Odpowiedź MRPiT z 11-8-2021 r. w sprawie przestrzegania czasu pracy przez pracodawców

Zgodnie z art. 149 § 1 Kodeksu pracy pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Przedmiotem ewidencji czasu pracy jest czas pracy mieszczący się zarówno w ustalonym rozkładzie czasu pracy, jak i w godzinach nadliczbowych.

Szczegółowo zakres informacji, które powinna zawierać ewidencja czasu pracy określa § 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369), którego przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Z powołanego przepisu wyraźnie wynika, że zaliczana do dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy ewidencja czasu pracy obejmuje m.in. nie tylko informacje o liczbie przepracowanych godzin, ale również informacje dotyczące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu (dobie pracowniczej).

Oznacza to, że treść obecnie obowiązujących przepisów prawa umożliwia precyzyjne ustalenie godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez pracowników wykonujących pracę w tzw. ruchomych rozkładach czasu pracy, o których mowa w art. 1401 k.p. oraz weryfikowania wykorzystania przez nich minimalnego 11 – godzinnego odpoczynku dobowego (art. 132 k.p.) i minimalnego 35 – godzinnego odpoczynku tygodniowego (art. 133 k.p.).

Poza tym, jak wynika z treści „Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 roku” stwierdzone nieprawidłowości w zakresie ewidencji czasu pracy (w tym obejmujące przypadki stosowania przez pracodawców tzw. ruchomych rozkładów czasu pracy) polegały przede wszystkim na jej nieprowadzeniu lub nierzetelnym prowadzeniu.

W tym kontekście pragnę nadmienić, że gdy kontrole przeprowadzone przez podległą Sejmowi RP Państwową Inspekcję Pracy wykazują przypadki naruszeń przepisów prawa pracy, w szczególności dotyczących czasu pracy (w tym także w zakresie jego ewidencjonowania, określania systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy, a także zapewnienia minimalnych okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego) Inspekcja ta dysponuje szerokim wachlarzem instrumentów bezpośredniego oddziaływania na pracodawców w celu skłonienia ich do przestrzegania obowiązującego prawa. Pozostaje zatem oczekiwać na efekty podejmowanych w tym celu przez PIP działań. Natomiast Minister Rozwoju, Pracy i Technologii takich instrumentów prawnych (uprawnień) nie posiada.

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję (…), że w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii nie są aktualnie prowadzone, ani planowane prace legislacyjne, które miałyby na celu zmianę przepisów dotyczących zasad ewidencjonowania czasu pracy w tzw. ruchomych rozkładach czasu pracy oraz okresów minimalnego odpoczynku dobowego i tygodniowego.

źródło: http://www.sejm.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz