Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 30-04-2014 r. – WPI/200000/43/467/2014

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 467/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) w związku z art.. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.). Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 8 kwietnia 2014 r. przez (…) w sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pełnienia na podstawie aktu powołania, niezależnie od wykonywanej umowy o pracę, funkcji członka zarządu spółki.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w (…) Inspektorat (…) wpłynął wniosek płatnika (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Powyższy wniosek został uzupełniony w pismem z dnia 24 kwietnia 2014 r. (wpływ do Oddziału w dniu 28 kwietnia 2014 r.).

Wnioskodawca poinformował, że w przyszłości ma zostać powołany na członka zarządu na podstawie aktu powołania obecny pracownik spółki. Z tytułu pełnionej funkcji będzie on otrzymywał wynagrodzenie. Ponadto w piśmie z dnia 24 kwietnia 2014 r. wnioskodawca wskazał, iż zakres obowiązków wynikających z pełnienia na podstawie powołania funkcji członka zarządu będzie różny od zakresu obowiązków tej samej osoby, wynikających z umowy o pracę.

W związku z powyższym spółka powzięła wątpliwość czy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu przez osoby będącej jednocześnie pracownikiem spółki należy objąć obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym

Zdaniem wnioskodawcy przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 6) i ustawy zdrowotnej (art. 66) nie wymieniają jako tytułu do ubezpieczeń pełnienia na podstawie aktu powołania funkcji członka zarządu spółki kapitałowej, nawet jeśli jest on jednocześnie pracownikiem tej spółki. Dlatego od uzyskiwanego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji członka zarządu wnioskodawca nie powinien naliczać obowiązkowych składek ZUS.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową o kapitałowym charakterze, mającą osobowość prawną, działającą w oparciu o kapitał zakładowy podzielony na udziały i ponoszącą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Zdolność do czynności prawnych spółki z o.o. realizuje zarząd spółki. Jego kompetencje określone są generalnie jako prowadzenie spraw i reprezentacja.

W myśl art. 201 § 4 powołanej powyżej ustawy Kodeks spółek handlowych członek zarządu powoływany i odwoływany jest uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Powołanie jest ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego, jako czynność prawna stanowi bowiem oświadczenie woli spółki, mocą którego ustanawiany jest jeden z jej organów, a konkretnie jego członek bądź członkowie. Następstwem nawiązanego stosunku organizacyjnego może być nawiązanie stosunku obligacyjnego tj. podpisanie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Jednakże to od woli spółki zależy czy to stosunek organizacyjny będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków członka zarządu oraz czy będzie się wiązał z wynagrodzeniem czy nie. Podstawą pełnienia funkcji członka zarządu może być w rezultacie zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług jak też jedynie powołanie uchwałą zgromadzenia wspólników.

Katalog osób. za które płatnicy składek są zobowiązani do naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne określono w art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, natomiast obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z póżn. zm.) uzależniając zaistnienie tegoż obowiązku nie od finansowego wymiaru pełnionej funkcji a od formy, w jakiej został mianowany na stanowisko członek zarządu, Powołane przepisy nie zaliczają do ubezpieczonych osoby pełniącej funkcję członka zarządu spółki pod warunkiem, że funkcja ta nie jest wykonywana w ramach stosunku prawnego określonego w tym przepisie (np. umowy o pracę).

Uwzględniając powyższe, należy wskazać, iż pełnienie funkcji członka zarządu wyłącznie na podstawie aktu powołania przez osobę mającą zawartą umowę o pracę, z której nie wynikają czynności związane z tą funkcją, nie będzie skutkowało zaistnieniem obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, nie mającego źródła w wykonywanym niezależnie stosunku pracy. W rezultacie, jeżeli funkcja członka zarządu pełniona jest wyłącznie na podstawie stosunku organizacyjnego i nie wynika z posiadanej umowy o pracę, to wynagrodzenie pobierane z tego tytułu nie będzie stanowiło podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 8 kwietnia 2014 r.w sprawie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pełnienia na podstawie powołania, niezależnie od wykonywanej umowy o pracę, funkcji członka zarządu spółki.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz