowadzące sprawy Spółki wypłatę wynagrodzenia dla prokurenta (ustanowionego na podstawie uchwały) zakwalifikowało i wykazało w PIT-11 jako przychód z działalności wykonywanej osobiście (o której mowa w art. 13 pkt 2 pkt 2, 4-9 ustawy, w tym umowy o dzieło oraz czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, z wyjątkiem należności wskazanych w wierszu 5 i 6). Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie prokurenta stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy. Dla tego rodzaju przychodów płatnik nie ma obowiązku naliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy, co wynika z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pytanie

Czy w zaistniałej sytuacji należy skorygować PIT-11 za 2020 r. oraz PIT-4R za 2020 r., skoro pracodawca niezależnie pobrał i odprowadził zaliczkę na podatek dochodowy?

Państwa stanowisko w sprawie

Według informacji uzyskanej na infolinii podatkowej oraz w Państwa opinii zakład pracy powinien skorygowac PIT-11 za 2020 r. (wersja 26) wykazujac przychody uzyskane przez prokurenta w części F poz. 77, a w poz. 76 opisując rodzaj przychodu jako wynagrodzenie prokurenta. Następnie powstałą niedopłatę (z powodu pobrania zaliczki na podatek dochodowy) wyrównać, tj. wypłacić w bieżącym roku.

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź w zakresie pytania odnoszącego się korygowania informacji PIT-11, w zakresie zasadności złożenia korekty deklaracji PIT-4R wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku jest prawidłowe w części odnoszącej się do zasadności skorygowania informacji PIT-11 oraz nieprawidłowe w zakresie sposobu rozliczenia pobranych zaliczek.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.),

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 powołanej ustawy, zostały określone źródła przychodów i zgodnie z pkt 2 i 9 tego artykułu:

Źródłami przychodów są:

– działalność wykonywana osobiście,

– inne źródła.

Stosownie do art. 13 tej ustawy (w brzmieniu obowiązującym w 2020 r.):

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

1) (uchylony)

2) przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;

3) przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę;

4) przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;

5) przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7;

6) przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9;

7) przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;

7a) przychody otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych;

8) przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło uzyskiwane wyłącznie od:

  1. a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
  3. c) przedsiębiorstwa w spadku

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;

9) przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Natomiast w myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Jak wynika z treści wniosku, w 2020 r. Biuro Rachunkowe prowadzace sprawy Spółki, wypłatę wynagrodzenia dla prokurenta (ustanowionego na podstawie uchwały) zakwalifikowało i wykazało w PIT-11 jako przychód z działalności wykonywanej osobiście (o której mowa w art. 13 pkt 2 pkt 2, 4-9 ustawy, w tym umowy o dzieło oraz czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, z wyjątkiem należności wskazanych w wierszu 5 i 6). Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie prokurenta stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy. Dla tego rodzaju przychodów płatnik nie ma obowiazku naliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy, co wynika z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skoro zatem wynagrodzenie z tytułu pełnienia funcji prokurenta w Spółce (ustanowionego na podstawie uchwały) stanowi przychód z innych źrodeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to na Spółce – w związku z wypłatą ww. wynagrodzenia – ciążył obowiazek informacyjny, o którym mowa w art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z ww. przepisu wynika zatem, że podmiot wypłacający świadczenia zaliczane do przychodów z innych źródeł, od których nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy obowiązany jest sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania.

Wskazać przy tym należy, że zagadnienia związane z korektą deklaracji regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa:

Ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Z przepisu art. 81 § 1 ww. ustawy wynika, że:

Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Natomiast § 2 ww. artykułu stanowi, że:

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Z treści art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa wynika zatem, że korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Może więc ona dotyczyć m. in. błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości danych w niej zawartych. Błędnie mogła zostać określona m.in. wysokość przychodu bądź dochodu, wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku, a także inne dane zawarte w treści deklaracji. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym poprawnym wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji.

Wobec tego, że w opisanej sytuacji informacja PIT-11 za rok 2020 dotycząca prokurenta Spółki została błędnie wypełniona, to zasadne jest jej skorygowanie, tak aby treść informacji była zgodna ze stanem faktycznym. W informacji powinien być bowiem wykazany faktycznie osiągnięty przez podatnika przychód, który należało zakwalifikować do właściwego źródła przychodu i wykazać faktycznie pobrane w tym roku zaliczki na podatek dochodowy. W ww. informacji zakwalifikowano przychód prokurenta Spółki do niewłaściwego źródła przychodu. Korekta deklaracji powinna zatem dotyczyć przeniesienia kwot wynagrodzenia z pozycji dotyczącej przychodu z działalności wykonywanej osobiście do przychodów z innych źródeł. W przypadku, gdy korekta deklaracji zostanie dokonana na druku PIT-11 (wersja 26), to w poz. 76 rodzaj przychodu należy wpisać „wynagrodzenie prokurenta”, zaś w poz. 77 przychód z tytułu wynagrodzenia wypłaconego prokurentowi w 2020 r. Nie należy natomiast w korekcie ww. informacji przenosić kwoty zaliczek do innych rubryk lub jej pomijać. Nawet jeżeli w poz. 47-49 korekty informacji PIT-11 nie zostaną wykazane żadne kwoty, to w poz. 50 powinna pozostać kwota pobranych od ww. przychodu zaliczek. Tym samym w związku ze skorygowaniem informacji PIT-11 na Spółce nie będzie ciążył obowiązek zwrotu prokurentowi pobranych w 2020 r. zaliczek na podatek dochodowy. Prokurent będzie mógł rozliczyć te zaliczki składając korektę swojego zeznania podatkowego.

 

źródło: https://eureka.mf.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz