Wynagrodzenie może być zróżnicowane ale przy obiektywnych kryteriach – wyrok SN z 9.1.2024 r. – I PSKP 39/22

Różnicowanie wynagrodzeń pracowników musi być uzasadnione obiektywnymi kryteriami. Kiedy dochodzi do naruszenia zasady równego traktowania pracowników? TEZA Nierówne traktowanie pracowników w zbliżonych sytuacjach faktycznych może być wypadkową różnych czynników. Ocena zasadności takiego zróżnicowania bazuje na tym, czy podmioty (pracownicy) należą do tej samej kategorii istotnej, wyróżnionej z uwagi na obiektywne uzasadnione kryterium, odpowiadające zasadom słuszności (sprawiedliwości). Zasada równości praw pracowników…

czytaj dalej ➤➤➤