Interpretacja ZUS z 15-7-2021 r. – WPI/200000/43/491/2021

Kiedy wartość pakietu medycznego wolna jest od składek ZUS?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawione we wniosku złożonym 25 czerwca 2021r. przez Przedsiębiorcę stanowisko:

  1. uznaje za prawidłowe w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu stosunku pracy wartości świadczenia w postaci tzw. Pakietów medycznych, w części finansowanej pracownikowi przez pracodawcę;
  2. uznaje za nieprawidłowe w sprawie dotyczącej wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy wartości świadczenia w postaci tzw. Pakietów medycznych, w części finansowanej pracownikowi przez pracodawcę w okresie pobierania przez pracownika wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego;
  3. uznaje za nieprawidłowe w sprawie dotyczącej wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy wartości świadczeń w postaci tzw. Pakietów medycznych, w części finansowanej pracownikowi przez pracodawcę w okresie przebywania pracownika na urlopie wychowawczym, urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim oraz urlopie ojcowskim.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 25 czerwca 2021r., uzupełnionym w zakresie formalnym 7 lipca 2021r. oraz w zakresie merytorycznym pismem z 6 lipca 2021r. (…) (zwana dalej „Przedsiębiorca”), wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej zwany „Zakładem”), o wydanie indywidualnej interpretacji w trybie art.34 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Opis zdarzenia przyszłego (Przedsiębiorcy):

Przedsiębiorca zamierza zawrzeć z podmiotem zewnętrznym, świadczącym usługi prywatnej opieki medycznej, umowę zapewniającą opiekę medyczną wykraczającą poza świadczenia medycyny pracy, w ramach tzw. pakietów medycznych „Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie opieka medyczna”, gwarantujących dostęp do usług medycznych w określonej sieci placówek medycznych.

Ze świadczeń opieki medycznej będą mogli skorzystać wszyscy pracownicy zatrudnieni w spółce. Przystąpienie do programu prywatnej opieki medycznej będzie dobrowolne. W Regulaminie wynagradzania obowiązującym w spółce, po uzgodnieniu z przedstawicielami pracowników, uwzględniony będzie zapis, zgodnie z którym pracownicy będą uprawnieni do zakupu pakietów medycznych, o następującym brzmieniu: „Pracownicy są uprawnieni do zakupu pakietów medycznych za kwotę (…) miesięcznie. Kwota ta jest niższa niż cena pakietów medycznych nabywanych przez pracodawcę. Pracodawca jest zobowiązany do sfinansowania pozostałej kwoty, która stanowi różnicę pomiędzy ceną detaliczną zakupionych pakietów medycznych{ a kwotą uiszczaną przez pracownika. Pakiety medyczne obejmujące członków rodziny będą finansowane w całości ze środków pracowników”.

Ponadto, jak wskazał Przedsiębiorca pakiet medyczny będzie udostępniony pracownikowi również w okresie pobierania przez niego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, a także przebywającym na urlopie wychowawczym, urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim.

Pakiet medyczny będzie przysługiwał pracownikowi za okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub zasiłków.

W uzupełnieniu przedstawionego w złożonym wniosku opisu zdarzenia przyszłego, Przedsiębiorca pismem z 06 lipca 2021r. poinformował, że „Wartość dofinansowania przez Spółkę do świadczenia na rzecz pracowników w postaci programu opieki medycznej, będzie stanowiła przychód pracownika z tytułu stosunku pracy na podstawie art.12 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Stanowisko Przedsiębiorcy:

Wartość dofinansowania przez Spółkę do świadczenia na rzecz pracowników w postaci programu opieki medycznej, będzie stanowiła przychód pracownika z tytułu stosunku pracy na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie par.2 ust.1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ( Dz.U. z 1998r. nr 161 poz. 1106 z późniejszymi zmianami) ” Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody (…) 26) korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagrodzeniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji”.

Przedsiębiorca reprezentuje stanowisko, że wartość wyżej opisanych świadczeń w części finansowanej przez Spółkę nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne oraz tym samym także na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jednocześnie w piśmie z 06 lipca 202lr., uzupełniającym złożony wniosek, dodając „z racji faktu, ze spełnione zostały wymogi, o których mowa w par.2 ust.1 pkt26 Rozporządzenia powołanego wyżej”.

Również, zdaniem Spółki , jeżeli z przepisów wewnętrznych, regulujących kwestie wynagrodzenia pracowników (Regulamin wynagradzania) wynika jednoznacznie prawo pracownika do tych świadczeń za okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego, a także przebywającym na urlopie wychowawczym, urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim to wartość świadczeń będzie wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, przyznanych za ten okres.

Analiza zdarzenia przyszłego w świetle stanu prawnego:

Mając na uwadze problematykę podniesioną w treści złożonego 25 czerwca 2021r., uzupełnionego pismem z 6 lipca 2021r., wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji wskazać należy, iż stosownie do zapisów art. 4 pkt 2, art.36 ust. 2 , art. 46 ust. 1 i art.47 ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, naliczenia i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz sporządzenia dokumentacji ubezpieczeniowej i terminowego przekazania jej do Zakładu, według zasad wynikających z przepisów ustawy – spoczywa na płatniku składek i dotyczy osób, które podlegają tym ubezpieczeniom z uwagi na posiadanie odpowiedniego tytułu do tych ubezpieczeń.

Zagadnienia dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym jak również obowiązku opłacania składek na te ubezpieczenia reguluje ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wskazując w art. 6 katalog podmiotów – osób fizycznych podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, który ma charakter katalogu wyczerpującego i zamkniętego. Natomiast dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).

Źródłem istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych jest posiadanie tytułu do objęcia tymi ubezpieczeniami. Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne co do zasady możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy dana osoba posiada tytuł do ubezpieczeń lub, gdy przychód osiągany przez tę osobę pozostaje w bezpośrednim związku z takim tytułem.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. pracownikami.

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 powołanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2021r. poz. 1128ze zm.), uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1398 ze zm.), do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Natomiast w myśl art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1100 ze zm.) oraz art. 29 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.7) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w przypadku zaistnienia obowiązku ich opłacania, ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zaznaczyć należy również, że w myśl art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne w ściśle zakreślonym katalogu spraw dotyczących: obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Kwestia kwalifikacji określonego świadczenia jako przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazania źródła takiego przychodu, nie mieści się w powyższym zakresie. W konsekwencji, Zakład dokonał interpretacji przepisów dotyczących ustalania podstawy wymiaru składek opierając się na zawartym w treści pisma z 6 lipca 2021r., uzupełniającego złożony wniosek o wydanie interpretacji, wskazaniu Przedsiębiorcy w powyższej kwestii.

Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników nie zalicza się przychodów określonych ww. rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powołane wyżej rozporządzenie, wśród przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek, wskazuje w § 2 ust. 1 pkt 26) na korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że aby korzyść materialna przysługująca pracownikowi nie rodziła obowiązku opłacania składek – powinna zostać przyznana pracownikowi na mocy postanowień obowiązującego u pracodawcy układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a także przybrać formę niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formę usługi). W świetle powyższego, składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, stanowiącego korzyść materialną wynikającą z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegającą na umożliwieniu pracownikowi skorzystanie z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową odpłatnością.

Z treści wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz pisma stanowiącego jego uzupełnienie wynika, że Przedsiębiorca zamierza umożliwić pracownikom nabycie świadczeń prywatnej opieki medycznej w postaci tzw. Pakietów medycznych, w ramach zawartej umowy „Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Zdrowie Opieka Medyczna”, za częściową odpłatnością. Uprawnienie do zakupu przez pracowników ww. świadczeń będzie wynikało z zapisów zawartych w Regulaminie wynagradzania obowiązującego u Przedsiębiorcy, a składka w części finansowanej przez Przedsiębiorcę będzie stanowić przychód pracowników z tytułu stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie Przedsiębiorca wskazał, że ww. świadczenia opieki medycznej w postaci tzw. pakietu medycznego, będą udostępnione „pracownikowi również w okresie pobierania przez niego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, a także przebywającym na urlopie wychowawczym, urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim”, a prawo pracownika do świadczeń objętych tzw. pakietem medycznym we wskazanych wyżej okresach będzie wynikało z Regulaminu wynagradzania.

Odnosząc się do pierwszego zdarzenia przyszłego przedstawionego w złożonym wniosku, dotyczącego świadczeń opieki medycznej w postaci tzw. Pakietu Medycznego przysługujących pracownikowi, oraz stanowiska Przedsiębiorcy Zakład zważył, co następuje:

Mając na uwadze treść złożonego 25 czerwca 2021r. wniosku, uzupełnionego pismem z 6 lipca 2021r. oraz obowiązujące przepisy prawne, finansowana przez Przedsiębiorcę część opłaty (składki) na świadczenia prywatnej opieki medycznej w postaci tzw. Pakietów medycznych przysługujące pracownikom, podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w oparciu o przywołany powyżej § 2 ust. 1 pkt 26) rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jednocześnie, z uwagi na treść art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 29 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy – wskazana wyżej część składki nie będzie również stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu stosunku pracy.

Wobec powyższego, stanowisko Przedsiębiorcy w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu stosunku pracy, finansowanej przez Przedsiębiorcę części opłaty za grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie pracowników w postaci tzw. Pakietu Medycznego – uznać należy za prawidłowe.

Odnosząc się do drugiego zdarzenia przyszłego przedstawionego w złożonym wniosku, dotyczącego świadczeń opieki medycznej w postaci tzw. Pakietu medycznego przysługujących pracownikowi w okresie pobierania przez niego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego, oraz stanowiska Przedsiębiorcy Zakład zważył, co następuje:

Katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty w §2 ust.1 wskazanego wyżej rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Stosownie do §2 ust.1 pkt 24) ww. rozporządzenia, podstawy wymiaru składek nie stanowią składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku.

Z powyższego wywieść należy, iż przychody pracownika ze stosunku pracy, które uzyskuje on w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jedynie wówczas , gdy z przepisów wewnętrznych regulujących kwestie wynagradzania pracowników wynika jednoznacznie prawo pracownika do tych świadczeń za ten okres. Jednocześnie z uwagi na treść powołanego, na wstępie uzasadnienia przedmiotowej decyzji, art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – kwota ww. świadczeń nie będzie również podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek ze stosunku pracy na ubezpieczenie zdrowotne. Tym samym wyłączenie przewidziane w § 2 1 pkt 24) rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, znajdzie również zastosowanie do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zaznaczyć również należy, że w przypadku, gdy regulacji tego typu nie ma u danego pracodawcy przychody, które pracownik otrzymuje w okresie choroby lub w okresie pobierania zasiłków stanowić będą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a w rezultacie również na ubezpieczenie zdrowotne.

Przedsiębiorca w przedmiotowym wniosku wskazał, że Regulamin wynagradzania obowiązujący w Spółce będzie zawierał zapis, iż pracownikowi będzie przysługiwało prawo do korzystania ze świadczenia w postaci tzw. Pakietu Medycznego w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, pobierania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, a wartość dofinansowania przez Spółkę świadczenia na rzecz pracowników w postaci programu opieki medycznej będzie stanowiła przychód pracownika z tytułu stosunku pracy. Przedsiębiorca co prawda słusznie wskazał, iż wartości składki na tzw. Pakiety Medyczne w części finansowanej przez Przedsiębiorcę nie będzie należało wliczać do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a w konsekwencji również na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne ze stosunku pracy, jednakże przywołał nieprawidłową podstawę prawną tego wyłączenia wskazując na §2 ust. 126) rozporządzenia powołanego wyżej. Zakład nie może jednak uznać za prawidłowe stanowisko Przedsiębiorcy, iż świadczenie w postaci tzw. Pakietu medycznego w części finansowanej przez Przedsiębiorcę, do którego pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego – nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a w konsekwencji również na ubezpieczenie zdrowotne, ze względu na błędną argumentację Przedsiębiorcy, iż w przedmiotowym zakresie zastosowanie znajdzie §2 ust.1 pkt 26) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998r. sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wobec powyższego, Zakład stanowisko, przedstawione we wniosku złożonym 25 czerwca 2021r. , uzupełnionym pismem z 6 lipca 2021r. przez Przedsiębiorcę: uznał za nieprawidłowe.

Odnosząc się do trzeciego zdarzenia przyszłego przedstawionego w złożonym wniosku, dotyczącego świadczeń opieki medycznej w postaci tzw. Pakietu Medycznego przysługujących pracownikowi w okresie przebywania na urlopie wychowawczym, urlopie macierzyńskim , urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim, oraz stanowiska Przedsiębiorcy Zakład zważył, co następuje:

Źródłem istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych jest posiadanie tytułu do objęcia tymi ubezpieczeniami. Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne co do zasady możliwe jest więc wyłącznie wówczas, gdy dana osoba posiada tytuł do ubezpieczeń lub, gdy przychód osiągany przez te osobę pozostaje w bezpośrednim związku z takim tytułem.

W myśl art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami.

Natomiast zgodnie z art.6 ust.1 pkt.19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub osobami pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Stosownie do art. 184 powołanej ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.), za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1133). Natomiast zgodnie z art.29a ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1133) wynika, że zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego.

Z treści art.6 ust.1 pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jednoznacznie wynika, iż przebywanie na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego w okresie przebywania na urlopie wychowawczym, urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim oraz urlopie ojcowskim stanowi odrębny tytuł (niż stosunek pracy) do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. W tym okresie pracownik nie podlega pracowniczym ubezpieczeniom społecznym. Okres przebywania na urlopie wychowawczym jak również pobierania zasiłku macierzyńskiego jest bowiem okresem przerwy w ubezpieczeniu pracowniczym. Tytułem zatem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych jest wtedy korzystanie z urlopu wychowawczego, jeżeli osoba ta nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych – co wynika z dyspozycji art.6 ust.1 pkt 19 w zw. z art.9 ust.6 ustawy, lub pobieranie zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Jednocześnie należy wskazać, iż zapisy art. 11 i art. 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jednoznacznie wskazują, że osoby o których mowa w powołanym powyżej art. 6 ust. 1 pkt 19 tejże ustawy nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i ubezpieczeniu wypadkowemu.

Z kolei w myśl art.18 ust. 5b w zw. z ust. 14 oraz art.18 ust.6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób:

  • przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten urlop. Podstawa wymiaru składek nie może być jednak większa niż kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku,
  • osób pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi kwota tego zasiłku

– z wyjątkiem przychodów ze stosunku pracy należnych za wcześniejszy okres świadczenia pracy (np.: zaległe wynagrodzenie, premia, nagroda roczna) wypłacanych w okresie przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. W takim bowiem przypadku wymienione przychody stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ze stosunku pracy, gdyż są one należne za okres wykonywania pracy.

W świetle powyższego inne świadczenia, takie jak składka na świadczenia w ramach tzw. Pakietów medycznych opłacane przez Przedsiębiorcę (pracodawcę) za okres przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego (a więc za okres nieświadczenia pracy) nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy w sytuacji, gdy prawo do tych świadczeń nie przysługuje za okres świadczenia pracy tylko z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego, a więc z odrębnego od stosunku pracy tytułu do ubezpieczeń.

Zauważyć należy również, że w myśl art.81 w zw. z art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zasiłek macierzyński nie stanowi podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne , a w konsekwencji od wartości świadczeń niepieniężnych finansowanych przez pracodawcę pracownikom w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim nie opłaca się składek na ubezpieczenie zdrowotne. Powyższe odnosi się również do świadczeń finansowanych przez pracodawcę pracownikom w okresie przebywania na urlopie wychowawczym.

Zakład nie może jednak uznać za prawidłowe stanowisko Przedsiębiorcy, iż świadczenia w postaci tzw. Pakietu medycznego w części finansowanej przez Przedsiębiorcę, przysługujące pracownikowi za tę część miesiąca , w której będzie przebywał na urlopie wychowawczym lub na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim oraz urlopie ojcowskim – za okres którego pobierał będzie zasiłek macierzyński na zasadach określonych w ww. ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, (to jest w okresie faktycznego nie świadczenia pracy) – nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ze względu na błędną argumentację Przedsiębiorcy, iż w przedmiotowym zakresie zastosowanie znajdzie §2 ust.1 pkt 26) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998r. sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jak wskazano wyżej, ww. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998r. które wymienia enumeratywnie świadczenia, jako niepodlegające wliczeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne odnosi się do przychodów ze stosunku pracy. Natomiast, osobie przebywające na urlopie wychowawczym, urlopie macierzyńskim , urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim – prawo do świadczeń w postaci tzw. Pakietu medycznego w części finansowanej przez Przedsiębiorcę nie przysługuje za okres świadczenia pracy, która w tym okresie faktycznie nie jest wykonywana, lecz z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, przysługującego za okres przebywania na ww. urlopach, a więc odrębnego od stosunku pracy tytułu do ubezpieczeń.

Wobec powyższego, Zakład stanowisko, przedstawione we wniosku złożonym 25 czerwca 2021r. , uzupełnionym pismem z 6 lipca 2021r. przez Przedsiębiorcę:

– uznał za nieprawidłowe.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz