Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 8-1-2020 r. – WPI/200000/43/1150/2019

Soki i woda zakupywane przez pracodawcę dla pracowników a składki ZUS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 1150/2019

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 10 grudnia 2019 r. przez spółkę: (…) w sprawie dotyczącej możliwości wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy wartości zakupu napojów bezalkoholowych w postaci soków lub wody, udostępnionych w stołówce przez Spółkę swoim pracownikom.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 10 grudnia 2019 r., uzupełnionym w zakresie merytorycznym 27 grudnia 2019 r.,(…) wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie indywidualnej interpretacji w trybie art. 34 ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawca poinformował, że dofinansowuje przygotowanie i wydanie posiłków dla pracowników w zakładowej stołówce. Dopłata ze strony spółki wynosi maksymalnie brutto dziennie dla pojedynczego pracownika. Posiłki wydawane w stołówce to: dania gorące (obiadowe i barowe), posiłki zimne (sałatki, surówki, kanapki różnych rodzajów i wielkości), wyroby cukiernicze, słodycze, napoje zimne i gorące.

Dofinansowanie obejmuje tylko posiłki wydawane przez stołówkę zakładową jest naliczane przez system przy zakupie tam posiłków. Nie jest możliwe uzyskanie ekwiwalentu, dopłata nie wykorzystana danego dnia, nie przechodzi na kolejny dzień – dofinansowanie dzienne nie kumuluje się.

Dopłata jest sfinansowana ze środków obrotowych – Wnioskodawca nie posiada funduszu socjalnego. Do dofinansowania Spółka nie jest zobligowana odrębnymi przepisami bhp wynikającymi z prawa pracy i związanymi ze szczególnymi obowiązkami pracodawcy. Kwota dofinansowania posiłków dla indywidualnego pracownika nie przekracza 190 zł miesięcznie i dotyczy wszystkich pracowników, bez względu na warunki pracy, w jakich pracują. Dodatkowo w piśmie dręczonym 27 grudnia 2019 r. uzupełniającym opis zdarzenia przyszłego przedstawionego w złożonym wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji Wnioskodawca poinformował, że kwota dofinansowania przez pracodawcę posiłków dla pracowników, których dotyczy wniosek, stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na kierowane w ostatnim okresie ze strony części pracowników zapytania, Wnioskodawca zwrócił się o rozstrzygnięcie w trybie interpretacji czy, dofinansowanie nie mogłoby zostać wykorzystane wyłącznie na zakup w stołówce napojów (soków, wody mineralnej).

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie wskazując co następuje:

Podstawą do zwolnienia dofinansowania posiłków jest przepis zawarty w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. § 2 pkt 11 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. stanowi, że podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią przychody stanowiące wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 190 zł.

Treść przepisu nie pozostawia wątpliwości, że wyłączeniu z podstawy wymiaru składek podlega wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikowi do spożycia, które znajdują się w stanie nadającym się do tego celu (spożycia) w miejscu i czasie pracy u zainteresowanego pracodawcy (wnioskodawcy). W ocenie Wnioskodawcy wszystkie przesłanki są spełnione – posiłki są przygotowywane i wydawane w zakładowej stołówce, pracownikowi przysługuje dopłata do wyłącznie do zakupionego posiłku w maksymalnej kwocie 5,28 PLN, dopłat dziennych nie można kumulować, nie można ich uzyskać w innej formie.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że w języku potocznym „posiłek” to pożywienie i bez znaczenia jest postać posiłku – może być to napój zgodnie ze słownikową „posiłkiem” jest to „co posila, wzmacnia organizm żywy”.

W opinii Wnioskodawcy istotne jest to, że ma to być posiłek udostępniany pracownikowi do spożycia. Napoje bezalkoholowe, jak soki czy woda kupowane i spożywane samodzielnie stanowią posiłek.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zważył, co następuje:

Zagadnienia dotyczące obowiązku opłacania i ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1949).

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 powołanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas

niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Zaznaczyć należy również, że w myśl powołanego powyżej art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w ściśle zakreślonym katalogu spraw. Kwestia kwalifikacji określonego świadczenia jako przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazania źródła takiego przychodu, nie mieści się w powyższym zakresie. W konsekwencji, Zakład dokonał interpretacji przepisów dotyczących ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne opierając się na zawartym w piśmie z 18 grudnia 2019 r., uzupełniającym złożony wniosek o indywidualną interpretację, wskazaniu Spółki w powyższej kwestii.

Powołane wyżej rozporządzenie, wśród przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek wskazuje w § 2 ust. 1 pkt 11 na wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190,00 zł.

Z treści wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji oraz pisma stanowiącego jego uzupełnienie wynika, że Wnioskodawca dofinansowuje przygotowanie i wydanie posiłków dla pracowników w zakładowej stołówce. Posiłki wydawane w stołówce to: dania gorące (obiadowe i barowe), posiłki zimne (sałatki, surówki, kanapki różnych rodzajów i wielkości), wyroby cukiernicze, słodycze, napoje zimne i gorące. Dofinansowanie jest ustalone w postaci ustalonej dziennej kwoty brutto przypadającej na pracownika. Jednocześnie kwota dofinansowania przez pracodawcę posiłków nie przekracza przewidzianego w ww. przepisie limitu, który miesięcznie nie może być wyższy od kwoty 190 zł. W przypadku nieskorzystania z dofinansowania do posiłków pracownicy nie są uprawnieni do ekwiwalentu z tego tytułu, a dopłata nie wykorzystana przez pracownika danego dnia, nie przechodzi na kolejny dzień – dofinansowanie dziennie nie podlega kumulacji.

Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy, dofinansowanie może zostać wykorzystane wyłącznie na zakup w stołówce napojów (soków, wody mineralnej).

Zakład wskazuje, że przepis § 2 ust. l pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowi wyjątek od zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe każdego przychodu uzyskiwanego przez pracownika i jako mający charakter przywileju podlega ścisłej wykładni oznacza to, iż powinien być interpretowany bez dokonywania wykładni rozszerzającej.

Z brzmienia powyższego przepisu wynika, iż z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączona jest wartość finansowanych przez pracodawcę na rzecz pracowników gotowych do spożycia posiłków, udostępnionych pracownikom. Zwrócić uwagę należy na fakt, iż udostępnienie pracownikom posiłków, o których mowa ww. przepisie, może przybrać różnorodne formy, przy czym może być ono realizowane zarówno przez samego pracodawcę prowadzącego stołówkę (jak ma to miejsce w przypadku Wnioskodawcy), jak i przez podmiot trzeci świadczący usługę gastronomiczną/cateringową na rzecz pracodawcy tj. placówki gastronomiczno-restauracyjne, bary, punkty gastronomiczne, stołówki – mające w swej ofercie posiłki w formie gotowych do spożycia dań, z wyłączeniem placówek handlowych takich jak sklepy spożywcze. Pozostałe przesłanki determinujące wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przychodu, o którym stanowi § 2 ust. l pkt 11 rozporządzenia, to brak ekwiwalentności świadczeń oraz zachowanie limitu 190 zł miesięcznie. Mając zatem na uwadze literalne brzmienie ww. przepisu, w którym ustawodawca posługuje się pojęciem posiłków udostępnionych pracownikom do spożycia tj. posiłków rozumianych jako usługa gastronomiczna, w szczególności w postaci dania gotowego do spożycia, brak jest podstaw do przyjęcia, iż z wyłączenia przewidzianego § 2 ust, 1 pkt 11 rozporządzenia mogłaby również korzystać kwota dofinansowania przez pracodawców do udostępnionych pracownikom do spożycia wyłącznie napojów bezalkoholowych w postaci soków czy wody, a w konsekwencji dokonania wykładni rozszerzającej tegoż przepisu poprzez uznanie, te napoje bezalkoholowe, jak soki czy woda kupowana i spożywana samodzielnie stanowią posiłek – w rozumieniu powołanego powyżej przepisu § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia.

Mając powyższe na uwadze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał za nieprawidłowe stanowisko Spółki w sprawie wyłączenia na podstawie § 2 ust. 1 pkt, 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy wartości napojów bezalkoholowych udostępnianych pracownikom do spożycia samodzielnie w zakładowej stołówce.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz