Home / Interpretacje / Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 28-05-2019 r. – WPI/200000/43/484/2019

Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 28-05-2019 r. – WPI/200000/43/484/2019

Czy trzeba odprowadzać składki ZUS od wynagrodzenia prezesa i członka zarządu sprawujących swe funkcje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz od wynagrodzenia otrzymywanego przez ww. osoby z tytułu umów o pracę, których zakres przedmiotowy jest różny od zakresu czynności wykonywanych w ramach sprawowania zarządu w spółce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 484/2019

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 13.05.2019r. przez przedsiębiorcę: (…) uznaje za prawidłowe w sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia prezesa i członka zarządu sprawujących swe funkcje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia otrzymywanego przez ww. z tytułu umów o pracę, których zakres przedmiotowy jest różny od zakresu czynności wykonywanych w ramach sprawowania zarządu w spółce.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2019 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów złożony przez przedsiębiorcę: na podstawie art. 34 Prawa przedsiębiorców.

Opis zdarzenia przyszłego: (…) zwana w dalszej część spółką zatrudnia na podstawie umowy o pracę członków zarządu firmy (…)

Osoby te poza stosunkiem pracy zarządzają przedsiębiorstwem wykonując obowiązki prezes spółki oraz członka zarządu z tytułu powołania.

W 2019 roku spółka zamierza zmienić dotychczasowe warunki płacy poprzez wynagradzanie członków zarządu za pełnienie obowiązków zarządzania przedsiębiorstwem uzależnionym od wyników finansowych osiągniętych w roku poprzednim przez spółkę oraz wynagrodzenia za pracę z tytułu umowy o pracę.

Spółka podkreśla, że wypłata wynagrodzenia członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wynikała z uchwały Zgromadzenia Wspólników. Natomiast wynagrodzenie dyrektorów będzie wypłacane na podstawie umowy o pracę.

Spółka informuje, że w wyniku tych czynności obowiązki wynikające powołania w rozumieniu art. 201 k.s.h. w żadnym stopniu nie będą pokrywały się z zakresem obowiązków umowy o pracę. Osoba będąca pracownikiem będzie pełniła funkcje w zarządzie spółki na podstawie powołania.

W związku z powyższym spółka kieruje pytanie:

Czy od wynagrodzenia członka zarządu powołanego na podstawie przepisów k.s.h., będącego jednocześnie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, której zakres czynności nie będzie pokrywał się z zakresem czynności wykonywanych na podstawie powołania i wypłacanemu na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółka powinna naliczać, pobierać i odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ?

Własne stanowisko wnioskodawcy w sprawie:

W ocenie Spółki w opisanym stanie faktycznym, wynagrodzenie wypłacane członkom rządu na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nie powoduje obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U . 2000 w 94 poz. 1037) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową mającą osobowość prawną, działającą w oparciu o kapitał zakładowy podzielony na udziały, ponoszącą odpowiedzialność za zobowiązania całym swoim majątkiem. Zdolność do czynności prawnych sp. z o.o. realizuje zarząd spółki, jego kompetencje sprowadzają się do prowadzenia spraw spółki raz jej reprezentacji.

Zgodnie z art. 201 par. 4 k.s.h., członek zarządu powoływany i odwoływany jest uchwalą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Powołanie jest ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego. Następstwem nawiązania stosunku organizacyjnego może, ale nie musi (brak wymogu prawnego) dojść do nawiązania stosunku obligacyjnego np. umowa o pracę bądź umowa cywilnoprawna. Wyłącznie od woli spółki zależy czy stosunek organizacyjny będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków członka zarządu oraz czy będzie wiązał się z wynagrodzeniem przyznanym na rzecz członka zarządu. Powołanie członka zarządu spółki kapitałowej nie zawsze oznacza nawiązanie stosunku pracy pomiędzy spółką a członkiem zarządu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 02 grudnia 2004 r. sygn. akt I PK 51/04). W rezultacie osoba powołana na członka zarządu aby pełnić powierzone funkcje i otrzymywać wynagrodzenie nie musi zawierać umowy o pracę, umowy zlecenie czy innej umowy cywilnoprawnej do której stosuje się przepisy o zleceniu.

Kwestia ubezpieczania społecznego i rentownego została określona w art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.). Powołane przepisy nie zaliczają do katalogu ubezpieczonych osób pełniących funkcję członka zarządu, w tym także prezesa i wiceprezesa zarządu spółki pod warunkiem, że funkcja ta nie jest wykonywana w ramach stosunku prawnego określonego w tym przepisie.

Wypłata wynagrodzenia członka zarządu powołanego w drodze powołania nie skutkuj e powstaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych, jeżeli stosunek prawny wykonywanej funkcji nic jest wymieniony w art. 6 u.s.u.s. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że powołana do pełnienia funkcji członka zarządu osoba nie będzie podlegała obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Zdaniem wnioskodawcy jeżeli osoba pełniąca funkcję w zarządzie (na podstawie powołania wedle przepisów k.s.h.) będzie otrzymywać dodatkowa wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę (o zupełnie innym zakresie niż pełniona funkcja w zarządzie) ubezpieczanie społeczne i zdrowotne od umowy o pracę należy opłacać na zasadach obowiązujących pracowników firmy. Jednocześnie wynagrodzenie z tytułu powołania do zarządu w rozumieniu k.s.h. nie będzie podstawą da wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Stanowisko wyżej wymienione wynika z wcześniej przytoczonych przepisów.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna).

W myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zaznaczyć należy przy tym, że w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska Przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów. Ocena stanowiska Wnioskodawcy, dokonywana pod kątem prawidłowości zaprezentowanej przez Przedsiębiorcę wykładni przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o kompletny opis zdarzenia przyszłego zawarty w treści wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Podkreślenia przy tym wymaga fakt, iż rozpoznając wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy rozpatrywanej na podstawie złożonego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, jak zauważono wyżej, zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego. Wydając interpretację indywidualną Zakład przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez wnioskodawcę oświadczenia, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji w opisie stanu faktycznego bądź też poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu, np. w toku prowadzonego postępowania lub w toku czynności kontrolnych, ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez Wnioskodawcą obciąża jedynie Przedsiębiorcę.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (tekst jedn. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlowa o charakterze kapitałowym, mająca osobowość prawną, działającą w oparciu o kapitał zakładowy podzielony na udziały i ponosząca odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Zdolność do czynności prawnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje zarząd spółki. Kompetencje zarządu to prowadzenie spraw i reprezentacja. Zgodnie z art. 201 § 1 k.s.h. zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę, natomiast w myśl art. 201 § 4 k.s.h. członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Art. 203 § 1 k.s.h. stanowi, że członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.

Powołanie jest ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadząca do nawiązania stosunku organizacyjnego, jako czynność stanowi bowiem oświadczenie woli spółki na mocy którego ustanawiany jest jeden z jej organów, a konkretnie jego członek bądź członkowie. Następstwem nawiązanego stosunku organizacyjnego w myśl przepisów kodeksu spółek handlowych może być nawiązanie stosunku obligacyjnego tj. podpisanie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. Jednakże to zależy wyłącznie od woli spółki, czy to stosunek organizacyjny będzie wyłączna podstawą wykonywania obowiązków członka zarządu, czy też będzie się to wiązało z zawarciem innego stosunku obligacyjnego – umowy o pracę lub umowy zlecenia na podstawie, której członek zarządu będzie otrzymywał wynagrodzenie lub nie. Podstawa pełnienia funkcji członka zarządu może być w rezultacie zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług, umowy zlecenia, jak też jedynie powołanie uchwałą wspólników.

W myśl zapisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, katalog osób za które płatnicy składek są zobowiązani obliczać i odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne jest określony w art. 6 powołanej ustawy. Dla rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie, czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia określonych tym przepisem. We wskazanym art. 6 ust. 1 ustawodawca wymienił wszystkie podmioty objęte obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Oznacza to, że osoba, której cechy jako podmiotu ubezpieczenia zostały określone w tym przepisie została objęta tymi ubezpieczeniami i staje się stroną stosunku ubezpieczenia społecznego. Należy podkreślić, że wyliczenie zawarte w art.6 ust. 1 ustawy o sus jest wyczerpujące i ma charakter katalogu zamkniętego. Powołane przepisy nie zaliczają do ubezpieczonych osób pełniących funkcję prezesa, członka zarządu spółki pod warunkiem, że funkcja ta nie jest wykonywana w ramach stosunku prawnego określonego w we wskazanym art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podsumowując powołanie na mocy uchwały zgromadzenia wspólników na członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, jak również pobieranie z tego tytułu ustalonego w drodze uchwały wynagrodzenia nie skutkuje jeszcze powstaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy o sus. Członek zarządu może pełnić swą funkcję na podstawie wyłącznie stosunku organizacyjnego jakim jest powołanie w myśl postanowień k.s.h., bez konieczności zawierania dodatkowej umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej. W konsekwencji, gdy członek zarządu pełni swą funkcję wyłącznie na podstawie powołania w rozumieniu art. 201 § 4 k.s.h., to po stronie spółki jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne nie powstanie obowiązek naliczania, potrącania i odprowadzania od wynagrodzenia takiego członka zarządu składek na ubezpieczenia społeczne. Nie zwalnia to jednak z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zawarcia z członkiem zarządu dodatkowo umowy o pracę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o sus.

Podsumowując powyższe w sytuacji, gdy członek zarządu będzie wykonywał swoje funkcje wyłącznie w oparciu o stosunek organizacyjny powołania uchwałą zgromadzenia wspólników w myśl przepisów K.s.h, to jak wskazano powyżej powołanie nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych nawet w sytuacji, gdy członek zarządu/prezes spółki pobiera z tego tytułu wynagrodzenie, dlatego też brak będzie również obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne.

Z treści złożonego w dniu 13 maja 2019 r. wniosku o interpretację wynika, iż spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby będące równocześnie członkami zarządu firmy na stanowisku odpowiednio: dyrektora sprzedaży i na stanowisku dyrektora marketingu i promocji, osoby te poza posiadaną umową o pracę zarządzają przedsiębiorstwem wykonując obowiązki prezes spółki i członka zarządu. Spółka w 2019 r. zamierza zmienić dotychczasowe warunki płacy poprzez wynagradzanie członków zarządu za pełnienie obowiązków zarządzania przedsiębiorstwem a wypłata wynagrodzenia zależna od wyniku finansowego ma wynikać z uchwały Zgromadzenia Wspólników, natomiast wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę na stanowiskach dyrektorów będzie wypłacane na podstawie tejże umowy. Wnioskodawca podkreślił, iż obowiązki wynikające z powołania prezesa i członka zarządu do pełnienia funkcji nie będą się pokrywały z zakresem obowiązków wykonywanych przez te osoby na podstawie umowy o pracę.

W ocenie spółki osoba pełniąca funkcję w zarządzie na podstawie stosunku powołania, która jest równocześnie pracownikiem w spółce zatrudnionym na podstawie umowy o pracę z zakresem innym niż zakres czynności wynikających ze sprawowania zarządu podlega z tytułu umowy o pracę ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę. Natomiast z tytułu czynności wykonywanych na podstawie powołania do zarządu brak będzie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia otrzymanego za sprawowanie funkcji zarządczych na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

Podsumowując powyższe stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku złożonym w dniu 13 maja 2019 r. należy uznać za prawidłowe w sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia prezesa i członka zarządu sprawujących swe funkcje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz obowiązku odprowadzania składek na   ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia otrzymywanego przez ww. z tytułu umów o pracę na stanowiskach dyrektorów sprzedaży i dyrektora marketingu i promocji, których zakres przedmiotowy jest różny od zakresu czynności wykonywanych w ramach zarządu.

Równocześnie biorąc pod uwagę treść przywołanego wyżej art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż ustawodawca nie przyznał mu kompetencji w tym zakresie, w związku z czym w oparciu o art. 66 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca jest uprawniony do wniesienia podania do dyrektora właściwego terytorialnie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie podanie złożone zgodnie z niniejszym zawiadomieniem, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *