Odpowiedź MRPiPS z 14-08-2019 r. w sprawie norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy cudzoziemców

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Arkadiusza Marchewki z dnia 31 lipca 2019 r., znak: K8INT32689, dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy cudzoziemców, przedstawiam następujące stanowisko.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860 z późn. zm.) szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

1) szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny);

2) szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).

Należy przy tym podkreślić, że instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Pracodawca, w trosce o właściwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, powinien więc przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku, upewnić się, że pracownik ten zna i rozumie zasady wykonywania powierzonej sobie pracy w sposób bezpieczny i higieniczny – bez względu na to, jaki jest jego język ojczysty. Jeśli niemożliwe jest ustalenie, czy pracownik zna i rozumie zasady bhp, jakie powinien stosować na powierzonym sobie stanowisku, nie powinien on zostać dopuszczony do wykonywania danej pracy.

Ponadto, bezpieczeństwo pracownika w miejscu pracy uzależnione jest nie tylko od przebytego szkolenia, ale także związane jest z jego ogólnymi kompetencjami w zakresie funkcjonowania w środowisku pracy, tj. rozumieniem poleceń wydawanych przez przełożonych, współpracą z innymi pracownikami czy prawidłowym reagowaniem w sytuacjach zagrożenia dla zdrowia i życia.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kodeks pracy stanowi również, że pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (art. 2374 § 1 i 2). Natomiast pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2374 § 3).

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że nie są planowane żadne prace legislacyjne dotyczące szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

źródło: http://www.sejm.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz