Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 10-1-2020 r. – WPI/200000/43/1172/2019

Czy podlega oskładkowaniu premia świąteczna przyznana pracownikowi przebywającemu na urlopie macierzyńskim i pobierającemu zasiłek macierzyński?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 1172/2019

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 19 grudnia 2019 r. przez przedsiębiorcę: (…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w przedmiocie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanej przez pracodawcę ze środków obrotowych Spółki, premii świątecznej pracownikowi przebywającemu na urlopie macierzyńskim i pobierającemu zasiłek macierzyński.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 19 grudnia 2019 r.  (…) Sp. z o.o. wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Opis stanu faktycznego

(…) sp. z o.o. zajmująca się produkcją flag i banerów reklamowych zatrudnia ponad osób na podstawie umowy o pracę. Zarząd (…) sp. z o.o. postanowił z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia przekazać wszystkim osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę prezent w postaci premii świątecznej. Premia świąteczna jest premią uznaniową i pochodzi ze środków obrotowych Spółki. Ponadto jedynym kryterium przyznania premii świątecznej jest wynik finansowy i nie ma żadnych zapisów dotyczących jej wypłaty w regulaminie wynagradzania. Po przeanalizowaniu wyniku finansowego, który jest zadowalający, zarząd ustalił dwa progi premii uzależnione jedynie od okresu zatrudnienia w firmie. Osoby zatrudnione powyżej roku otrzymały premię w kwocie zł netto, pozostali – zł netto. Wśród osób zatrudnionych w firmie, które otrzymały premię świąteczną jest także pracownica, zatrudniona w spółce ponad lat, która od .2019 r. przebywa na urlopie macierzyńskim, z tytułu którego pobiera zasiłek macierzyński.

Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy o sus oraz art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o pdof, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Zatem przekazana na konta pracowników premia świąteczna stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, jednak prawo do jej przyznania nie wynika z żadnych zapisów o wynagradzaniu, a jedynie traktowana jest jako bonus z okazji świąt. Jedyną przesłanką do wypłaty premii jest zadowalający wynik finansowy, a kwota premii jest uznaniowa, zależna jedynie od stażu zakładowego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o sus, osoba pobierająca zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a podstawę wymiaru tych składek stanowi kwota zasiłku (art. 18 ust. 6 ustawy o sus). Zatem pobieranie zasiłku macierzyńskiego w okresie urlopu macierzyńskiego stanowi odrębny tytuł (niż stosunek pracy) do ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. W nawiązaniu do powyższego Wnioskodawca uważa, że wypłata premii świątecznej jako prezentu świątecznego dla pracownicy przebywającej od .2019 r. na urlopie macierzyńskim i pobierającej z tego tytułu zasiłek macierzyński jest wyłączona z podstawy składek ZUS, ponieważ prawo do premii nie przysługuje za okres świadczenia pracy, tylko za okres przebywania na urlopie macierzyńskim, a kwota premii jest zależna od zakładowego stażu.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zważył, co następuje:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania prawidłowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w art. 184 wyjaśnia – za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Natomiast art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wskazuje, że zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż pobieranie zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi odrębny tytuł (odrębny niż stosunek pracy) do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego jest okresem przerwy w ubezpieczeniu pracowniczym. Tytułem zatem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych jest pobieranie zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

W myśl art. 18 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi kwota tego zasiłku.

Zatem, wypłacona pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim i pobierającej zasiłek macierzyński, premia świąteczna nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy.

Odnośnie ubezpieczenia zdrowotnego zaznaczyć należy, że zasiłek macierzyński nie stanowi podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, w związku z tym od premii świątecznej wypłacanej przez pracodawcę pracownicy w okresie pobierania przez nią zasiłku macierzyńskiego, nie opłaca się składek na ubezpieczenie zdrowotne – art. 81 w zw. z art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).

Uwzględniając zatem, opis stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązujące przepisy prawa, stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę w przedmiocie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanej przez pracodawcę ze środków obrotowych Spółki, premii świątecznej pracownikowi przebywającemu na urlopie macierzyńskim i pobierającemu zasiłek macierzyński – uznać należy za prawidłowe.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz