Wyjaśnienia ZUS z 9-7-2020 r. – Jakie dane ZUS przekazał do PFR w celu weryfikacji wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) oraz ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695), w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR), ZUS przekazuje do PFR dane dotyczące stanu zatrudnienia oraz salda na koncie płatnika. Jeżeli w odpowiedzi na swój wniosek otrzymałeś informację o negatywnym wyniku weryfikacji spełnienia przez Ciebie warunków otrzymania subwencji i masz wątpliwości co do poprawności tej weryfikacji, sprawdź według jakich zasad przekazaliśmy dane do PFR. Na tej podstawie możesz samodzielnie sprawdzić, czy dane, które posiadamy w oparciu o złożone przez Ciebie do nas dokumenty, zgadzają się z informacją jaką wskazałeś we wniosku o subwencję w banku. Możesz też złożyć wniosek do ZUS w celu uzyskania informacji, jakie dane przekazaliśmy do PFR.

Kolejny wniosek o subwencję złóż dopiero po wyjaśnieniu rozbieżności i upewnieniu się, że spełniasz warunki do  jej uzyskania zgodnie z zasadami opisanymi w tym artykule.

Dane o stanie zatrudnienia

Dane o stanie zatrudnienia ustalamy i przekazujemy do PFR według:

 1. imiennych raportów rozliczeniowych za 12/2019 na datę 31 grudnia 2019 r.
 2. imiennych raportów rozliczeniowych za okres wynikający z daty wskazanej przez PFR, a jeżeli dokumenty rozliczeniowe nie zostały jeszcze złożone – z poprzedniego okresu rozliczeniowego np.:
  • dla wniosku o subwencję złożonego 29 maja 2020 r., PFR wskazuje datę 30 kwietnia 2020 r., na którą stan zatrudnienia ustalamy według dokumentów za 04/2020
  • dla wniosku o subwencję złożonego 8 czerwca 2020 r., PFR wskazuje datę 31 maja 2020 r., na którą stan zatrudnienia ustalamy według dokumentów za 05/2020, a jeżeli te dokumenty nie zostały jeszcze przekazane (termin przesłania dokumentów upływa 15.06.2020 r.) według dokumentów za 04/2020
 3. imiennych raportów rozliczeniowych za miesiąc odpowiadający nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim, np.:
 • dla wniosku złożonego 28 kwietnia 2020 r. ustalamy stan zatrudnienia według dokumentów za 04/2019,
 • dla wniosku złożonego 7 maja 2020 r. stan zatrudnienia ustalamy według dokumentów za 05/2019.

Dane dotyczące stanu zatrudnienia przekazujemy w rozbiciu na liczbę pracowników, liczbę etatów, liczbę współpracowników – według kryteriów:

 1. Liczba pracowników to liczba ubezpieczonych, którzy nie zostali wyrejestrowani z ubezpieczeń społecznych przed weryfikowaną datą, a za których w badanym okresie rozliczeniowym płatnik złożył:
 • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126 z wyłączeniem osób przebywających na zasiłkach macierzyńskich, rodzicielskich i urlopach wychowawczych
 • w przypadku braku raportu RCA – imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126 oraz z kodami świadczenia/przerwy innymi niż 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122 pod warunkiem, że istnieje imienny raport RCA z takim samym kodem tytułu ubezpieczenia w poprzednim okresie rozliczeniowym.
 1. Liczba etatów to suma etatów z imiennych raportów rozliczeniowych ZUS RCA złożonych za ubezpieczonych z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126.

UWAGA!
Wymiar czasu pracy większy niż pełen etat został ograniczony do 1. Pozostałe wartości zaokrąglane są do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym płatnik złożył za ubezpieczonego wyłącznie raport RSA, wymiar czasu pracy jest doliczany do liczby etatów z imiennego raportu rozliczeniowego RCA za poprzedni okres rozliczeniowy, o ile taki dokument został przekazany do ZUS.

 1. Liczba współpracowników to liczba ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniom społecznym, za których płatnik złożył:
 • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA i ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0511, 0545, 1240, 1211, 0120

UWAGA!
Dla kodu tytułu ubezpieczenia 0120 sumowany jest wymiar czasu pracy wynikający z raportu rozliczeniowego według takich samych zasad jak stosowane przy ustalaniu liczby etatów dla pracowników,

 • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122, a okres świadczenia/przerwy przypada na badaną datę lub na ostatni dzień okresu rozliczeniowego w przypadku świadczeń rozliczanych z miesięcznym przesunięciem, np.: stan zatrudnienia ustalany na 31.05.2020 r., za ubezpieczonego w raporcie RSA za 05/2020 wykazany jest kod świadczenia 311 za okres od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r., na koncie płatnika nie ma jeszcze dokumentów za kolejny okres rozliczeniowy – na tej podstawie ubezpieczony jest liczony jako współpracownik na datę 31.05.2020 r.,
 • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126 z kodem świadczenia/przerwy innym niż 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122, a jednocześnie płatnik składek nie złożył za ten sam okres rozliczeniowy oraz za poprzedni okres rozliczeniowy imiennego raportu RCA.

Dane o saldzie

Dane o saldzie dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne (FUS). Ustalamy je i przekazujemy do PFR w zakresie:

 1. salda według stanu na 31 grudnia 2019 r. i według stanu na dzień zapytania z PFR (banku) odrębnie dla każdej z dat,
 2. wyniku sprawdzenia, czy kwota zadłużenia nie przekracza 8,70 zł (parametr określony przez PFR).
 3. jeśli nie ma zadłużenia, przekazujemy informację, że płatnik nie zalega w opłacaniu składek,
 4. jeśli całe zadłużenie albo jego część jest objęte układem ratalnym lub odroczeniem terminu płatności, przekazujemy informację o objęciu całości albo części zadłużenia ulgą,
 5. jeśli jest zadłużenie, w każdym przypadku przekazujemy informację o tym, czy jest złożony wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek (RDZ), który jest rozpatrywany przez ZUS.

Jak samodzielnie możesz zweryfikować czy dane, które posiadamy na podstawie złożonych przez Ciebie do nas dokumentów i które przekazaliśmy do PFR, zgadzają się z informacją, jaką wskazałeś we wniosku o subwencję w banku

Zweryfikuj u siebie dokumenty rozliczeniowe, które do nas przekazałeś, za poszczególne okresy z uwzględnieniem powyższych zasad. Ustal, czy wskazałeś we wniosku o subwencje prawidłowe dane. Jeśli znajdziesz w swoich dokumentach błąd, możesz do nas wysłać korektę. Na każdym etapie możesz też wystąpić do nas z wnioskiem o informację, jakie dane przekazaliśmy do PFR. Jednak w przypadku, gdy uznasz, że niezbędna jest korekta, rekomendujemy złożenie takiego wniosku po złożeniu przez Ciebie korekty. Dzięki temu uzyskasz potwierdzenie, jakie dane mamy zewidencjonowane na Twoim koncie w ZUS. W dalszej części artykułu dowiesz się, jak złożyć wniosek o informację, jakie dane przekazaliśmy do PFR.

Jak złożyć wniosek o potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do PFR

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie dane przekazaliśmy do PFR lub jakie dane mamy zewidencjonowane po Twoich korektach, możesz do nas złożyć wniosek o informację o stanie konta płatnika składek (RD-3). Musisz dołączyć do niego załącznik „Potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) do rozpatrzenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu” (RD-PFR). W załączniku wskaż czego dotyczy Twoje pytanie: liczby pracowników/etatów czy salda.

Ważne!

Wniosek RD-3 wraz z załącznikiem RD-PFR możesz do nas złożyć:

źródło: www.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz