Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 25-04-2014 r. – WPI/200000/43/473/2014

Podleganie ubezpieczeniom społecznym, zbieg umowy o pracę i wykonywania pozarolniczej działalnosci gospodarczej, w sytuacji gdy w niektórych miesiącach przedsiębiorca/wnioskodawca nie otrzymuje wynagrodzenia z umowy o pracę a zatrudniony jest na cały etat

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA Nr 473/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 672) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1442) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 10 kwietnia 2014r. przez przedsiębiorcę Pana (…) w części dotyczącej braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pozarolniczej działalności oraz odmawia wydania interpretacji w części dotyczącej obowiązków innego podmiotu, z którym wnioskodawca ma zawartą umowę o pracę.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2014r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy Pana (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca przedstawił opis stanu faktycznego.

Wnioskodawca poinformował, że jest zatrudniony na pełnym etacie w firmie. Jednocześnie wnioskodawca wskazał, że z tytułu prowadzonej działalności opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wnioskodawca wskazał, że zdarzają się miesiące bezterminowych wypłat wynagrodzeń i wyrównania w miesiącach następnych.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie, uznając iż jako ubezpieczony z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, aby uniknąć konieczności zapłaty zaległych składek za miesiące bez otrzymywanych wynagrodzeń za pracę w firmie, w której wnioskodawca jest zatrudniony na pełnym etacie, nawet za kilka lat, co byłoby dla wnioskodawcy bardzo krzywdzące, bowiem jak twierdzi wnioskodawca na terminowość wypłaty wynagrodzeń jak i odprowadzanie naliczonych składek ubezpieczeniowych ZUS przez pracodawcę nie ma wpływu.

Dlatego też wnioskodawca wnosi o potwierdzenie jego stanowiska w w/w sprawie, która stanowi, iż w jego sytuacji nie jest zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Wnioskodawca uważa, że do odprowadzania składek zobowiązany jest pracodawca wnioskodawcy.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym reguluje art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – cytowanej powyżej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami. Natomiast art. 6 ust. 1 pkt 5 stanowi, iż obowiązkowi ubezpieczeń społecznych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące.

W myśl art. 9 ust. 1 i 1a wyżej powołanej ustawy osoby będące pracownikami spełniającymi jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów (inny niż umowa o pracę), których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym także z innych tytułów. W przypadku osiągania z umowy o pracę wynagrodzenia w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, istnieje możliwość objęcia dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia w którym wniosek został zgłoszony.

Zakład wskazuje, iż wyjątkiem od zasady wymienionej w art. 9 ust. 1a. stanowią pracownicy zatrudnieni u pracodawcy w pełnym wymiarze czasu pracy, którym przepisy Kodeksu pracy gwarantują co najmniej minimalne wynagrodzenie. Przyjęcie literalnego brzmienia przepisu art. 9 ust. 1a prowadziłoby do sytuacji, w której obowiązek opłacania składek z innych tytułów powstawałby w razie choroby pracownika lub nie wypłacania pracownikowi należnego wynagrodzenia. Oddział podkreśla, że dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy tak długo jak długo trwa stosunek pracy dodatkowe (pozapracownicze) tytuły ubezpieczeń mają charakter dobrowolny.

W przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca wskazał, że jest zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i równocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, a ponadto podkreślił, że jego pracodawcy zdarzają się miesiące bez terminowych wypłat wynagrodzeń i wyrównania wynagrodzenia w miesiącach następnych. W związku z tą sytuacją wnioskodawca stoi na stanowisku, że podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę nawet w miesiącach kiedy nie było terminowej wypłaty wynagrodzenia, bowiem nie ma wpływu na powyższą sytuację.

Uwzględniając powyższe Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe w części dotyczącej braku obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji równoczesnego wykonywania umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Jednocześnie Oddział informuje, że zgodnie z brzmieniem art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej brak jest podstaw prawnych do wydania pisemnej interpretacji w zakresie obowiązków innego podmiotu, z którym wnioskodawca zawarł umowę o pracę. Zakład wydaje pisemne interpretacje wyłącznie w zakresie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w indywidulanych sprawach przedsiębiorców. Dlatego też Oddział odmówił wydania pisemnej interpretacji w zakresie obowiązku odprowadzania składek przez podmiot, z którym wnioskodawca ma zawartą umowę o pracę.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz