Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 29-04-2019 r. – WPI/200000/43/406/2019

Czy podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwota odprawy wypłaconej zarządzającemu w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Decyzja nr 406/2019 Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko…

Wyrok Sądu Najwyższego z 10-04-2019 r. – III PK 118/18

Roszczenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę a roszczenia związane z dyskryminacją pracownika. Konieczność pisemnego oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę TEZA 1. Przesłanką stosowania art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela jest faktyczne (rzeczywiste) dokonanie zmiany organizacyjnej w szkole, powodującej zmianę planu nauczania uniemożliwiającą dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Czynności, na podstawie których dochodzi do takich zmian, powinny być zgodne z prawem (legalne), a więc dokonane w ramach obowiązującego porządku prawnego. Nie oznacza to jednak, że sąd pracy, który rozpoznaje spór między pracownikiem a pracodawcą…

Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 23-04-2019 r. – WPI/200000/43/353/2019

Czy trzeba naliczać składki ZUS od wypłaconego pracownikowi świadczenia za okres pozostawania bez pracy, który na mocy ugody sądowej został przywrócony do pracy? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Decyzja nr 353/2019 Na podstawie art. 34 ust. 1 I ust. 5 ustawy z dnia 06 marca 2018 r – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2 2018 r. poz. 646 ze im.) w związku z art 83d ustawy z dnia IB października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. i 2019 r. poz. 300). Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku…

Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 19-04-2019 r. – WPI/200000/43/317/2019

Czy podlega oskładkowaniu wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług zarządzania oraz odprawa wypłacona w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Decyzja nr 317/2019 Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w związku z wnioskiem…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26-04-2019 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.118.2019.1.SJ

Zapłata przez pracodawcę ze swoich środków zaległych składek ZUS na rzecz zleceniobiorców i byłych zleceniobiorców a przychód INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2019 r. (data wpływu 15 lutego 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe….

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25-04-2019 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.133.2019.1.SJ

Kto ma obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej PIT-4R oraz imiennych informacji PIT-11 w związku z przekształceniem pracodawcy (spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną)? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku (data wpływu 27 lutego 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25-04-2019 r. – 0114-KDIP3-2.4011.3.2019.8.JG1

Czy stanowi przychód przekazanie zatrudnionym osobom gadżetów podczas imprez okolicznościowych organizowanych i finansowanych przez pracodawcę? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2018 r. (data wpływu 3 stycznia 2019 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 lutego 2019 r. (data nadania 4 lutego 2019 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. Organu znak:…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23-04-2019 r. – 0112-KDIL3-1.4011.75.2019.1.AMN

Przychód a zorganizowanie wycieczki oraz imprez (spotkań) integracyjnych dla zatrudnionych osób INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2019 r. (data wpływu 19 marca 2019 r.), uzupełnionym w dniu 23 kwietnia 2019 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: obowiązków płatnika w związku…

Wyrok Sądu Najwyższego z 4-04-2019 r. – III PZP 2/19

Roszczenia odszkodowawcze pracownika za rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę TEZA W sytuacji, gdy pracodawca wadliwie wypowiedział umowę o pracę, a następnie rozwiązał ją bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów, pracownikowi przysługują roszczenia odszkodowawcze z art. 45 § 1 k.p. w związku z art. 471 k.p. oraz z art. 56 § 1 k.p.  w związku  z art. 58 k.p., przy uwzględnieniu, że świadczenia te spełniają funkcję kompensacyjną, a zatem w części albo w całości może dojść do zbiegu roszczeń wykluczającego ich kumulację. SENTENCJA Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa S. K….

Wyrok NSA z 7.03.2019 r. – II FSK 769/17

Koszty autorskie przy umowie o pracę. Dokumentacja pracodawcy powinna umożliwiać wyodrębnienie jaka część czasu pracy przeznaczona została na pracę twórczą i powiązanie tego czasu z rzeczywiście powstałym, lub mającym powstać utworem. Samo oświadczenie nie wystarczy SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędziowie: NSA Jerzy Płusa, WSA del. Bogusław Woźniak (sprawozdawca), Protokolant Paweł Koluch, po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej U.K. i P.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 października 2016 r. sygn….