Odpowiedź MRiPS z 16-10-2020 r. w sprawie zawieszenia obowiązku wykonywania przez pracowników badań okresowych

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii zawieszono obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników, ale pracodawca ma nadal możliwość skierowania pracownika na takie badania. Kodeks pracy określa bowiem minimalne wymagania, więc poziom ochrony pracownika może zostać w każdym czasie zwiększony. Także pracownik może wnioskować do pracodawcy o skierowanie go na takie badania.

Odnośnie do pytania dotyczącego prowadzenia analizy skutków wynikających z zawieszenia części obowiązków dotyczących medycyny pracy uprzejmie informuję, że Ministerstwo jest świadome zwiększającej się liczby pracowników, którym przedłużono ważność orzeczeń lekarskich. Z drugiej natomiast strony należy mieć na uwadze fakt, że nadal jednak nie jest znany termin odwołania stanu epidemii.

Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy, ale ich częstość i zakres zależy od charakteru wykonywanej pracy. Im więcej czynników szkodliwych lub uciążliwych, na które narażony jest pracownik, tym częściej badania są przeprowadzane. Wynika to z przepisów załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067). Załącznik ten zawiera wskazówki metodyczne do przeprowadzania badań profilaktycznych oraz określa ich zakres i częstość, w zależności od występującego czynnika szkodliwego lub uciążliwego. Częstość badań okresowych może wynosić od 1 roku do 5 lat. Termin następnego badania okresowego jest każdorazowo określany przez lekarza medycyny pracy – w zależności od stanu zdrowia pracownika oraz warunków, jakie panują na zajmowanym przez niego stanowisku.

Natomiast w odniesieniu do pytania dotyczącego wprowadzenia zmian polegających na częściowym przywróceniu obowiązku wykonywania badań okresowych np. dla pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na substancje i czynniki szkodliwe dla zdrowia uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie deklaruje zmian w tym zakresie w najbliższym czasie.

Sytuacja epidemiczna w Polsce była i nadal jest dynamiczna. Należy także zauważyć, że zbliża się okres wzmożonych zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych. W tej sytuacji wydaje się zasadne, aby w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 utrzymywać istniejące ograniczenia w zakresie kontaktowania się z innymi osobami, w szczególności w miejscach, gdzie występuje zwiększone ryzyko zarażenia.

Można przyjąć jednakże, że wiosną 2021 roku, a więc po upływie roku obowiązywania tych przepisów, właściwe będzie dokonanie, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, przeglądu adekwatności tych przepisów w odniesieniu do stanu faktycznego oraz istniejącej w kraju sytuacji epidemicznej.

źródło: http://www.sejm.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz