Składki ZUS od umowy zlecenia zawartej z pracownikiem innej firmy – interpretacja ZUS z 1-6-2023 r. – DI/100000/43/440/2023

Czy podlega oskładkowaniu zleceniobiorca, który jest pracownikiem innej firmy i korzysta z nowego urlopu opiekuńczego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stanowisko przedstawione we wniosku przedsiębiorcy z dnia 4 maja 2023 r., doręczonym dnia 10 maja 2023 r. uznaje za prawidłowe w przedmiocie braku obowiązku podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobę, która pozostaje w stosunku pracy z innym podmiotem.

UZASADNIENIE

 

Dnia 10 maja 2023 r., do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez (…) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawca wskazał, iż zatrudnia ubezpieczonego od dnia 1 stycznia 2023 r. na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (dalej jako: „umowa zlecenia”}, która jest wykonywana na rzecz Wnioskodawcy. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia jest wypłacane w następnym miesiącu kalendarzowym, do 15. dnia miesiąca.

Ubezpieczony złożył Wnioskodawcy oświadczenie, że od 1 stycznia 2022 r. jest zatrudniony przez innego płatnika na podstawie umowy o pracę, której postanowienia gwarantują ubezpieczonemu wynagrodzenie brutto równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę wynikającemu z przepisów prawa. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy o pracę jest wypłacane w następnym miesiącu kalendarzowym, do 10 dnia miesiąca.

W związku z oświadczeniem ubezpieczonego, mając na uwadze postanowienia art. 9 ust. 1 i la u.s.u.s., Wnioskodawcą zgłosił ubezpieczonego wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczony w dniu 27 kwietnia 2023 r. skorzystał z jednego dnia bezpłatnego urlopu opiekuńczego, o którym mowa w art. 1731-1733 Kodeksu pracy (dalej jako; „urlop opiekuńczy”), więc Jego wynagrodzenie za kwiecień 2023 r. wypłacone w maju 2023 r. z tytułu stosunku pracy było niższe niż minimalne 'wynagrodzenie za pracę.

Wnioskodawca zadał pytanie czy zdarzenie to rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązek zgłoszenia ubezpieczonego do obowiązkowym ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania umowy zlecenia? Jeżeli tak – jaki okres należy wskazać jako okres podlegania ubezpieczeniom społecznym?

W ocenie Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie powstał obowiązek zgłoszenia ubezpieczonego do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych u Wnioskodawcy z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

Zgodnie z art. 174 § 2 Kodeksu prądy „Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze”. Złego względu w okresie korzystania z urlopu bezpłatnego pracownik nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy i wówczas powstaje obowiązek odprowadzenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia zawartej z innym płatnikiem czy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (pismo Centrali ZUS z dnia 13 października 2022 r. nr WPI/200000/43/1080/2022),

Odmienna regulacja wynika z nowego art. 1732 Kodeksu pracy, zgodnie z którym „Okres urlopu opiekuńczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Zatem – contrario do sytuacji z art. 174 § 2 Kodeksu pracy – w okresie korzystania z urlopu opiekuńczego pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy.

Zgodnie z art. 80 Kodeksy pracy „Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Przepisy nie przewidują wynagrodzenia za okres korzystania z urlopu opiekuńczego, więc za ten okres wynagrodzenie pracownika będzie proporcjonalnie obniżane. Zatem w miesiącu, w którym ubezpieczony zatrudniony na podstawie umowie o pracę za wynagrodzeniem równym minimalnemu wynagrodzeniu za pracę skorzysta choćby z jednego dnia urlopu opiekuńczego, jego wynagrodzenie brutto z tytułu stosunku pracy będzie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i la u.s.u.s., pracownik, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy jest niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów – w tym z umowy zlecenia.

Zgodnie z art. 18 u.s.u.s. podstawę wymiaru składek stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 10 u.s.u.s. Zgodnie z art. 4 pkt 9 u.s.u.s., przychodem jest przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, podstawę wymiaru składek, której mowa w art. 9 ust. 1a u.s.u.s., stanowi wynagrodzenie za prace wynikające z treści stosunku pracy, a nie wynagrodzenie wypłacono za dany miesiąc. Kompleksowa wykładnia art. 9 ust. 1a u.s.u.s, przemawia bowiem za przyjęciem założenia interpretacyjnego, zgodnie z którym użyte w tym przepisie pojęcie „podstawa wymiaru Składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” nie powinno być rozumiane jako przychód zdefiniowany w art. 4 pkt 9 tej ustawy na użytek realizacji obowiązku składkowego (m.in. wyroki z dnia 18 kwietnia 2018 r., III UK 54/17; z dnia 13 grudnia 2010 r., III K 58/18; z dnia 22 października 2020 r., II UK 362/19; z dnia 17 marca 2021 r” II USKP 95/21; z dnia 26.05,2021 r., II USKP 109/21; z dnia 18.11,2021 r., III USKP 80/21).

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Wnioskodawca uważa, że skore wynagrodzenie należne pracownikowi w świetle umowy o pracę (czyli podstawa wymiaru składek w rozumieniu art. 9 ust. 1a o.s.ui.) za kwiecień 2023 r. jest nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, to w kwietniu ety w maju 2023 r. ubezpieczony nie będzie podlegał u Wnioskodawcy obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia pomimo, że wynagrodzenie faktycznie wypłacone przez pracodawcę ubezpieczonego w maju 2023 r., za pracę w kwietniu 2023 r., będzie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z powodu skorzystania przez ubezpieczonego z bezpłatnego urlopu opiekuńczego u swojego pracodawcy.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie Interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców uznać należy za prawidłowe.

Zagadnienia dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz opłacania i ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia, społeczne regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2, art. 46 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 4 oraz art, 4 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, naliczania I opłacania należnych składek na te ubezpieczenia za każdy miesiąc kalendarzowy, według zasad wynikających z przepisów ustawy, spoczywa na płatniku składek 1 dotyczy osób, które podlegają tym ubezpieczeniom z uwagi na posiadanie odpowiedniego tytułu do tych ubezpieczeń.

Katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ustawodawca określił w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ponadto, z treści art. 11 i art. 12 tejże ustawy ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu mogą podlegać wyłącznie osoby wskazane W art. 6 ust. 1 ww. ustawy. W rezultacie dla rozstrzygnięcia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne istotne jest, czy dana osoba posiada jeden z tytułów do ubezpieczenia określonych wskazanym przepisem. Jednocześnie wyliczenie tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zawarte w powyższym artykule ma charakter katalogu wyczerpującego, zamkniętego i nic podlega wykładni rozszerzającej.

Z brzmienia art. 6 ust. 1 ustawy wynika, że obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, zastrzeżeniem art. 8. i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów. Stosownie zaś do art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby, które są pracownikami podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 wskazanej ustawy, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o Świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące. Osoby wskazane w art. 6 ust. 1 pkt 4 ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie na mocy art. 11 ust. 2 tej ustawy.

Artykuł 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 7b, 10, 20 i 21, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub Innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, otrzymywania stypendium doktoranckiego, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego albo wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1a.

Zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego lub wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a (kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, zwana dalej „kwotą minimalnego wynagrodzenia), podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1b i art. 16 ust. 10a.

Oznacza to, że osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę osiągające ze stosunku pracy przychody, stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie niższej niż minimalne wynagrodzenie, które równocześnie mają inne tytuły do ubezpieczeń są obowiązkowo obejmowane ubezpieczeniami również z innych tytułów.

Wyjątek od tej zasady stanowią pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, którym przepisy Kodeksu pracy gwarantują co najmniej minimalnego wynagrodzenie. Zatem dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy tak długo, jak długo trwa stosunek pracy dodatkowe (pozapracownicze) tytuły ubezpieczeń mają charakter dobrowolny.

Zasada ta stosowana jest także, gdy pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z zawartej umowy o pracę i z przepisów prawa to znaczy nie wypłaca należnego pracownikowi wynagrodzenia lub bez zmiany treści umowy o pracę wypłaca wynagrodzenie w kwocie niższej niż należna.

Jak wynika z treści wniosku zleceniobiorca jest zatrudniony przez innego płatnika na podstawie umowy o pracę, której postanowienia gwarantują ubezpieczonemu wynagrodzenie brutto równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę wynikającemu z przepisów prawa.

W świetle powyższych, okoliczność, iż zleceniobiorca skorzystał z jednego dnia bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wyniku czego wynagrodzenie tej osoby za kwiecień 2023 r. wypłacone w maju 2023 r. z tytułu stosunku pracy było niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę nie będzie miało wpływu na obowiązek podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

 

 

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

 

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz