Home / Interpretacje / Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 19-04-2019 r. – WPI/200000/43/317/2019

Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 19-04-2019 r. – WPI/200000/43/317/2019

Czy podlega oskładkowaniu wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług zarządzania oraz odprawa wypłacona w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 317/2019

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w związku z wnioskiem złożonym w dniu 21 marca 2019 r., uzupełnionym w dniu 04 kwietnia 2019r. przez przedsiębiorcę: (…) uznaje za:

  • nieprawidłowe stanowisko w przedmiocie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z tytułu umowy o świadczenie usług zarządzania,
  • prawidłowe stanowisko w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne odprawy wypłacanej w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2019 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów złożony przez przedsiębiorcę:

na podstawie art. 34 Prawa przedsiębiorców. W dniu 29.03.2019 r. Oddział ZUS w Lublinie wezwał przedsiębiorcę o uzupełnienie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji. W dniu 04.04.2019 r. uzupełnił wniosek w żądanym zakresie.

Wnioskodawca wskazał:

Dnia .06.2017 r. zawarto umowę o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menedżerski) z Prezesem, do tego czasu pełniącym tę funkcję na podstawie umowy o pracę. Udzielono mu urlopu bezpłatnego na czas trwania kontraktu, czyli od 06.2017 r. do .03.2019 r. (nie rozwiązano umowy o pracę). W dniu .03.2019 r. powołano nowego Prezesa Zarządu. Zgodnie z umową o świadczenie usług zarządzania poprzedniego Prezesa okres wypowiedzenia tejże umowy skończy się z ostatnim dniem czerwca 2019 r. Wypłacona zostanie też odprawa zgodnie z zapisami umowy o świadczenie usług zarządzania.

Wynagrodzenie z tytułu kontraktu menedżerskiego za jeden dzień, tj. .03.2019 r. będzie wypłacone dla byłego Prezesa w kwietniu 2019 r. W kwietniu 2019 r. otrzyma on również wynagrodzenie z tytułu zawieszonej wcześniej umowy o pracę jako Dyrektor Techniczny za okres .03.2019 r. (zakończony urlop bezpłatny z umowy o pracę). Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wynosi więcej niż wynagrodzenie minimalne w przeliczeniu na pełny miesiąc. Czy wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług zrządzania za marzec 2019 r., które będzie wypłacone w kwietniu 2019 r. będzie oskładkowane tylko składką zdrowotną? Czy odprawa z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania, która zostanie wypłacono prawdopodobnie w lipcu 2019 r. będzie oskładkowana?

Własne stanowisko w sprawie:

Ponieważ nastąpiło zakończenie urlopu bezpłatnego z tytułu umowy o pracę i wystąpi wynagrodzenie z umowy o pracę, które będzie podlegało oskładkowaniu obowiązkowo (społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP) i wynagrodzenie to będzie wyższe niż wynagrodzenie minimalne, drugi tytuł do ubezpieczeń – kontrakt menedżerski będzie oskładkowany tylko składką zdrowotną. Wynagrodzenie za marzec wypłacone w kwietniu z kontraktu menedżerskiego oraz za następne miesiące (do upływu okresu wypowiedzenia) będzie podstawą jedynie składki zdrowotnej. Odprawa z tytułu zakończenia kontraktu menedżerskiego nie będzie oskładkowana.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). W myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Oddział zaznacza jednocześnie, że w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów. Ocena stanowiska przedsiębiorcy, dokonywana pod kątem prawidłowości zaprezentowanej przez przedsiębiorcę wykładni przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o kompletny opis zdarzenia przyszłego zawarty w treści wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Podkreślenia przy tym wymaga fakt, iż rozpoznając wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy rozpatrywanej na podstawie złożonego wniosku, jak zauważono wyżej, zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Wydając interpretację indywidualną Zakład przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez wnioskodawcę oświadczenia, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego bądź też poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu, np. w toku prowadzonego postępowania lub w toku czynności kontrolnych, ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez wnioskodawcę obciąża jedynie przedsiębiorcę.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym uregulowane zostały w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W art. 6 ust. 1 tej ustawy ustawodawca wskazał katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Wyliczenie zawarte w tym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej są pracownikami oraz osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

W tym miejscu należy wskazać, iż co do zasady umowa o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menedżerski) jest w istocie umowa nienazwaną o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umów zlecenia. Zatem osoba wykonująca kontrakt menadżerski będzie traktowana jako zleceniobiorca.

Jednocześnie biorąc pod uwagę art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych regulujący sytuację równoczesnego świadczenia przez osobę fizyczną m.in. umowy o pracę i zlecenia należy mieć na względzie, że osoba taka jest obejmowana ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu stosunku pracy oraz umowy zlecenia, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. Dodatkowo osoby te podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu (art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

W myśl art. 8 ust. 1 i 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy oraz osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taka zawarła z pracodawca, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje prace na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. W świetle powyższego przepisu dla celów ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się nie tylko osobę pozostającą w stosunku pracy, ale także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy. Podstawowym skutkiem uznania osoby wskazanej w art. 8 ust. 2a za pracownika jest objęcie jej obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi, chorobowym i wypadkowym tak, jak pracownika.

Powyższa zasada nie ma jednak zastosowania do osób, które przebywają na urlopie bezpłatnym. Jeśli pracodawca zatrudni na podstawie umowy zlecenia własnego pracownika, który przebywa na urlopie bezpłatnym [art. 174 §1 Kodeksu pracy – okres w którym mimo trwania stosunku pracy ulegają zawieszeniu wzajemne obowiązki i uprawnienia stron tego stosunku (świadczenie pracy oraz wypłat wynagrodzenia)], to z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia podlega on ubezpieczeniom społecznym na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ww. powołanej ustawy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, natomiast zleceniobiorców przychód z tytułu wykonywania umowy zlecenia, jeżeli w umowie zlecenia albo w innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie (ust. 3).

Z kolei przepis art. 18 ust. la w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a, w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, natomiast podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe tych osób stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe.

W przypadku więc gdy pracownik – oprócz wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę – świadczy także usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy

  • świadczenie usług zarządzania), zawartej z własnym pracodawcą, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi suma przychodu ze stosunku pracy
  • wykonywanej umowy cywilnoprawnej.

W myśl art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Ponadto zgodnie z art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) oraz art. 29 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1433 ze zm.) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w przypadku zaistnienia obowiązku ich opłacania, ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z treści złożonego w dniu ..03.2019 r. wniosku o interpretację wynika, że z dniem .06.2017 r. zawarto z prezesem umowę o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menedżerski), wcześniej prezes był zatrudniony u Wnioskodawcy na podstawie stosunku pracy, ale na czas trwania kontraktu, tj. od 14.06.2017 r. do 01.03.2019 r. udzielono mu urlopu bezpłatnego. Okres wypowiedzenia umowy kontraktu menedżerskiego będzie trwał do 30.06.2019 r. W ocenie Wnioskodawcy w sytuacji, gdy zakończy się urlop bezpłatny z tytułu stosunku pracy, a stosunek pracy będzie trwał nadal, z wynagrodzeniem w kwocie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, to wówczas od dnia 01.03.2019r., w sytuacji zbiegu tytułów do ubezpieczeń, osoba będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeń społecznym, zdrowotnemu, FP i FGŚP z tytułu stosunku pracy, natomiast wynagrodzenie z tytułu kontraktu menedżerskiego będzie objęte wyłącznie obowiązkiem odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu kontraktu menedżerskiego za jeden dzień ( ,.03.2019r.) wypłacone z wynagrodzeniem z tytułu stosunku pracy w kwietniu oraz za następne miesiące do upływu okresu wypowiedzenia umowy kontraktu menedżerskiego będzie podlegało obowiązkowi odprowadzenia jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W świetle powyżej powołanych przepisów, stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe, bowiem w okresie udzielonego urlopu bezpłatnego (od 14.06.2017 r. do 01.03.2019 r.) powstanie obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menadżerski), natomiast po zakończonym urlopie bezpłatnym osoba taka będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym na zasadach właściwych dla pracownika. W opisanym stanie faktycznym nie powstanie zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych (kontrakt menadżerski i umowa o pracę), tak jak wskazał wnioskodawca, ponieważ zastosowanie znajdzie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W konsekwencji powyższego wynagrodzenie wypłacone z tytułu kontraktu menadżerskiego będzie stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – stosownie do art. 18 ust. la w zw. z art. 20 ust 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W świetle powyższego Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 21 marca 2019 r., uzupełnionym w dniu 04 kwietnia 2019 r. w przedmiocie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z tytułu umowy o świadczenie usług zarządzania.

Z treści wniosku złożonego w dniu w dniu 21 marca 2019 r. wynika, iż Wnioskodawca domaga się również rozstrzygnięcia w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru na ubezpieczenia społeczne osoby wykonującej umowę o świadczenie usług zarządzania (umowy kontraktu menedżerskiego) kwoty odprawy, która ma być wypłacona w lipcu 2019r. byłemu prezesowi w związku z rozwiązaniem umowy kontraktu menedżerskiego

Zakład wyjaśnia, iż zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulowane są za pośrednictwem ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1949).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych , o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy (tj. osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osób z nimi współpracujących) stanowi uzyskany z tytułu wykonywanej umowy przychód, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.), jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Ponadto w myśl art. 20 ust. 1 tej ustawy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe.

Zakład zaznacza przy tym, że w myśl powołanego po powyżej art. 83d ust. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wydaje się interpretacje indywidualne, wyłącznie w ściśle zakreślonym katalogu spraw. Kwestia kwalifikacji określonego świadczenia jako przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazania źródła takiego przychodu nie mieści się w zakresie przedmiotowym powołanego art. 83 d ust. 1. W konsekwencji Zakład dokonał interpretacji przepisów dotyczących ustalenia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne opierając się na wskazaniu Wnioskodawcy zawartym w piśmie złożonym w dniu 4 kwietnia 2019r., w którym Wnioskodawca stwierdził jednoznacznie, że odprawa z tytułu zakończenia kontraktu menedżerskiego z prezesem spółki stanowi przychód z tego kontraktu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

Szczegółowe uregulowania dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek zostały zawarte w treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powyższe rozporządzenie § 2 zawiera zamknięty katalog przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, przepisy § 2-4 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek m.in. osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Odpowiedniość zastosowania przepisów dotyczących zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na cechującą je formę przywileju, nie może jednakże oznaczać ich rozszerzającej wykładni. Nie każde wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wymienione w § 2-4 tegoż rozporządzenia, przewidziane są dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę znajduje zastosowanie do umów zlecenia. Zatem zastosowanie wyłączeń przewidzianych w tym rozporządzeniu w odniesieniu do umów zlecenia jest uzależnione od ich charakteru oraz dopuszczalności zawarcia poszczególnych instytucji w tego typu umowach.

Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 3 wskazania rozporządzenia, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowią odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadczenia pracy.

Powyższe wyłącznie znajduje częściowe zastosowanie w odniesieniu do ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób wykonujących pracę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a więc również w przypadku osób wykonujących pracę w oparciu o umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania, bowiem wymienione w ww. przepisie instytucje, takie jak chociażby wydanie świadectwo pracy, nie dotyczą zleceniobiorców. Mogą być natomiast wyłączone odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacone zleceniobiorcom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zlecenia, o ile wypłat ta ma bezspornie taki charakter. Warunkiem zastosowania przepisu jest to, aby wypłata świadczenia pieniężnego pozostawała w bezpośrednim i nierozerwalnym związku z faktem wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zlecenia.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza wypłacić na rzecz byłego prezesa odprawę z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania (umowy kontraktu menedżerskiego), która zostanie wypłacona na jego rzecz w lipcu 2019 r. Obowiązek wypłaty odprawy wynika z zapisów umowy o świadczenie usług zarządzania. W rezultacie, w przypadku gdy wypłata odprawy będzie ściśle się wiązać z rozwiązaniem kontraktu menadżerskiego, wówczas jej wartość będzie podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na mocy § 2 ust. 1 pkt 3 wskazanego rozporządzenia.

Uwzględniając powyższe Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 21 marca 2019 r., uzupełnionym w dniu 04 kwietnia 2019 r. w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwoty odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *