Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 4-9-2020 r. – WPI/200000/43/628/2020

Nagroda dla pracownika z okazji jubileuszu istnienia pracodawcy a składki ZUS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 628/2020

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 17 sierpnia 2020r. przez przedsiębiorcę: (…) w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy wartości nagrody jubileuszowej wypłaconej z okazji 30-lecia firmy

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 17 sierpnia 2020r.,uzupełnionym w zakresie merytorycznym pismem z 28 sierpnia 2020r. (…) (zwana dalej „Przedsiębiorcą”), wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwany dalej „Zakładem”) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Przedsiębiorca poinformował, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o wypłacie Zarządowi (członkowie zarządu są jednocześnie pracownikami firmy) nagrody jubileuszowej z okazji 30-lecia firmy.

Dodatkowo, pismem złożonym 31 sierpnia 2020r. w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji Przedsiębiorca wskazał, ze nagroda jubileuszowa będzie przysługiwała członkom zarządu, którzy są jednocześnie pracownikami , z tytułu jubileuszu firmy. Wniosek nie dotyczy nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikom w związku z przebytym stażem pracy.

Przedsiębiorca powziął wątpliwość, czy nagroda w takiej formie powinna być wliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W ocenie Przedsiębiorcy – nie. Zgodnie bowiem z §2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2015r. poz. 2236) wyłączeniu z podstawy wymiaru składek podlega przychód z nagrody jubileuszowej (gratyfikacji), która przysługuje pracownikowi nie częściej niż co pięć lat

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład zważył, co następuje:

Zagadnienia dotyczące obowiązku opłacania i ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulowane są za pośrednictwem przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Z treści wniosku złożonego 17 sierpnia 2020r., uzupełnionego pismem z 28 sierpnia 2020r. wynika, że członkowie zarządu pełnią swoją funkcję na podstawie umowy o pracę. Przedsiębiorca powziął wątpliwość w kwestii, czy nagroda jubileuszowa wypłacona członkom zarządu będącym jednocześnie pracownikami z okazji 30 – lecia firmy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników może podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w oparciu o przepisy ww. rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że wskazane rozporządzenie zawiera w § 2 katalog przychodów podlegających wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy. Podkreślenia wymaga fakt, że wyłączenie z podstawy wymiaru składek kategorii przychodów enumeratywnie wymienionych w §2 ust.1 pkt 1) do 32) ww. rozporządzenia – stanowi wyjątek od obowiązującej zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od każdego przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiąganego przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy – wyrażonej w art.18 ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W konsekwencji przepisy te powinny być interpretowane ściśle, bez dokonywania wykładni rozszerzającej.

Odnosząc się natomiast do treści § 2 ust. 1 tego rozporządzenia zauważyć należy, że wśród szerokiego katalogu świadczeń podlegających wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników brak jest świadczeń pieniężnych (nagród jubileuszowych) wypłacanych pracownikom z okazji jubileuszu firmy.

W szczególności opisane we wniosku nagrody jubileuszowe, które zostaną wypłacone: na podstawie uchwały, wskazanej grupie pracowników tj. wyłącznie pracownikom pełniącym funkcje członków Zarządu, z okazji 30-lecia firmy – nie mogą podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia mocy § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Przepis § 2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewiduje możliwość wyłączenie z podstawy wymiaru składek nagród jubileuszowych (gratyfikacji), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Z analizy obowiązującego przepisu jednoznacznie wynika, że decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tego typu świadczeń pieniężnych z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca przypisał periodycznemu, nie częstszemu niż co 5 lat nabywaniu przez pracownika prawa do ich uzyskania na podstawie wewnętrznych przepisów (np. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu Wynagradzania) obowiązujących u pracodawcy. Natomiast podstawą zwolnienia ze składek świadczenia pieniężnego wypłacanego pracownikowi z tytułu jego stażu pracy jest wyłącznie fakt przepracowania określonej liczby lat.

W konsekwencji, nagroda jubileuszowa wypłacona na zasadach i w formie opisanej we wniosku będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy.

Wobec powyższego, stanowisko Przedsiębiorcy w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy nagrody jubileuszowej z okazji 30-lecia firmy – uznać należy za nieprawidłowe.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz