Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 29-06-2020 r. – DI/100000/43/409/2020

Posiłki a składki ZUS. Czy wartość posiłków udostępnianych przez pracodawcę swoim pracownikom poprzez zapewnienie im dostępu do aplikacji mobilnej umożliwiającej zakup dań gotowych do kwoty nie przekraczającej 190 zł miesięcznie zwolnione są z ozusowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 229

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe  stanowisko zawarte we wniosku (…) złożonym w dniu 18 maja 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wartości posiłków udostępnianych przez pracodawcę swoim pracownikom poprzez zapewnienie im dostępu do aplikacji mobilnej umożliwiającej zakup dań gotowych do kwoty nie przekraczającej 190 zł miesięcznie.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2020 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek (…) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Wniosek został uzupełniony pismem złożonym dnia 19 czerwca 2020 r.

Wnioskodawca wskazuje, że planuje wprowadzenie dofinansowania do posiłków dla pracowników w ramach systemu promowania profilaktyki zdrowotnej. Spółka wdroży narzędzie umożliwiające dofinansowanie zakupu posiłków przez pracowników w postaci aplikacji mobilnej obsługiwanej z poziomu telefonu komórkowego. Pracownicy otrzymają dostęp do aplikacji, dzięki której będą mogli skorzystać z dofinansowania do posiłków. Narzędzie to będzie umożliwiać dokonywanie przez pracodawcę comiesięcznego wpływu środków do wykorzystania przez pracownika, określać datę ważności przekazanych środków oraz miesięczne limity korzystania z dofinansowania. Informacje o przyznanych limitach będą trafiać na indywidualne konta pracowników w stworzonym do tych celów

systemie informatycznym. Aplikacja ograniczy możliwość wykorzystania dofinansowania wyłącznie do posiłków rozumianych jako dania obiadowe, zupy, sałatki, napoje, kanapki, desery i inne dania w postaci dań gotowych przygotowanych przez wskazanych dostawców, bez możliwości wykorzystywania dostępnej kwoty dofinansowania w celu zakupu innych produktów bądź półproduktów składających się na danie. Lista produktów objętych dofinansowaniem zawierać będzie jedynie posiłki w formie dań gotowych przygotowanych przez dostawcę. Dostawcami dań gotowych współpracującymi z operatorem aplikacji będą restauracje, stołówki pracownicze, bary oraz podmioty dostarczające osobom indywidualnym posiłki w postaci dań gotowych. Podczas zakupu posiłku pracownik będzie okazywał dostawcy swój kod w aplikacji. Po zafiskalizowaniu sprzedaży posiłku przez dostawcę transakcja zostanie odnotowana w aplikacji, a wartość środków dostępnych w ramach dofinansowania zostanie pomniejszona o 'wartość zakupionego posiłku. Jeżeli pracownik będzie chciał kupić inne produkty, nie będące posiłkami w postaci dań gotowych przygotowanych przez dostawców, będzie musiał zapłacić za nie z własnych środków. Spółka przewiduje możliwość wykupienia przez pracownika w ramach aplikacji u danego dostawcy abonamentu na zakup posiłków w postaci dań gotowych przez ustalony w abonamencie okres czasu. Pracownicy nie będą posiadali możliwości wypłaty ekwiwalentu przyznanego dofinansowania, ani przelania go na własny rachunek bankowy. Aplikacja ogranicza wartość dofinansowania do kwoty 190 zł miesięcznie. Kwota dofinansowania niewykorzystana przez pracownika w danym miesiącu może zostać przez niego wykorzystana w następnym miesiącu, lecz niezależnie od łącznej wysokości kwoty dostępnej na koncie Pracownika nie będzie on mógł wykorzystać dofinansowania w wysokości większej niż 190 zł miesięcznie. Pracownik po ustaniu zatrudnienia nie będzie miał możliwości korzystania z dofinansowania, ponieważ wraz z ustaniem zatrudnienia środki na koncie pracownika zostaną zablokowane. W przypadku ustania zatrudnienia pracownik nie będzie miał także możliwości otrzymania jakiegokolwiek ekwiwalentu tych środków. Spółka umożliwi skorzystanie z dofinansowania wszystkim pracownikom. Dofinansowanie nie zostanie przyznane, jeżeli pracownik w miesiącu poprzednim nie świadczył pracy na rzecz pracodawcy, przy czym za równoznaczny z okresem wykonywania pracy traktowany jest okres korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego. Wszystkie powyższe informacje zostaną szczegółowo opisane w regulaminie. Każdy pracownik korzystający z dofinansowania będzie zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania postanowień wspomnianego regulaminu.

Zdaniem spółki z perspektywy jednostki dofinansowującej posiłki dla pracowników kwoty dofinansowania do posiłków dla pracowników w zakresie opisanym powyżej nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwoty dofinansowania posiłków dla Pracowników. Podstawą prawną takiego stanowiska spółki jest § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zdaniem spółki istnieje możliwość zakupu przez pracowników abonamentów na zakup posiłków w postaci dań gotowych w ramach wskazanego powyżej dofinansowania. Zakup abonamentu uprawniać będzie pracownika do zakupu posiłków w postaci dań gotowych przez wskazany w abonamencie okres. Zdaniem spółki opisane powyżej dofinansowanie do posiłków dla pracowników może obejmować: dania obiadowe, zupy, sałatki, napoje, kanapki, desery i inne dania wytwarzane i sprzedawane przez dostawców.

Pismem z dnia 8 czerwca 2020 r. doręczonym dnia 10 czerwca 2020 r. wnioskodawca został wezwany do wskazania czy wartość dofinansowania do posiłków, o którym mowa we wniosku będzie stanowić przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1387 ze zm.) osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Uzupełniając wniosek pismem z dnia 15 czerwca 2020 r. doręczonym dnia 19 czerwca 2020 r. wnioskodawca potwierdził, że zgodnie z przyjętą formą realizacji omawianego we wniosku o interpretację indywidualną programu dofinansowania do posiłków dla pracowników kwotę dofinansowania ww. traktuje jako przychód pracownika.

Mając na uwadze treść wniosku, jak również obowiązujące w tym przedmiocie przepisy prawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje.

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Natomiast w myśl art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1949 ze zm.}, jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie 2 § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z podstawy wymiaru składek na ww. ubezpieczenia wyłączona jest wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł.

Ustawodawca nie ograniczył formy dofinansowania posiłków przez pracodawcę tj. nie określił, że pracodawca jest uprawniony do udostępniania tylko bonów, kart czy talonów. Jednak każdorazowo wartość dofinasowania bez względu na formę, w jakiej jest ono udostępniane pracownikom – tu w postaci narzędzia, jakim jest aplikacja mobilna, może korzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jedynie wtedy, gdy pracownik realizuje swe uprawnienie w placówkach gastronomiczno- restauracyjnych, barach, punktach gastronomicznych, stołówkach. Nie podlega natomiast wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wartość dofinansowania, gdy uprawnienie jest realizowane w sieciach/punktach handlowych i polega na zakupie produktów spożywczych w ogólności, z uwagi na fakt, iż zgodnie z ww. rozporządzeniem posiłki mają być gotowe do spożycia. Powyższe znajduje odzwierciedlenie choćby w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie o sygn. akt III AUa 127/12, wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2013 r. w sprawie o sygn. akt I UK 74/13 czy wyroku Sądu Okręgowe w Białymstoku z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. akt VU 1209/14.

Konkludując, skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie mogą narzędzia, które są przeznaczane nie tylko na zakup gotowych posiłków w przeznaczonych do tego punktach gastronomicznych, ale również na produkty spożywcze do samodzielnego przygotowania nabywane w sklepach i placówkach handlowych. Pozostałe przesłanki to brak ekwiwalentności świadczeń oraz zachowanie limitu 190 zł miesięcznie.

Wobec okoliczności, iż wnioskodawca wskazał, że aplikacja mobilna ogranicza możliwość wykorzystania dofinansowania wyłącznie do posiłków rozumianych jako gotowe dania, bez możliwości wykorzystania dostępnej kwoty dofinansowania w celu zakupu innych produktów bądź półproduktów składających się na danie; dostawcami dań gotowych współpracującymi z operatorem aplikacji będą restauracje, stołówki pracownicze, bary oraz podmioty dostarczające osobom indywidualnym posiłki w postaci dań gotowych, pracownicy nie będą mieli możliwości wypłaty ekwiwalentu przyznanego dofinansowania ani przelania go na własny rachunek bankowy, jednocześnie aplikacja ogranicza wartość dofinansowania do kwoty 190 zł miesięcznie, należy uznać, iż przedsiębiorca spełnia przesłanki do zastosowania ww. wyłączenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje jednocześnie, iż wydając interpretację indywidualną organ działa w oparciu o opis zdarzenia przyszłego zaprezentowany we wniosku, nie mogąc w żaden sposób ingerować w jego treść, dokonywać jego weryfikacji czy oceny pod względem zgodności z rzeczywistością. Należy zaznaczyć, że okoliczność, iż w trybie wydawania decyzji z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej organ nie może prowadzić postępowania wyjaśniającego czy dowodowego, powoduje, że konsekwencją przedstawienia niezgodnego z prawdą zdarzenia przyszłego jest brak związania organu wydaną interpretacją. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie rozstrzyga również kwestii przychodowego charakteru wartości dofinansowania, o którym mowa we wniosku, gdyż leży to w wyłącznej gestii organów podatkowych i opiera się w tym zakresie na oświadczeniu złożonym przez wnioskodawcę.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz