Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 5-05-2014 r. – WPI/200000/43/581/2014

Postawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 581/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 1442) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 13 maja 2014 r. przez (…) w sprawie nieuwzględnienia wartości świadczenia * tytułu udostępnienia pracownikowi lokalu mieszkalnego po cenie niższej niż rynkowa w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu zatrudnienia.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż w ramach działalności gospodarczej prowadzi agencje pracy tymczasowej, zatrudniając pracowników tymczasowych [dalej: Pracownicy], będących w większości cudzoziemcami. Pracownicy wykonują pracę w różnych miejscowościach w Polsce. Wnioskodawca dysponuje wynajętymi lokalami mieszkalnymi [dalej: Lokale).

Wnioskodawca informuje, że zainteresowanym Pracownikom zamierza udostępniać miejsce noclegowe lub pokój (dalej: miejsce noclegowe] w ww Lokalach za częściową odpłatnością ponoszoną przez Pracowników. Ustalona cena z tytułu powyższego świadczenia będzie niższa niż cena rynkowa.

Wnioskodawca wskazuje, że uprawnienie Pracowników do miejsca noclegowego za częściową odpłatnością Wnioskodawca zamierza zagwarantować w zakładowym regulaminie wynagradzania [Regulamin], stanowiącym wewnątrzzakładowe przepisy o wynagradzaniu obowiązujące u Wnioskodawcy.

Wnioskodawca informuje, że wartość pieniężna świadczenia polegająca na udostępnieniu Pracownikowi miejsca noclegowego w Lokalu po cenie niższej niż rynkowa będzie stanowić dla Pracownika przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz.361 z późn. zm.) [dalej: ustawa o pdof] , osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy u Wnioskodawcy.

W związku z powyżej przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy wartość świadczenia z tytułu udostępnienia miejsca noclegowego lub pokoju po cenie niższej niż cena rynkowa, które to świadczenie Pracownik otrzyma na podstawie Regulaminu, będzie podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe Pracownika z tytuł zatrudnienia u Wnioskodawcy?.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym wartość świadczenia z tytułu udostępnienia miejsca noclegowego lub pokoju po cenie niższej niż cena rynkowa, które to świadczenie pracownik otrzyma na podstawie Regulaminu, nie będzie podlegać uwzględnieniu w postawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe Pracownika z tytułu zatrudnienia u Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1442 z późn. zm.)[dalej: usus] podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o pdof, z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników wyłączone zostały przychody wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r ., nr 161 poz. 1106 z późn. zm.) [dalej: rozporządzenie z 18 grudnia 1998 r .].

Wnioskodawca podnosi, że zgodnie § 2 ust. 1 pkt 26) rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r . „podstawy” wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji”.

Wnioskodawca wskazuje, że z treści powyższego przepisu wynika, iż z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączone zostały świadczenia, gdy spełnione są następujące warunki: pracownik otrzymuje korzyść materialną, która wynika z postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania bądź przepisów o wynagradzaniu, korzyść materialna polega na uprawnieniu do nabycia artykułów, przedmiotów bądź usług po cenach niższych niż ceny detaliczne.

Wnioskodawca wskazuje, że powyższa interpretacja zakresu omawianego wyłączenia z podstawy wymiaru składek znajduje potwierdzenie w dostępnych pismach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [dalej: ZUS], jako przykład podaje pismo z dnia 28 marca 2014r.., nr DI/100000/43/194/2014, w którym ZUS wskazał, iż: ” W świetle powyższego składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowiącego korzyść materialną wynikającą z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegająca na umożliwieniu pracownikowi skorzystania z artykułów , przedmiotów lub usług jedynie za częściową odpłatnością. Częściowa odpłatność polega w tym przypadku na partycypowaniu pracownika (choćby symbolicznym) w pokryciu kosztów zakupu niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. Pracownik uzyska efekt, o którym mowa w przepisie rozporządzenia wówczas, gdy pracodawca dokona zakupu towarów lub udostępni korzystanie z usług po cenie niższej od tej, do której uiszczenia pracownik zobowiązany byłby w przypadku osobistego (uzyskanego w oderwaniu od zatrudnienia) nabycia tychże dóbr.”

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę wskazane powyżej warunki, wyłączenie z podstawy wymiaru składek ma zastosowanie również w przypadku świadczeń polegających na udostępnieniu miejsca noclegowego w lokalu mieszkalnym do użytkowania przez pracownika, gdy z tego tytułu pracownik ponosi określoną odpłatność oraz uprawnienie to znajduje podstawę prawną w jednym z aktów prawa pracy, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 26) rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r .

Według Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym możliwość uzyskania przez Pracowników świadczenia w postaci udostępnienia im miejsca noclegowego w Lokalu wynajmowanym przez Wnioskodawcę za częściowy odpłatnością znajdzie wyraźne umocowanie w Regulaminie. Z uwagi na fakt, iż treść § 2 ust.1 pkt 26) rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r . bezpośrednio odwołuje się do regulaminów wynagradzania jako jednej z form prawnych przyznania korzyści materialnej, tym samym warunek ten należy uznać za spełniony.

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym spełniony zostanie również drugi z warunków pozwalający na zastosowanie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na podstawie § 2 ust.1 pkt 26) rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r . Pracownicy Wnioskodawcy uzyskają bowiem korzyść materialną polegającą na możliwości korzystania z miejsca noclegowego w Lokalu za częściową odpłatnością. Uzyskanie powyższej korzyści ma dla Pracowników Wnioskodawcy realny wymiar finansowy. Wymiar finansowy powyższej korzyści znajduje odzwierciedlenie również w konieczności rozpoznania przysporzenia jako dodatkowego przychodu Pracownika uzyskanego ze stosunku pracy i podlegającego opodatkowaniu stosownie do przepisów ustawy o pdof.

Podsumowując w ocenie Wnioskodawcy wartość świadczenia w postaci odpłatnego udostępnienia miejsca noclegowego w Lokalu na rzecz Pracowników po cenie niższej niż cena rynkowa, które to uprawnienie zostanie zagwarantowane w Regulaminie, będzie wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161 poz. 1106 z późn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wpłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona. Ponadto przychodami ze stosunku pracy są świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Świadczenie realizowane w naturze jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, przekazywanym pracownikowi w formie innej niż pieniężna. Jego przykładem jest zakwaterowanie pracowników w wynajmowanych pokojach lub mieszkaniach, w hotelach albo w innych punktach zbiorowego zakwaterowania.

Katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty we wskazanym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie wlicza się jedynie wypłat, które zostały wyłączone w § 2 ust.1 pkt 1)-32) powyższego rozporządzenia, w katalogu tym nie mieści się zakwaterowanie pracowników w wynajmowanych pokojach lub mieszkaniach, w hotelach albo innych punktach zbiorowego zakwaterowania.

W świetle powyższego zakwaterowanie lub udostępnienie lokalu pracownikowi jest świadczeniem w naturze, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r . dla celów ubezpieczeń społecznych wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu. W przypadku braku przepisów o wynagradzaniu, jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnego to wartość pieniężna świadczeń w naturze ustalana jest:

a) dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego – w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej,

b) dla lokali komunalnych – w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę,

c) dla lokali własnościowych, z wyłączeniem wymienionych w lit. a), oraz domów stanowiących własność prywatną – w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach – w danej dzielnicy,

d) dla lokali w hotelach – w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel.

W § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek, który wskazuje Wnioskodawca – mieszczą się ” korzyści materialne wynikająca z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji”.

Na podstawie powołanego powyżej przepisu mogłyby zostać zwolnione z podstawy wymiaru świadczenia w naturze, jako korzyść materialna wynikająca z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych usług, za którą pracownik ponosiłby częściową odpłatność, jeżeli lokale stanowiłyby własność pracodawcy. Z przedstawionego we wniosku złożonym w dniu 13 maja 2014r. zdarzenia przyszłego jednoznacznie wynika, iż lokale mieszkalne, które Przedsiębiorca zamierza udostępnić zainteresowanym pracownikom, nie są własnością Wnioskodawcy, a więc wskazany wyżej warunek konieczny nie jest spełniony.

W świetle przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r . świadczenia, którego przedmiotem jest udostępnienie lokalu mieszkalnego pracownikowi nie będącemu w podróży służbowej stanowi świadczenie w naturze, które nie korzysta z włączeń z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zatem wartość pieniężną omawianego świadczenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru tych składek. W myśl postanowień § 3 ww. rozporządzenia wartość pieniężną otrzymanych przez pracownika świadczeń w naturze, ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w funkcjonujących w danym zakładzie pracy przepisach o wynagradzaniu Natomiast, gdy obowiązujące u danego pracodawcy przepisy o wynagradzaniu nie regulują lej kwestii wartość pieniężną świadczenia, którego przedmiotem jest udostępnienie lokalu mieszkalnego należy ustalić w trybie i na zasadach wskazanych w tymże § 3 rozporządzenia.

W świetle powyższego, uwzględniając przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący stan prawny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono jak w sentencji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 1a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany tub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz