Odpowiedź MRPiPS z 9-7-2020 r. w sprawie przyznawania świadczeń postojowych osobom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu

Świadczenie postojowe jest jedną z wielu form wsparcia przedsiębiorców w trudnym okresie pandemii związanej z COVID-19. Świadczenie to przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym również korzystającym z „Ulgi na start” i opłacających składki w ramach Małego ZUS, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID-19. Świadczenie to przysługuje również osobom wykonującym umowy cywilnoprawne. Świadczenie postojowe jest świadczeniem nieopodatkowanym i nieoskładkowanym, ponieważ świadczenie ma charakter socjalny – stanowi wsparcie finansowe dla osób, których sytuacja uległa pogorszeniu. Świadczenie postojowe może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego

Na podstawie obowiązującego stanu prawnego do dnia 23 czerwca 2020 r., osoby prowadzące działalność gospodarczą i mające inny tytuł np. umowę o pracę nie mogły skorzystać ze świadczenia postojowego, ponieważ inny tytuł do ubezpieczeń był przesłanką negatywną przyznania tego świadczenia.

Jednakże od dnia 24 czerwca 2020 r. w ramach ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) wprowadzono możliwość przyznania świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy łączą tą działalność z innym tytułem podlegania ubezpieczeniom społecznym np. umową o pracę. Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorców ze świadczenia postojowego jest podleganie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz spełnienie pozostałych ustawowych przesłanek (spadek przychodów oraz przestój działalności).

Biorąc pod uwagę powyższe nowelizacja przepisów w zakresie świadczenia postojowego wyszła naprzeciw interesom osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy łączyli tą działalność z inną formą zatrudnienia np. umowę o pracę, i na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 24 czerwca 2020 r. nie mogli skorzystać ze świadczenia postojowego. Istotne jest, że nie obowiązuje żaden próg dochodowy, o którym Pan Poseł wspomniał w interpelacji, przez co świadczenie postojowe nie będzie uzależnione od udokumentowanego dochodu z innego tytułu. Rozwiązanie przyjęte w ustawie znacznie uproszcza postępowanie o świadczenie postojowe zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak również po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto należy zauważyć, że prawo do świadczenia postojowego wynika wprost z przepisów ustawy, które w sposób jednoznaczny przesądzają o prawie lub jego braku do świadczenia postojowego. Wszelki inne działania organu przyznającego świadczenie zmierzające do różnicowania sytuacji osób ubiegających się o świadczenie postojowe w sposób wykraczający poza regulację ustawową byłyby nieuzasadnione.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony zatrudnienia, zmniejszenia obciążeń oraz zachowania płynności finansowej przedsiębiorstw, na bieżąco dokonywane są analizy dotychczasowo zaproponowanych rozwiązań pomocowych. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce, będą podejmowane dalsze działania – zarówno o charakterze korygującym, jak i nowatorskim – ukierunkowane na realną pomoc dla pracowników i pracodawców.

źródło: http://www.sejm.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz