Odpowiedź MRiPS z 27-11-2020 r. w sprawie świadczeń chorobowych kobiet w ciąży

Konsekwencją objęcia w porozumieniu pracodawcy, który ubiegał się o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z reprezentacją pracowników, niższym wymiarem czasu pracy jest w przypadku powstania niezdolności do pracy ustalenie podstawy wymiaru zasiłku, zgodnie z wynagrodzeniem dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy lub w miesiącach przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. Na nowo ustalana była również podstawa wymiaru zasiłków w przypadku pracowników objętych, niższym wymiarem czasu pracy, którzy pobierali świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, np. kobiety w ciąży, pobierające zasiłek chorobowy, w przypadku przerwy w pobieraniu świadczenia z ubezpieczenia chorobowego lub zmiany rodzaju świadczenia.

Z uwagi na powyższe, w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747), zawarto zmiany przepisów w zakresie zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Dodany art. 31zy13 do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmienił zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków ubezpieczonych będących pracownikami, którym pracodawcy w okresie pobieranego zasiłku obniżyli wymiar czasu pracy lub wprowadzili mniej korzystne zasady wynagradzania na podstawie powołanej ustawy. W myśl obowiązujących przepisów w sytuacji, gdy obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe, podstawa wymiaru zasiłku nie uwzględnia obniżonego wymiaru czasu pracy lub mniej korzystnych zasad wynagradzania ze względu na COVID-19.

Ponadto w dniu 19 listopada 2020 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany m.in. w zasadach ustalania podstawy wymiaru zasiłków chorobowych w odniesieniu do ubezpieczonych, których niezdolność do pracy wystąpiła w okresie ciąży po obniżeniu wymiaru czasu pracy oraz podstawy wymiaru zasiłków macierzyńskich.

Zgodnie z przyjętymi zmianami, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przypadającego w okresie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonych nie będzie uwzględniany okres obniżonego wymiaru czasu pracy lub mniej korzystne warunki zatrudnienia. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń już ustalonych będzie następował na wniosek świadczeniobiorcy.

Ustawa obecnie jest przedmiotem obrad Senatu RP.

źródło: http://www.sejm.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz