Home / Interpretacje / Odpowiedź MRPiPS z 28-05-2019 r. na interpelację w sprawie zatrudnienia osób 55+

Odpowiedź MRPiPS z 28-05-2019 r. na interpelację w sprawie zatrudnienia osób 55+

W związku z interpelacją poselską Pani Anny Sobeckiej z dnia 8 maja 2019 r. uprzejmie informuję, że sytuacja na rynku pracy osób w wieku 55-64 lata systematycznie poprawia się. Współczynnik aktywności zawodowej w grupie między 50. a 64. r. ż. wyniósł 59,2% (wobec 56,4% w 2015 r.), a w grupie 55-64 lata 50,3% (wobec 46,9%). Szczególnie korzystne tendencje są zauważalne w tej kategorii wiekowej w przypadku wskaźnika bezrobocia, który w roku ubiegłym wynosił 2,8% w Polsce (w 2015 r. 5,4%) w stosunku do 5,2% w UE-28.

Poprawa sytuacji zawodowej na rynku pracy osób w wieku 50+ jest traktowana priorytetowo, czego odzwierciedleniem są m.in. działania określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument ten w swej treści odnosi się do wspierania aktywności zawodowej osób po 50. roku życia m.in. poprzez aktywne instrumenty rynku pracy, programy uzupełniania lub zmiany kwalifikacji, profilaktykę zdrowotną, elastyczne formy i sposoby świadczenia pracy, przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu oraz zachęty do dłuższej aktywności na rynku pracy.

W zakresie wspierania aktywności zawodowej należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.), bezrobotnych powyżej 50. r. ż. od 2005 r. uznaje się za osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wobec tego przysługuje im pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych, które umożliwiają aktywizację bezrobotnych, poszukujących pracy, zagrożonych jej utratą i mających doprowadzić uczestników do zatrudnienia.

Mając na uwadze trudną sytuację na rynku pracy osób starszych, ustawa o promocji (…) przewiduje także szereg instrumentów, kierowanych do pracodawców, mających stanowić zachętę do zatrudniania osób w starszym wieku i wydłużania tym samym okresu aktywności zawodowej tych osób, w ramach których:

pracodawca, do którego w ramach prac interwencyjnych został skierowany bezrobotny, który ukończył 50. rok życia, otrzymuje refundację wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za tę osobę;

pracodawcy i inne jednostki organizacyjne, zatrudniające osoby które ukończyły 50. rok życia, są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) przez okres 12 miesięcy;

pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne zatrudniające osoby w wieku powyżej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) są całkowicie zwolnieni z obowiązku odprowadzania za nich składek na FP i FGŚP;

pracodawcy lub przedsiębiorcy mogą również otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionego skierowanego bezrobotnego, przez okres 12 (jeżeli bezrobotny ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat) lub 24 miesięcy (jeżeli bezrobotny ukończył 60 rok życia).

Dodatkowo osoby bezrobotne powyżej 50. r. ż., podobnie jak inne zarejestrowane osoby bezrobotne, mogą – na zasadach ogólnych – korzystać z szerokiego spektrum usług i instrumentów rynku pracy, obejmującego m.in.: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, skierowanie do pracy na refundowane stanowiska pracy, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

W 2018 r. działaniami aktywizacyjnymi objęto 54,2 tys. bezrobotnych powyżej 50. r. ż., co stanowiło 15,8% wszystkich aktywizowanych bezrobotnych. Najwyższy był odsetek osób powyżej 50. r. ż. wśród bezrobotnych, którzy rozpoczęli w 2018 r. prace społecznie użyteczne (48,8%) oraz roboty publiczne (41,4%). W I kwartale 2019 r. działaniami aktywizacyjnymi objęto 11,7 tys. bezrobotnych powyżej 50. r. ż. (15,5% wszystkich aktywizowanych).

Natomiast pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy jako poszukujący pracy, mogą skorzystać m.in. z finansowania szkoleń, egzaminów i studiów podyplomowych.

Ustawa o promocji (…) przewiduje także możliwość finansowania ze środków FP, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), kształcenia i szkolenia pracowników, co w znaczący sposób ułatwić powinno starszym pracownikom możliwość dłuższego pozostania na rynku pracy poprzez możliwość dostosowania kompetencji do potrzeb pracodawców oraz zmian społeczno-gospodarczych.

Co roku minister właściwy do spraw pracy ustala we współpracy z Radą Rynku Pracy, skupiającą partnerów społecznych, priorytety wydatkowania 80% środków KFS, zwanych pulą ministra. W jej ramach w roku bieżącym zaplanowano do wydatkowania kwotę 180 688,00 tys. zł, z której finansowane będzie m.in. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości czy też wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia.

W celu zidentyfikowania wyzwań w zakresie aktywizacji zawodowej osób 50+ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 2016 r. realizuje projekt pn. „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)” dofinansowany ze środków POWER 2014-2020. Pozyskane z SHARE informacje pozwolą ocenić sytuację osób w wieku 50 lat i więcej w zakresie m.in. zdrowia, aktywności zawodowej, wiedzy i kompetencji, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej, a także decyzji o przejściu na emeryturę. Opracowane w ramach projektu analizy pozwolą również instytucjom rynku pracy na zapoznanie się z bieżącą sytuacją osób 50+ na rynku pracy w powiązaniu ze stanem zdrowia, sytuacją rodzinną lub uwzględnieniem zmian psychofizycznych pojawiających się wraz z wiekiem.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje i wyjaśnienia uzna Pani Poseł za satysfakcjonujące i wyczerpujące.

źródło: http://www.sejm.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *