Pakiety medyczne i sportowe dla samozatrudnionego (B2B) – interpretacja KIS z 2-9-2022 r. – 0114-KDIP2-2.4011.544.2022.1.RK

Jak rozliczać pakiety medyczne i sportowe finansowane samozatrudnionym czyli osobom współpracującym w ramach umów B2B?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

(…) że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

6 lipca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 4 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązków płatnika związanych z nieodpłatnym przekazaniem Benefitów na rzecz Kontraktorów. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”) podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest dostarczanie gotowych rozwiązań opartych na funkcjonalności karty przedpłaconej oraz doradztwo w zakresie motywacji i nagradzania pracowników, a także w zakresie budowania pozytywnych relacji z klientami i partnerami biznesowymi. Chodzi przede wszystkim o rozwiązania w zakresie dofinansowania posiłków (karty lunchowe) i żywienia, opieki nad dziećmi i wspierania zaangażowania sił sprzedaży partnerów biznesowych (karty premiowe i digitalowe rozwiązania platformy lojalnościowej). Klienci, przekazując benefit pozapłacowy w postaci kart swoim pracownikom, współpracownikom lub kontrahentom biznesowym, osiągają zwiększenie ich motywacji, lojalności i efektywności przekładające się na bezpośrednie wyniki finansowe Klienta takie jak: zwiększenie sprzedaży, ograniczenie rotacji pracowników, zwiększenie efektywności i wydajności pracowników.

Wnioskodawca swoim pracownikom zatrudnionym na postawie umowy o pracę oferuje szereg nieodpłatnych i częściowo odpłatnych benefitów pozapłacowych takich jak karta lunchowa lub karta podarunkowa (w formie jakiej oferowane są klientom Wnioskodawcy), prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, paczki świąteczne, dofinansowanie nauki języków obcych oraz kursów i szkoleń, dofinansowanie komunikacji miejskiej (dalej łącznie: „Benefity”).

Wnioskodawca rozważa nieodpłatne przekazanie niektórych Benefitów osobom fizycznym prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą (dalej: „Kontraktorzy”), współpracującym z Wnioskodawcą na podstawie umów o współpracę (dalej: „Umowy B2B”). Kontraktorzy nie są i nie będą zatrudnieni przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę przez cały okres, kiedy są lub będą stroną Umów B2B. Kontraktorzy podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z tytułu wykonywanych na podstawie Umów B2B usług na rzecz Wnioskodawcy, Kontraktorzy wystawiają i będą wystawiać Wnioskodawcy faktury z ustalonym na podstawie Umów B2B wynagrodzeniem za świadczenie tychże usług.

Wnioskodawca z tytułu wykonania usług wynikających z Umów B2B wypłaca Kontraktorom całość wynagrodzenia wskazanego na danej fakturze w kwocie powiększonej o podatek od towarów i usług (tj. w kwocie brutto w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług) i w stosunku do tego wynagrodzenia nie występuje w roli płatnika lub inkasenta w jakimkolwiek z podatków przewidzianych przez przepisy podatkowe oraz nie przygotowuje i nie wysyła jakiejkolwiek deklaracji lub innej informacji przewidzianej przez przepisy podatkowe, traktując takie wynagrodzenie jako przychód z prowadzanej przez Kontraktorów pozarolniczej działalności gospodarczej, który to Kontraktorzy rozliczają samodzielnie zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami rozliczeń podatkowych na podstawie obowiązujących ich przepisów prawa podatkowego.

Celem planowanego nieodpłatnego przekazania Kontraktorom Benefitów jest zapewnienie dobrej współpracy, zwiększonej lojalności oraz motywacji, które to są szczególnie wymagane na konkurencyjnym rynku usług.

Wnioskodawca będzie decydował samodzielnie, które z Benefitów mogą być przekazane nieodpłatnie Kontraktorom, natomiast Kontraktor nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku do Wnioskodawcy w odniesieniu do tychże Benefitów – w praktyce oznacza to, że Wnioskodawca może dowolnie przekazywać nieodpłatne Benefity, natomiast Kontraktor nie ma prawnej możliwości egzekucji otrzymania takich Benefitów od Wnioskodawcy. Nieodpłatnie otrzymane Benefity nie będą częścią Umów B2B oraz wynagrodzenia z tytułu wykonanych na podstawie tych umów usług a Kontraktorzy, którzy mogą otrzymywać nieodpłatne Benefity, nie będą powiększać wynagrodzenia za swoje usługi wykonywane na rzecz Wnioskodawcy o wartość nieodpłatnie otrzymanych Benefitów. Wnioskodawca planuje na bieżąco przekazywać Kontraktorom informacje na temat wartości Benefitów otrzymanych przez nich nieodpłatnie.

Pytania

1) Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany, jako płatnik, do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu Benefitów, które mogą być nieodpłatnie przekazywane Kontraktorom?

2) Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do przygotowania i wysłania jakichkolwiek deklaracji, formularzy lub innych informacji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu Benefitów, które mogą być nieodpłatnie przekazane Kontraktorom?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany, jako płatnik, do potrącenia zaliczek na podatek dochodowych od osób fizycznych (dalej: „PIT”) z tytułu Benefitów, które mogą być nieodpłatnie przekazywane Kontraktorom.

Wnioskodawca nie będzie też zobowiązany do przygotowania i wysłania jakichkolwiek deklaracji, formularzy lub innych informacji dotyczących PIT z tytułu Benefitów, które mogą być nieodpłatnie przekazane Kontraktorom.

W celu właściwego ustalenia zasad opodatkowania Benefitów, które mogą być nieodpłatnie przekazywane Kontraktorom, należy na wstępie zbadać, do którego ze źródeł przychodów opisanych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1128, ze zm., dalej: „Ustawa o PIT) należy zaliczyć takie przekazania. Badanie takie należy przeprowadzić na podstawie całościowego charakteru relacji występującego pomiędzy Wnioskodawcą a Kontraktorem i zgodnie z tym charakterem zastosować zasady opodatkowania w PIT przewidziane dla danego źródła przychodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o PIT źródłami przychodów są:

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2) działalność wykonywana osobiście;

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;

4) działy specjalne produkcji rolnej;

5) (uchylony)

6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości.
  2. b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

8a) działalność prowadzona przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną;

8b) niezrealizowane zyski, o których mowa w art. 30da Ustawy o PIT;

9) inne źródła.

W opinii Wnioskodawcy, przekazanie Benefitów Kontraktorom przez Wnioskodawcę nie będzie stanowić przychodów ze źródeł wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 1-2 i 4-9 Ustawy o PIT, gdyż charakter relacji występującej pomiędzy Kontraktorem a Wnioskodawcą nie pozwala ująć ich za przychody z tych źródeł.

Zdaniem Wnioskodawcy, całościowy charakter relacji występujący pomiędzy Wnioskodawcą a Kontraktorem nakazuje uznać, że Benefity przekazywane nieodpłatnie Kontraktorom są przychodem ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT – pozarolnicza działalność gospodarcza. Na ujęcie takie wskazuje wspomniany charakter relacji pomiędzy Wnioskodawcą a Kontraktorem – Kontraktorzy są osobami fizycznymi współpracującymi z Wnioskodawcą na podstawie Umów B2B, które zawarli w ramach prowadzonej samodzielnie przez siebie działalności gospodarczej i przez cały okres kiedy są stroną Umów B2B nie będą zatrudnieni przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę. Co więcej, z tytułu aktualnie otrzymywanego wynagrodzenia za świadczone usługi wynikające z Umów B2B, Wnioskodawca nie występuje w roli płatnika lub inkasenta w jakimkolwiek z podatków przewidzianych przez przepisy podatkowe oraz nie przygotowuje i wysyła jakiejkolwiek deklaracji, formularza lub innej informacji przewidzianej przez przepisy podatkowe, traktując takie wynagrodzenie jako przychód z prowadzanej przez Kontraktorów pozarolniczej działalności gospodarczej, który to Kontraktorzy rozliczają samodzielnie zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami rozliczeń podatkowych na podstawie obowiązujących ich przepisów prawa podatkowego.

W związku z powyższym, w odniesieniu do opisywanych Benefitów przekazywanych nieodpłatnie Kontraktorom należy uznać, że przychód z tytułu tychże nieodpłatnych świadczeń stanowi dla Kontraktorów przychód z działalności gospodarczej przewidziany przez art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT do którego zastosowanie znajdzie art. 14 tejże ustawy.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy o PIT, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast zgodnie z ust. 2 pkt 8 wskazanego powyżej artykułu Ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem ust. 2g i art. 21 ust. 1 pkt 125 i 125a Ustawy o PIT.

Biorąc pod uwagę powyższe, nieodpłatnie otrzymane przez Kontraktorów Benefity powinny podlegać opodatkowaniu na takich samych zasadach, jak pozostałe przychody osiągane przez Kontraktorów z tytułu prowadzonej przez nich samodzielnej działalności gospodarczej.

Na poprawność powyższego rozumienia wskazuje treść indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 29 czerwca 2021 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o nr 0112-KDIL2-1.4011.387.2021.1.TR organ w powołanej powyżej interpretacji wskazał, że: „Wobec tego, w analizowanej sprawie, wartość opisanych we wniosku nieodpłatnych świadczeń udzielanych przez Wnioskodawcę osobom fizycznym, prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą – z którymi Wnioskodawca zawrze Kontrakty B2B – stanowi dla tychże osób przychód z tej działalności gospodarczej, stosownie do art. 14 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.” Zgodnie z zasadami przyjętymi na gruncie Ustawy o PIT, podatnicy osiągający przychody ze źródła opisanego przez art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT – pozarolnicza działalność gospodarcza – sami dokonują opodatkowania tych przychodów.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1540, ze zm., dalej: „Ordynacja podatkowa”) płatnik podatku na podstawie przepisów prawa podatkowego zobowiązany jest do obliczenia, pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Płatnik, który nie wykonał powyżej opisanych obowiązków, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, co wynika z art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej.

Powyższe oznacza, że płatnik jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku lub zaliczki oraz odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany i niewpłacony, jeśli nie wykonał swoich obowiązków płatnika.

Natomiast ogólną zasadą przyjętą na gruncie Ustawy o PIT jest to, że podatnik jest zobowiązany do ustalenia podstawy opodatkowania oraz obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Od tej zasady Ustawa o PIT wprowadza szereg wyjątków, które powyższą ogólną zasadę ograniczają m.in. poprzez nałożenie obowiązków płatnika podatku w określonych sytuacjach na określone podmioty w odniesieniu do określonych przychodów – zasady takie w sposób konkretny są opisane przez przepisy zawarte w Rozdziale 7 „Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników” Ustawy o PIT. Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, że żaden z powyżej wskazanych przepisów nie nakłada na dany podmiot obowiązków płatnika w stosunku do przychodów uzyskiwanych od tego podmiotu przez podatników z prowadzonej przez tych podatników działalności gospodarczej. Oznacza to, że w stosunku do przychodów pochodzących z pozarolniczej działalności gospodarczej przepisy dot. obowiązków płatnika nie znajdą zastosowania, co przekłada się na opisane we wniosku zdarzenie przyszłe poprzez uznanie, że w stosunku do przychodów osiąganych przez Kontraktorów od Wnioskodawcy po stronie Wnioskodawcy nie powstaną obowiązki płatnika.

Przekładając cały powyższy wywód na zadane we wniosku pytania – zakwalifikowanie Benefitów przekazywanych nieodpłatnie Kontraktorom do źródła przychodów opisanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza) powoduje, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany, jako płatnik, do potrącenia zaliczek na PIT z tytułu Benefitów, które mogą być nieodpłatnie przekazywane Kontraktorom.

Co więcej, z tych samych powodów Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do przygotowania i wysłania jakiejkolwiek deklaracji, formularzy lub innych informacji dotyczących PIT z tytułu Benefitów, które mogą być nieodpłatnie przekazane Kontraktorom.

Zdaniem Wnioskodawcy na poprawność powyższego rozumienia wskazuje również interpretacja już powołana (tj. nr. 0112- KDIL2-1.4011.387.2021.1 .TR), w której to organ wskazał że:”[…] kwalifikacja przychodu opisanych we wniosku kontrahentów Wnioskodawcy, osiąganego z zawartych przez Wnioskodawcę z tymi kontrahentami Kontraktów B2B do źródła przychodu jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza powoduje, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany, jako płatnik, w 2021 r. do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wartości przyznanych i mających być przyznanych nieodpłatnych świadczeń na rzecz osób fizycznych będących i mających być stroną Kontraktów B2B, niebędących jednocześnie pracownikami Wnioskodawcy.

Jednocześnie, z tego samego powodu, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany w 2022 r. do przygotowania i wysłania deklaracji PIT-11, ze wskazaniem wartości nieodpłatnych świadczeń przyznanych 2021 r. osobom fizycznym będącym stroną Kontraktów B2B i niebędącym jednocześnie pracownikami Wnioskodawcy oraz wskazaniem kwoty „0 zł” jako zaliczki pobranej przez płatnika, w terminie do końca lutego 2022 r., do tych osób fizycznych oraz w terminie do końca stycznia 2022 r. do Urzędów Skarbowych właściwych dla tych osób fizycznych”.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm., dalej: „ustawa o PIT”), jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm., dalej: „ustawa o PIT”)

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym zawiera art. 10 ust. 1 ustawy o PIT,

Źródłami przychodów są:

‒ pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3);

‒ inne źródła (pkt 9).

Jak stanowi art. 14 ust. 1 ustawy o PIT,

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 tej ustawy,

Przychodem z działalności gospodarczej jest również:

‒ wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem ust. 2g i art. 21 ust. 1 pkt 125 i 125a.

Na mocy z kolei art. 20 ust. 1 ustawy o PIT,

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

W tym miejscu zauważyć należy, że systematyka ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada, iż podlegające opodatkowaniu przychody osób fizycznych przyporządkowane są źródłom przychodów wymienionym w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Każde źródło przychodów ma przypisane zasady opodatkowania.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności rozważają Państwo nieodpłatne przekazanie niektórych Benefitów (wskazanych w opisie zdarzenia) osobom fizycznym prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą (dalej: „Kontraktorzy”), współpracujących ze Spółką na podstawie umów o współpracę (dalej: „Umowy B2B”). Kontraktorzy nie są i nie będą zatrudnieni przez Państwa na podstawie umowy o pracę przez cały okres, kiedy są lub będą stroną Umów B2B. Nieodpłatnie przekazane Benefity nie będą częścią Umów B2B oraz wynagrodzenia z tytułu wykonanych na podstawie tych umów usług, a Kontraktorzy nie będą powiększać wynagrodzenia za swoje usługi wykonywane na rzecz Spółki o wartość nieodpłatnie otrzymanych Benefitów.

Wobec tego, w analizowanej sprawie, wartość opisanych we wniosku nieodpłatnych świadczeń udzielanych przez Spółkę osobom fizycznym, prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą – z którymi Spółka zawrze Kontrakty B2B – stanowi dla tych osób przychód z tej działalności gospodarczej, stosownie do art. 14 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że przychody takie podlegają opodatkowaniu na tych samych zasadach, jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez ww. osoby.

Podatnicy, uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.),

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe, na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki, tj.:

‒ obliczenie,

‒ pobranie,

‒ wpłacenie

– podatku, zaliczki.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie natomiast z art. 1 ww. ustawy o PIT,

Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych oraz daninę solidarnościową.

Ustawa przewiduje przy tym dwa „tryby” zapłaty/poboru podatku dochodowego od osób fizycznych:

‒ tzw. samoobliczenie (samowymiar) i zapłatę podatku przez podatnika;

‒ obliczenie i pobór podatku przez płatnika.

Zasadą jest, że obowiązek prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania, obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży na podatnikach. Niemniej jednak, w odniesieniu do licznych sytuacji zasada ta została wyłączona przez ustawodawcę przez nałożenie obowiązków płatnika na podmioty wypłacające podatnikowi (stawiające do dyspozycji podatnika) należności stanowiące jego dochody (przychody).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza system poboru podatku przez płatnika w przypadkach wskazanych w Rozdziale 7: „Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników”.

Jak wynika z przepisów przywołanego Rozdziału 7, ustawodawca ustanowił obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przez:

‒ określenie rodzaju podmiotu dokonującego wypłaty (realizacji) świadczeń na rzecz podatników, przy czym rodzaj podmiotu jest określany poprzez wskazanie jego formy organizacyjnej, jego statusu bądź roli, jaką podmiot ten pełni w relacji z podatnikiem oraz

‒ określenie kategorii przychodów (dochodów) w odniesieniu do których na ww. podmiotach ciążą obowiązki płatnika podatku.

Podstawowym warunkiem dla rozważań o obowiązkach płatnika jest jednak istnienie relacji: udzielający świadczenia (płatnik) – uzyskujący świadczenie (podatnik). Udzieleniem świadczenia jest przy tym zarówno sytuacja, gdy świadczenie jest przekazywane bezpośrednio przez płatnika, jak również sytuacja, gdy świadczenie jest realizowane przez podmiot trzeci, ale jest „zlecane”, „organizowane” przez płatnika (czyli w istocie pochodzi od płatnika).

Żaden z przepisów nie nakłada jednak na dany podmiot obowiązków płatnika w stosunku do przychodów uzyskiwanych od tego podmiotu przez podatników z prowadzonej przez tychże podatników działalności gospodarczej.

Co więcej, ustawodawca wskazał wprost w art. 41 ust. 2 ustawy o PIT, że:

Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

W przypadku zatem podatników prowadzących działalność gospodarczą, fakt czy przychód powstanie, czy nie, pozostaje bowiem bez wpływu na niniejsze rozstrzygnięcie w zakresie obowiązków płatnika (Spółki), jeśli ewentualny przychód i tak powinien zostać zakwalifikowany do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a zatem do przychodów, co do których obowiązki płatnika nie mają zastosowania.

Przepisy dotyczące obowiązków płatnika – stanowiące wyłom od zasady samoopodatkowania – nie dotyczą przychodów ze źródła, którym jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Podsumowując, Spółka, jako płatnik nie będzie zobowiązana do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu Benefitów, które mogą być nieodpłatnie przekazywane Kontraktorom, i w konsekwencji nie będzie zobowiązana do przygotowania i wysłania jakichkolwiek deklaracji, formularzy lub innych informacji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu Benefitów, które mogą być nieodpłatnie przekazane Kontraktorom.

Tym samym, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 1 i 2 jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

W odniesieniu do przywołanych przez Państwo interpretacji indywidualnych tutejszy organ informuje, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

 

 

źródło: https://eureka.mf.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz