Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 5-09-2019 r. – WPI/200000/43/840/2019

Składki ZUS a wartość nagrody jubileuszowej przyznawanej w formie rzeczowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 840/2019

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 28 sierpnia 2019 r. przez przedsiębiorcę: (…) Sp. z o.o. z siedzibą w (…) uznaje za prawidłowe w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy wartości nagrody jubileuszowej w formie rzeczowej wypłacanej co 5 lat.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2019 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek o wydanie Interpretacji Indywidualnej przepisów złożony przez przedsiębiorcę: Sp. z o.o. z siedzibą w (…)

Wnioskodawca przedstawił:

Działając w Imieniu (…) Sp. z o.o. {„Wnioskodawca”), na podstawie art. 83d

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300) w związku z art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646), pełnomocnik Wnioskodawcy wnosi o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r, w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w zakresie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne nagród jubileuszowych

 1. Przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego

 

 1. Wnioskodawca jest przedsiębiorcą zatrudniającym pracowników, który wypełnia obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy z dnia IB października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300). Wnioskodawca planuje wprowadzenie dla swoich pracowników dodatkowego świadczenia kwalifikowanego jako przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. po2. 1509), którym będą nagrody jubileuszowe za staż pracy.
 2. Wnioskodawca zamierza określić częstotliwość przyznawania odnośnych nagród jubileuszowych oraz ich formę (rzeczową) poprzez dodanie do regulaminu wynagradzania obowiązującego u Wnioskodawcy następujących postanowień:

„,9a. Pracownicy, którzy legitymują się wskazanym poniżej okresem nieprzerwanego zatrudnienia, nabywają prawa do nagrody jubileuszowej w formie rzeczowej. Nagroda Jubileuszowa, o której mowo powyżej przyznawano jest przez Pracodawcę, na wniosek uprawnionego Pracownika, po upływie nieprzerwalnego okresu zatrudnienia u Pracodawcy w wymiarze następującej liczby lat.

 1. po 5 latach nieprzerwalnego zatrudnienia;
 2. po 10 latach nieprzerwalnego zatrudnienia;
 3. po 15 latach nieprzerwalnego zatrudnienia;
 4. po 20 latach nieprzerwalnego zatrudnienia oraz
 5. po upływie każdego kolejnego 5-letniego okresu nieprzerwalnego zatrudnienia.

9b. Sfinansowano przez Pracodawcę nagroda jubileuszowa, o której mowa powyżej może stanowić, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo. przychód podatkowy Pracownika, któremu została przyznana. W takim przypadku. Pracodawca wypłacając wynagrodzenie na rzecz Pracownika, któremu przyznano została nagroda jubileuszowa dokona potrącenia kwoty zaliczki no podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami’’

3.Ponadto, oprócz wskazania w regulaminie wynagradzania, że nagrody jubileuszowe będą miały formę rzeczową oraz, że przysługiwać będą pracownikowi co 5 lat. Wnioskodawca zamierza stosować następującą praktykę: pracownik będzie miał prawo do samodzielnego wyboru konkretnej rzeczowej nagrody jubileuszowej spośród podanego przez Wnioskodawcę do wiadomości pracownika katalogu dostępnych przedmiotów (rzeczowych nagród jubileuszowych). Pracownik będzie miał prawo do wyboru konkretnego przedmiotu do określonej maksymalnej wartości pieniężnej, Wnioskodawca planuje stosować następujące maksymalne wartości pieniężne;

  • po 5 latach nieprzerwalnego zatrudnienia – możliwość wyboru rzeczowej nagrody jubileuszowej o wartości maksymalnie złotych;
  • po 10 latach nieprzerwalnego zatrudnienia – możliwość wyboru rzeczowej nagrody jubileuszowej o wartości maksymalnie złotych;
  • po 15 latach nieprzerwalnego zatrudnienia – możliwość wyboru rzeczowej nagrody jubileuszowej o wartości maksymalnie złotych;
  • po 20 latach nieprzerwalnego zatrudnienia – możliwość wyboru rzeczowej nagrody jubileuszowej o wartości maksymalnie złotych.

4.Obecnie pracownicy Wnioskodawcy nie otrzymują żadnych świadczeń z tytułu stażu pracy W odniesieniu do planowanych zmian Wnioskodawca pragnie potwierdzić czy nagrody jubileuszowe, przyznawane w zaprezentowanym powyżej kształcie, będą wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

II.Przedstawienie własnego stanowiska w sprawie

1.Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wskazane powyżej nagrody jubileuszowe nie będą stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

2.W pierwszej kolejności należy wskazać, 2e świadczenie w postaci nagród jubileuszowych należy kwalifikować jako przychód otrzymany tytułem zatrudnienia na podstawie stosunku pracy określony w art 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 18 ust. 1 i ? oraz art. 70 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych otrzymany tytułem zatrudnienia na podstawie stosunku pracy Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne został z kolei uregulowany ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1510), zgodnie z którą do ustalenia podstawy wymiaru składek no ubezpieczenie zdrowotne co do zasady stosuje się przepisy określające tę podstawę odnośnie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Powyższe oznacza, że w przypadku ustalenia, 12 wartość danego świadczenia powinna zostać włączona do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, należy uwzględnić ją także przy obliczaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne (lub a contrario. wyłączyć z podstawy wymiaru składek).

3.Niezależnie od przywołanych powyżej uregulowań ustawodawca w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949) wymienił kategorie przychodu, które podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek. W szczególności zaś, stosownie do przepisu § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia:

„podstawy wymiary składek nie stanowią (…) nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat „,

4.Przepisy rozporządzenia w sprawie zasad ustalania podstawy wymiaru składek wyłączają wprost przychód wynikający z przyznanych nagród jubileuszowych (wypłacanych nie częściej niż co 5 lat) z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a w konsekwencji także zdrowotne.

 1. Z kolei z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego wynika, że nagrody jubileuszowe będą przyznawane co 5 lat, tj. odpowiednio po 5, 10, 15 i 20 latach zatrudnienia u Wnioskodawcy oraz po upływie każdego kolejnego 5-letniego okresu nieprzerwalnego zatrudnienia. Odnośny warunek przyznawania nagród jubileuszowych zostanie określony w regulaminie wynagradzania Wnioskodawcy Konsekwentnie należy wskazać, iż w stanie faktycznym opisanym we wniosku łącznie spełnione zostaną obydwie przesłanki uznania, iż wartość nagród jubileuszowych nie stanowi podstawy obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
 2. Należy w szczególności podkreślić, że żaden obowiązujący akt prawny, w tym wspomniane powyżej rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie zawiera definicji legalnej pojęcia „nagroda jubileuszowa” lub „gratyfikacja”, o których mowa w paragrafie 2 ust.1 pkt) 1 rozporządzenia. Jedyne wymogi, na które wskazuje rozporządzenie, to przyznawanie odnośnych nagród nie częściej niż raz na pięć lat oraz Ich uregulowanie w ramach obowiązujących aktów wewnątrzzakładowych, co Wnioskodawca miał na uwadze przygotowując się do wprowadzenia nagród jubileuszowych i do czego planuje się zastosować
 3. Tożsame stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zajął już wielokrotnie w innych interpretacjach indywidualnych wydanych na rzecz płatników. Wśród nich należy wskazać w szczególności decyzję nr 491/2017 wydaną 26 maja 2017 r. przez Oddział ZUS w Lublinie, dotyczącą wniosku w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz braku obowiązku uwzględniania w ich podstawie nagrody jubileuszowej w postaci pamiątkowego zegarka. Taki kierunek interpretacyjny został jednoznacznie potwierdzony w wydanej decyzji: ..) Wnioskodawca wskazał, że na podstawie regulaminu wynagradzania wypłaca nagrody za długoletni staż Pierwsza nagroda przysługuje po przepracowaniu 10 lat, a każda następna również będzie przysługiwała co 10 lat. Ponadto Wnioskodawca przekazuje nagrodę jubileuszowa w formie niepieniężnej, tj. pamiątkowego zegarka i wręcza je pracownikom no uroczystości firmowej. W świetle powyższego, uwzględniając przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny orni obowiązujący stan prawny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy w sprawie nieuwzględniania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne nagrody jubileuszowej w postaci pamiątkowego zegarka”
 4. Analogicznie w decyzji nr 979/2015 wydanej 9 września 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jednoznacznie przychylił się do Interpretacji Wnioskodawcy, z której wynikała, ze świadczenia rzeczowe w postaci kompletu sztućców oraz zegarka stanowią integralną część nagrody jubileuszowej, a co za tym idzie, me muszą być uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 5. Mając na uwadze powyższe, pełnomocnik Wnioskodawcy wnosi o wydanie interpretacji stwierdzającej, że przyznawane przez Wnioskodawcę nagrody jubileuszowe nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 6. Ewentualnie, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prezentowanego przez Wnioskodawcę stanowiska, pełnomocnik Wnioskodawcy wnosi o wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 34 ust. I ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w Jego Indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna), w myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie Interpretacji indywidualne) następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zakład zaznacza, że w drodze niniejszej decyzji dokonuje jedynie oceny stanowiska Przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów. Ocena stanowiska Przedsiębiorcy, dokonywana pod kątem prawidłowości zaprezentowanej przez przedsiębiorcę wykładni przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o opis zdarzenia przyszłego zawarty w treści wniosku o wydanie Interpretacji indywidualnej. Podkreślenia przy tym wymaga fakt, iż rozpoznając wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego Granice sprawy rozpatrywanej na podstawie złożonego wniosku zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu zdarzenia przyszłego. Wydając interpretację Indywidualną Zakład przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez Wnioskodawcę oświadczenia, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania decyzji. Ryzyko podania nieprawdziwych Informacji w opisie zdarzenia przyszłego bądź tez poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu, np. w toku prowadzonego postępowania lub w toku czynności kontrolnych, ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez Wnioskodawcę obciąża jedynie przedsiębiorcę.

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenie Ministra Procy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne I rentowe (t.j Dz.U z 2017 r poz. 1949). Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust 2 w związku z art 1 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U z 2019 r poz. 1387) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie natomiast z art. 81 ust 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opiekł zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników me stanowią natomiast przychody wymienione enumeratywnie w rozporządzeniu Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949) gdzie: – w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wskazano, iż z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączone zostały przychody uzyskane tytułem nagrody jubileuszowej (gratyfikacji) jeżeli według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tego typu świadczeń z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca przypisał periodycznemu (nie częstszemu niż co 5 lat) nabywaniu przez pracownika prawa do ich uzyskania na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących u pracodawcy. Bez znaczenia prawnego pozostaje natomiast fakt daty wypłacenia łych świadczeń pracownikowi (wypłata tych świadczeń może nastąpić więc w okresie krótszym niż 5 lat od dnia uzyskania przez pracownika poprzedniej nagrody jubileuszowej).

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku złożonym w dniu 28 sierpnia 2019 r. wynika, że Wnioskodawca planuje wprowadzenie dla swoich pracowników dodatkowego świadczenia kwalifikowanego jako przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którym będą nagrody jubileuszowe za staż pracy Wnioskodawca zamierza określić częstotliwość przyznawania nagród jubileuszowych oraz Ich formę (rzeczową) poprzez dodanie odpowiednich postanowień do regulaminu wynagradzania obowiązującego u Wnioskodawcy. Oprócz wskazania w regulaminie wynagradzania, że nagrody jubileuszowe będą miały formę rzeczową oraz, że przysługiwać będą pracownikowi co 5 lat, Wnioskodawca zamierza stosować następującą praktykę: pracownik będzie miał prawo do samodzielnego wyboru konkretnej rzeczowej nagrody jubileuszowej spośród podanego przez Wnioskodawcę do wiadomości pracownika katalogu dostępnych przedmiotów (rzeczowych nagród jubileuszowych). Pracownik będzie miał prawo do wyboru konkretnego przedmiotu do określonej maksymalnej wartości pieniężnej.

Oddział podziela stanowisko Wnioskodawcy, że przyznanie nagród rzeczowych według zasad uregulowanych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia oraz w myśl zapisów wynikających z regulaminu wynagradzania obowiązującego u Wnioskodawcy jest prawidłowe

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe, obowiązujący stan prawny, stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy wartości nagrody jubileuszowej w formie rzeczowe) wypłacanej co 5 lat uznać należy za prawidłowe.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz