Home / Interpretacje / Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25-04-2019 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.133.2019.1.SJ

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25-04-2019 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.133.2019.1.SJ

Kto ma obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej PIT-4R oraz imiennych informacji PIT-11 w związku z przekształceniem pracodawcy (spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku (data wpływu 27 lutego 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium Polski (dalej: Spółka z o.o.), podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi w podatku dochodowym od osób prawnych. Prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) oraz jest zarejestrowany jako podatnik na potrzeby podatku od towarów i usług (dalej: VAT). W przyszłości dokona zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej poprzez przekształcenie (dalej: Przekształcenie) Spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną (dalej: Spółka komandytowo-akcyjna). W konsekwencji w okresie przed rejestracją Przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę komandytowo-akcyjną, działalność gospodarcza Wnioskodawcy będzie prowadzona w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast przez pozostałą część roku kalendarzowego Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą w formie Spółki komandytowo-akcyjnej.

Przekształcenie nastąpi zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm.; dalej: KSH). Na skutek Przekształcenia dotychczasowi udziałowcy Spółki z o.o. staną się komplementariuszami i akcjonariuszami powstałej z Przekształcenia Spółki komandytowo-akcyjnej.

Wnioskodawca przewiduje, że w związku z planowanym Przekształceniem Spółka z o.o. poniesie szereg wydatków przed dniem Przekształcenia, na które będą się składać w szczególności:

 1. opłata za wpis do KRS,
 2. koszty i opłaty notarialne,
 3. koszty obsługi prawnej związane z Przekształceniem,
 4. koszty badania planu Przekształcenia przez biegłego rewidenta,
 5. koszty doradztwa związanego z procesem Przekształcenia.

Na skutek dokonanego Przekształcenia Spółka komandytowo-akcyjna stanie się właścicielem m.in. środków trwałych stanowiących majątek przekształcanego przedsiębiorstwa wykorzystywanych obecnie przez Spółkę z o.o. do wykonywania działalności gospodarczej. Spółka stanie się również z mocy prawa stroną wszelkich umów zawartych przez Spółkę z o.o. jeszcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie Spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, którym, zgodnie z postanowieniami regulaminu wynagradzania, wynagrodzenia wypłacane są do końca danego miesiąca, za który są należne (w odniesieniu do pracowników działu administracji), oraz do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który są należne (w odniesieniu do pracowników działu produkcji). Na takich samych zasadach wynagrodzenia będą wypłacane w powstałej z Przekształcenia Spółce komandytowo-akcyjnej, która stanie się następcą prawnym w zakresie stosunków pracy nawiązanych przez Spółkę z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z planowanym Przekształceniem, może dojść do sytuacji, w której to Spółka komandytowo-akcyjna wypłaci wynagrodzenia należne za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym dojdzie do Przekształcenia w terminie wskazanym w regulaminie wynagradzania.

Składki ZUS od wynagrodzeń (w części finansowanej przez pracodawcę) są regulowane przez Spółkę z o.o. w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypłacane są wynagrodzenia. Na takich samych zasadach składki ZUS będą wypłacane w powstałej z Przekształcenia Spółce komandytowo-akcyjnej, która stanie się następcą prawnym w zakresie stosunków pracy nawiązanych przez Spółkę z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z planowanym Przekształceniem, może dojść do sytuacji, w której to Spółka komandytowo-akcyjna wypłaci Składki ZUS (w części finansowanej przez pracodawcę) od wynagrodzeń należnych za miesiąc poprzedzający miesiąc Przekształcenia oraz miesiąc Przekształcenia w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty wynagrodzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku Przekształcenia Spółka z o.o. nie będzie uprawniona do rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o PDOP) wydatków (kosztów) poniesionych przez Spółkę z o.o. przed dniem Przekształcenia, które podlegają ujęciu w kosztach uzyskania przychodu dopiero po dniu Przekształcenia, bowiem uprawniona do rozpoznania tych wydatków jako koszty podatkowe będzie Spółka komandytowo-akcyjna?
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej PIT-4R oraz imiennych informacji PIT-11 za okres przed Przekształceniem nie będzie ciążył na Spółce z o.o. a będzie ciążył (za cały rok kalendarzowy) na Spółce komandytowo-akcyjnej?
 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wynagrodzenia należne za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym dojdzie do Przekształcenia, wypłacone w terminie wynikającym z regulaminu wynagradzania będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki z o.o. w miesiącu, za który są należne?
 4. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wynagrodzenia należne za miesiąc, w którym dojdzie do Przekształcenia, wypłacone w terminie wynikającym z regulaminu wynagradzania będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki z o.o. w miesiącu za który są należne?
 5. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wydatki poniesione na składki ZUS (w części finansowanej przez pracodawcę) od wynagrodzeń pracowników działu administracji, należnych za miesiąc poprzedzający miesiąc Przekształcenia, wypłaconych w miesiącu poprzedzającym miesiąc Przekształcenia, które zostaną wpłacone w terminie do 15-tego dnia miesiąca, w którym dojdzie do Przekształcenia, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki z o.o. w miesiącu poprzedzającym miesiąc Przekształcenia?
 6. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wydatki poniesione na składki ZUS (w części finansowanej przez pracodawcę) od wynagrodzeń, należnych za miesiąc Przekształcenia, wypłaconych w terminie wynikającym z regulaminu wynagradzania, wpłacone w terminie do 15-tego dnia miesiąca po miesiącu, w którym zostaną wypłacone wynagrodzenia, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki z o.o. w miesiącu ich poniesienia?
 7. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wydatki poniesione na składki ZUS (w części finansowanej przez pracodawcę) od wynagrodzeń pracowników działu produkcji, należnych za drugi miesiąc kolejno poprzedzający miesiąc Przekształcenia, wypłaconych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dojdzie do Przekształcenia, które zostaną wpłacone do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do wypłaty wynagrodzenia (tj. do 15-tego miesiąca Przekształcenia), będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki z o.o. w miesiącu ich poniesienia?
 8. Czy wskazane w opisie zdarzenia przyszłego wydatki związane z Przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę komandytowo-akcyjną poniesione przed dniem Przekształcenia, będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę z o.o.?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2 – odnoszące się do podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast odpowiedź na pozostałe pytania, dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej PIT-4R oraz imiennych informacji PIT-11 za okres przed Przekształceniem nie będzie ciążył na Spółce z o.o., a będzie ciążył na powstałej po Przekształceniu Spółce komandytowo-akcyjnej za cały rok kalendarzowy, w którym nastąpiło Przekształcenie.

Zgodnie z art. 553 § 1 KSH, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, przy czym spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 553 § 2 KSH). Tym samym, w zakresie istniejących w przedsiębiorstwie przekształcanym stosunków pracy, automatycznie z chwilą przekształcenia ich stroną stanie się Spółka komandytowo-akcyjna powstała z Przekształcenia. W konsekwencji spółka ta stanie się pracodawcą w odniesieniu do zatrudnionych pracowników. Oznacza to, że powstała po Przekształceniu Spółka komandytowo-akcyjna przejmie po Spółce z o.o. wynikające z art. 38 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy oraz obowiązki w zakresie sporządzania i przekazywania deklaracji rocznej (PIT-4R) i informacji imiennych (PIT-11). Co do zasady bowiem z chwilą dokonania przekształcenia nowy pracodawca – stanie się z mocy prawa stroną dotychczasowych stosunków pracy. W związku z faktem, że powstała z Przekształcenia Spółka komandytowo-akcyjna stanie się pracodawcą, automatycznie przejdą na nią również obowiązki płatnika w zakresie obliczenia i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane.

Nie następuje bowiem likwidacja działalności gospodarczej przez spółkę przekształcaną i związane z tym rozwiązanie stosunków pracy. Powstała po Przekształceniu Spółka komandytowo-akcyjna przejmuje ww. obowiązki w odniesieniu do całego roku kalendarzowego, w którym nastąpiło Przekształcenie, zgodnie z art. 553 KSH.

Powyższe stanowisko, zgodnie z którym obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej PIT-4R oraz imiennych informacji PIT-11 zarówno za rok, w którym dojdzie do przekształcenia będzie ciążył tylko i wyłącznie na spółce powstałej po przekształceniu znajduje, w ocenie Wnioskodawcy, potwierdzenie na gruncie następujących interpretacji indywidualnych organów podatkowych wydanych w zbliżonych stanach faktycznych:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 listopada 2017 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.327.2017.1.GG,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2011 r., nr IPPB2/415-684/11-4/AK.

Pomimo, że przedmiotowe interpretacje odnoszą się do przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Spółkę z o.o. to w ocenie Wnioskodawcy, wyrażone w nich stanowiska znajdą odpowiednie zastosowanie do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną. Tym samym, w świetle powyższych rozważań Wnioskodawca jest zdania, że obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej PIT-4R oraz imiennych informacji PIT-11 zarówno za okres przed jak i po planowanym Przekształceniu nie będzie ciążył na Spółce z o.o., a powstałej po Przekształceniu Spółce komandytowo-akcyjnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późń. zm.), spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl art. 553 § 1 ww. ustawy, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 553 § 2 ww. ustawy).

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.).

W przepisach tych ustawodawca zawarł katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

-wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej (art. 93a § 2 pkt 1 lit. b ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium Polski, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi w podatku dochodowym od osób prawnych. Prowadzi księgi rachunkowe oraz jest zarejestrowany jako podatnik na potrzeby podatku od towarów i usług. W przyszłości dokona zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej poprzez przekształcenie Spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną. W konsekwencji w okresie przed rejestracją Przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę komandytowo-akcyjną, działalność gospodarcza Wnioskodawcy będzie prowadzona w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast przez pozostałą część roku kalendarzowego Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą w formie Spółki komandytowo-akcyjnej. Przekształcenie nastąpi zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych. Na skutek Przekształcenia dotychczasowi udziałowcy Spółki z o.o. staną się komplementariuszami i akcjonariuszami powstałej z Przekształcenia Spółki komandytowo-akcyjnej. Na skutek dokonanego Przekształcenia Spółka komandytowo-akcyjna stanie się właścicielem m.in. środków trwałych stanowiących majątek przekształcanego przedsiębiorstwa wykorzystywanych obecnie przez Spółkę z o.o. do wykonywania działalności gospodarczej. Spółka stanie się również z mocy prawa stroną wszelkich umów zawartych przez Spółkę z o.o. jeszcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie Spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, którym, zgodnie z postanowieniami regulaminu wynagradzania, wynagrodzenia wypłacane są do końca danego miesiąca, za który są należne (w odniesieniu do pracowników działu administracji), oraz do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który są należne (w odniesieniu do pracowników działu produkcji). Na takich samych zasadach wynagrodzenia będą wypłacane w powstałej z Przekształcenia Spółce komandytowo-akcyjnej, która stanie się następcą prawnym w zakresie stosunków pracy nawiązanych przez Spółkę z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z planowanym Przekształceniem, może dojść do sytuacji w której to Spółka komandytowo-akcyjna wypłaci wynagrodzenia należne za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym dojdzie do Przekształcenia w terminie wskazanym w regulaminie wynagradzania. Składki ZUS od wynagrodzeń (w części finansowanej przez pracodawcę) są regulowane przez Spółkę z o.o. w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypłacane są wynagrodzenia. Na takich samych zasadach składki ZUS będą wypłacane w powstałej z Przekształcenia Spółce komandytowo-akcyjnej, która stanie się następcą prawnym w zakresie stosunków pracy nawiązanych przez Spółkę z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z planowanym Przekształceniem, może dojść do sytuacji, w której to Spółka komandytowo-akcyjna wypłaci Składki ZUS (w części finansowanej przez pracodawcę) od wynagrodzeń należnych za miesiąc poprzedzający miesiąc Przekształcenia oraz miesiąc Przekształcenia w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty wynagrodzenia.

Odnosząc się do okoliczności zawartych we wniosku należy stwierdzić, że definicja płatnika i jego obowiązki zostały określone w przepisie art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do którego płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Odnosząc się do kwestii zobowiązania do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu imiennej informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek PIT-11 oraz sporządzenia oraz przesłania do właściwego urzędu skarbowego deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, należy się odnieść do regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W myśl art. 38 ust. 1 i ust. 1a ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru.

Przepis art. 39 ust. 1 powyższej ustawy stanowi, że płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, lub urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imiennej informacji, o której mowa w ust. 1 (art. 39 ust. 2 ww. ustawy).

W rozpatrywanym zdarzeniu przyszłym przekształcona Spółka komandytowo-akcyjna stanie się stroną umów o pracę w dotychczasowych stosunkach pracy, na podstawie przepisu art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.), zgodnie z którym w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. 

Powołana regulacja przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. W związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową nastąpiło przejęcie przez nowopowstałą spółkę pracowników zgodnie z art. 231 § 1 Kodeksu pracy, tj. nowy pracodawca stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Na mocy powołanych wyżej regulacji obowiązki płatnika związane z przejęciem pracowników nie ustaną, lecz przejdą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. 

Okoliczności powyższe powodują, że powstała po przekształceniu Spółka komandytowo-akcyjna zostanie następcą prawnym w zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a więc również obowiązków nałożonych przepisami art. 38 ust. 1 i ust. 1a i art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Zatem, w sytuacji przedstawionej we wniosku stwierdzić należy, że obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej PIT-4R oraz imiennych informacji PIT-11 za okres przed przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę komandytowo-akcyjną nie będzie ciążył na Spółce z o.o., a będzie ciążył na powstałej po przekształceniu Spółce komandytowo-akcyjnej za cały rok kalendarzowy w którym nastąpiło przekształcenie.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

źródło: https://sip.mf.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *