Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 8-9-2020 r. – WPI/200000/43/662/2020

Kiedy umowa o pracę zawarta z obcokrajowcem nie podlega w Polsce ozusowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 662/2020

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 27 sierpnia 2020 r. przez Przedsiębiorcę: (…) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (…) uznaje za:

  1. prawidłowe w części dotyczącej niepodlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę zawartej z obywatelem Republiki Korei mającym wystawione Zaświadczenie o ubezpieczeniu KR-PL 1 przez Krajowy Zakład Emerytalny Korei w myśl Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei potwierdzające, że w okresie od /2017 do /2022 zaświadczany pracownik lub osoba prowadząca działalność gospodarczą wskazana w zaświadczeniu podlega Narodowemu Systemowi Emerytalnemu Korei i jest wyłączona ze stosowania polskiego ustawodawstwa w odniesieniu do systemu emerytalnego z tytułu wykonywanej pracy opisanej poniżej na podstawie art. 7(1) Umowy,
  2. odmawia wydania interpretacji w części dotyczącej korekty raportów ZUS DRA i w następstwie możliwości ubiegania się o zwrot nadpłaconych składek z ubezpieczenia społecznego.

UZASADNIENIE

(…)

Opis zaistniałego stanu faktycznego:

W dniu 2019 r. została zawarta umowa o pracę od .2019 r. na czas nieokreślony z pracownikiem — obywatelem Republiki Korei. Pracownik na podstawie Zezwolenia na pracę typu A nr (…) został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. We wniosku o wydanie zezwolenia nie można było stwierdzić, czy Pracownik jest pracownikiem oddelegowanym w rozumieniu przepisów Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei z dnia 25.02.2009 r.

Pracodawca docelowy, tj. spółka zależna wystąpiła do Krajowego Zakładu Emerytalnego w Republice Korei o wydanie poświadczenia na druku KR-PL 1. Druk Spółka otrzymała .2020 r. w którym znajduje się informacja, że koreański pracownik podlega Narodowemu Systemowi Emerytalnemu Korei od .2017 r. do 2022 r. Przedsiębiorca informuje, że zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym koreańska spółka (…) i polska spółka (…) Sp. z o.o. są podmiotami powiązanymi.

Spółka polska jest spółką zależną, a spółka koreańska jest spółką dominującą.

Własne stanowisko Wnioskodawcy w sprawie:

Na podstawie Porozumienia administracyjnego, które weszło w życie 1 marca 2010 roku w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisane w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r., zgodnie z artykułem 6 ust. 1 i 2 Umowy, nakłada się obowiązek opłacania składek za pracowników na ubezpieczenia społeczne odpowiednio w Polsce albo w Korei Południowej, jeśli w którymś z tych państw wykonują pracę. Oznacza to, że Obywatel Korei Południowej pracujący w Polsce będzie zasadniczo podlegać ubezpieczeniom społecznym w Polsce.

Umowa przewiduje wyjątek. Taki pracownik może podlegać ubezpieczeniom społecznym w państwie, z którego został wysłany, wówczas opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w jednym z państw, mimo wykonywania pracy na terytorium drugiego państwa, jest możliwe po uzyskaniu poświadczenia odpowiedniego formularza: KR-PL 1. Ustawodawstwo pierwszej umawiającej się strony dominującej dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia nadal ma zastosowanie do tego zatrudnienia przez pierwsze sześćdziesiąt miesięcy kalendarzowych.

Po otrzymaniu w dniu .2020 r. Zaświadczenia o ubezpieczeniu KR-PL 1 Przedsiębiorca wie, że Pracownik od dnia zatrudnienia w Polsce do nadal podlega ubezpieczeniu w Republice Korei. W związku z otrzymanym pismem KR-PL 1 Spółka chce wyrejestrować z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z dniem zatrudnienia oraz dokonać stosownych rozliczeń deklaracji RCA oraz DRA.

  1. Przedsiębiorca prosi o decyzję czyjego interpretacja przepisów jest prawidłowa.
  2. Czy pomimo otrzymania KR-PL 1 pracownik powinien nadal podlegać ubezpieczeniom społecznym w Polsce?
  3. Jeśli odpowiedź na pytanie 2 jest, że nie powinien podlegać ubezpieczeniom społecznym w Polsce, to czy powinien podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu?
  4. Czy po skorygowaniu raportów ZUS DRA Spółka może się ubiegać o zwrot nadpłaconych składek z ubezpieczenia społecznego?

Załączniki:

  • Zaświadczenie o ubezpieczeniu KR-PL 1 z dnia /2020
  • Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS:

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zważył, co następuje:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.). Ubezpieczeniom społecznym podlega obowiązkowo osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. W art. 6 ust. 1 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zostały wymienione wszystkie podmioty objęte obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Powyższy katalog jest wyczerpujący i ma charakter zamknięty co oznacza, że do rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia określonym tym przepisem.

W myśl art. 5 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Z przedstawionego przez Przedsiębiorcę opisu stanu faktycznego wynika, że .2019 r. Spółka zawarła umowę o pracę od .2019 r. na czas nieokreślony z pracownikiem – obywatelem Republiki Korei. Pracownik na podstawie zezwolenia na pracę typu A nr został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Pracodawca docelowy, tj. spółka zależna wystąpiła do Krajowego Zakładu Emerytalnego w Republice Korei o wydanie poświadczenia na druku KR-PL 1. Druk Spółka otrzymała .2020 r. w nim znajduje się informacja, że koreański pracownik podlega Narodowemu Systemowi Emerytalnemu Korei od .2017 r. do .2022 r. Przedsiębiorca poinformował również, że zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym koreańska spółka (…) i polska spółka (…) Sp. z o.o. są podmiotami powiązanymi.

Spółka polska jest spółką zależną, a spółka koreańska jest spółką dominującą. Przedsiębiorca uważa, że Pracownik od dnia zatrudnienia w Polsce do nadal podlega ubezpieczeniu w Republice Korei zgodnie z wystawionym przez Stronę Koreańską Zaświadczeniem.

Z takim stanowiskiem Przedsiębiorcy należy się zgodzić. Z dniem 1 marca 2010 r. weszła z życie Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei z 25 lutego 2009 r. W życie weszło również Porozumienie Administracyjne z 25 lutego 2009 r. w sprawie stosowania Umowy. Zgodnie z zasadą zawartą w artykule 6 ust. 1 Umowy osoba zatrudniona na terenie jednej Umawiającej się Strony, w odniesieniu do tego zatrudnienia, podlega wyłącznie ustawodawstwu tej Umawiającej się Strony.

Dalej Umowa w art. 7 ust 1 stanowi – jeżeli osoba zatrudniona przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium jednej Umawiającej się Strony zostanie delegowana przez tego pracodawcę do pracy na rzecz tego pracodawcy na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, ustawodawstwo pierwszej Umawiającej się Strony dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia nadal ma zastosowanie do tego zatrudnienia przez pierwsze sześćdziesiąt miesięcy kalendarzowych, tak jakby pracownik był wciąż zatrudniony na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony.

W konsekwencji, uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że pracownik – obywatel Korei od dnia zatrudnienia nie podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce z uwagi na wystawione przez Krajowy Zakłady Emerytalny w Republice Korei Zaświadczenie o ubezpieczeniu KR-PL 1, w myśl Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei potwierdzające, że w okresie (…) zaświadczany pracownik lub osoba prowadząca działalność gospodarczą wskazana w zaświadczeniu podlega Narodowemu Systemowi Emerytalnemu Korei i jest wyłączona ze stosowania polskiego ustawodawstwa w odniesieniu do systemu emerytalnego z tytułu wykonywanej pracy opisanej poniżej na podstawie art. 7(1) Umowy.

Biorąc pod uwagę treść przywołanego wyżej art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż ustawodawca nie przyznał mu kompetencji w tym zakresie, w związku z czym w oparciu o art. 66 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie wnioskodawca jest uprawniony do wniesienia podania do dyrektora właściwego terytorialnie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie podanie złożone zgodnie z niniejszym zawiadomieniem, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Zapis art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje jednoznacznie, że nie każda sprawa leżąca we właściwości organu jest możliwa do rozstrzygnięcia przez wydanie interpretacji w tym trybie. W konsekwencji, w przypadku, gdy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zostanie złożony w sprawie nie odnoszącej się do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę w jego indywidualnej sprawie daniny publicznej. Zakład obowiązany jest odmówić wydania takiej interpretacji.

Art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakreśla ramy przedmiotowe wydawania interpretacji indywidualnej, niewątpliwie poza zasięgiem działania powyższego przepisu są kwestie dotyczące korekty raportów ZUS DRA i w następstwie możliwości ubiegania się o zwrot nadpłaconych składek z ubezpieczenia społecznego.

Uwzględniając przedstawione stanowisko Przedsiębiorcy, obowiązujące przepisy prawa uznaje się jak w sentencji decyzji.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz