Odpowiedź MRPiPS z 16-7-2020 r. w sprawie odmowy wypłaty świadczenia postojowego wspólnikom spółek jawnych

W odpowiedzi na wystąpienie Marszałka Sejmu RP z dnia 1 lipca 2020 r. znak: K9INT7994, dotyczące interpelacji poselskiej posłanki Katarzyny Osos w sprawie odmowy wypłaty świadczenia postojowego wspólnikom spółek jawnych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza Antykryzysowa) przewiduje świadczenie postojowe, jeśli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności albo przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Stosownie do art. 15zq ww. ustawy świadczenie postojowe przysługuje m.in. osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Definicja przedsiębiorcy, zawarta w art. 4 Prawa przedsiębiorców stanowi, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Nie jest tu zatem wymieniona kategoria wspólnika spółki jawnej.

Pragnę wyjaśnić, iż ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie wskazuje, że wspólnicy spółki jawnej prowadzą pozarolniczą działalność. Wspólnicy spółki jawnej, jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podobnie jak wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy komandytowej lub partnerskiej spółki nie mogą być traktowani jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, ponieważ zostali wyłączeni z tego kręgu w wyniku wyraźnego uznania ich za osoby prowadzące pozarolniczą działalność (na podstawie art. 8 ust. 6 pkt 4) niebędące osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą (stosowanie do art. 8 ust. 6 pkt 1), natomiast o podleganiu przez nich ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej decyduje samo posiadanie statusu wspólnika spółki jawnej. W konsekwencji nie zalicza się ich do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, gdyż taką osobą jest spółka jawna, a nie jej wspólnik. O powyższym świadczy chociażby fakt, iż w przypadku zawieszenia wykonywania działalności przez spółkę jawną, komandytową lub partnerską skutkuje to ustaniem ubezpieczeń społecznych wszystkich wspólników, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności.

Odmowa przyznania prawa do świadczenia postojowego realizowana jest wyłącznie na podstawie Prawa przedsiębiorców, ponieważ to właśnie przepisy tej ustawy określają definicję przedsiębiorcy. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie rozstrzyga kwestii statusu przedsiębiorcy, lecz wskazuje wyłącznie na zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym podmiotów w niej wskazanych, nie zaś na podstawy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Odnosząc się do pytania dotyczącego zdania resortu, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien odmawiać przyznania świadczenia postojowego wspólnikom spółki jawnej, uprzejmie wyjaśniam, że postępowanie w przedmiotowych sprawach prowadzone jest przez Zakład w sposób indywidualny na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Wydane przez Zakład decyzje odmowne zawierają stosowne objaśnienia przyczyn, na podstawie których nie przyznano prawa do świadczenia postojowego. Od każdej wydanej przez Zakład decyzji, przysługuje prawo do odwołania się do właściwego sądu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nadzór resortu rodziny, pracy i polityki społecznej nie może dotyczyć indywidulanych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji.

źródło: http://www.sejm.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz