Odpowiedź MRiPS z 15-11-2022 r. w sprawie opóźnień we wdrożeniu dyrektywy work-life balance

W nawiązaniu do interpelacji nr 36927 złożonej przez Panią Poseł Hannę Gill-Piątek wraz z grupą Posłów w sprawie opóźnień we wdrożeniu dyrektywy work-life balance uprzejmie informuję, co następuje.

Obecnie trwają bardzo intensywne prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) mający na celu implementację dyrektywy 2019/1152 i dyrektywy 2019/1158 jest jedną z największych i najistotniejszych nowelizacji Kodeksu pracy od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wdrożenie obu ww. dyrektyw wymaga dokonania poważnych zmian w przepisach dotyczących praw pracowników i nałożenia licznych nowych obowiązków na pracodawców. Implementacja przedmiotowych dyrektyw wiąże się z wprowadzeniem gruntownych zmian nie tylko w przepisach Kodeksu pracy, ale także w szeregu innych ustaw, co skutkuje koniecznością znalezienia konsensusu z wieloma zainteresowanymi podmiotami. Należy również zauważyć, iż z uwagi na szeroki zakres projektowanych zmian konieczne było przeanalizowanie dużej liczby opinii i uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych, a także przekazanych w ramach opiniowania oraz konsultacji publicznych. Część zaproponowanych przepisów projektu wzbudziła poważne wątpliwości i wymagała dokonania ponownej, pogłębionej analizy, w tym pod kątem zapewnienia spójności systemowej projektowanych, obszernych rozwiązań.

Projekt był przedmiotem obrad na forum Rady Dialogu Społecznego, był on również dyskutowany w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Projekt ustawy został już przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich oraz przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Obecnie projekt ustawy jest procedowany w ramach Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Niezwłocznie po przyjęciu projektu ustawy przez ten Komitet oraz przez Radę Ministrów zostanie on skierowany do prac parlamentarnych.

 

 

źródło: http://www.sejm.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz