Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 27-08-2019 r. – WPI/200000/43/819/2019

Składki ZUS a finansowane pracownikowi przez pracodawcę ubezpieczenie na życie, karty sportowe i abonament medyczny. Czy wymienione świadczenia mogą korzystać ze zwolnienia z ozusowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 819/2019

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie odnosząc się do treści wniosku złożonego w dniu 21 sierpnia 2019 r. przez spółkę:

  1. uznaje za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy finansowanej przez Pracodawcę części opłaty za udostępnioną pracownikowi kartę sportową,
  2. uznaje za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy finansowanej przez Spółkę części opłaty za pakiet medyczny, oraz
  3. uznaje za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy finansowanej przez Pracodawcę części składki na ubezpieczenie na życie.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2019 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców złożony przez spółkę: (…) reprezentowaną przez pełnomocnika

Wnioskodawca poinformował, że prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą w zakresie tworzenia systemów dostępu poprzez m.in. (…)

W ramach prowadzonej działalności Spółka zatrudnia pracowników. Z tytułu wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę Spółka pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

W celu podnoszenia atrakcyjności zatrudnienia Wnioskodawca zamierza wprowadzić do Regulaminu Wynagradzania świadczenia pozapłacowe w formie:

  • karty sportowej uprawniającej do dostępu do punktów rekreacyjnych lub sportowych (np. siłowni, basenu) na zasadach szczegółowo opisanych w umowie z dostawcą,
  • pakietu medycznego, który uprawnia do skorzystania z określonych w umowie z dostawcą usług medycznych,
  • ubezpieczenia na życie, którego szczegółowe warunki są określone w umowie z dostawcą.

Korzystanie ze świadczeń będzie się opierało na następujących zasadach:

  • Prawo zakupu świadczenia będzie ustalone po cenie niższej niż detaliczna (czyli poniżej ceny zakupu świadczenia przez Wnioskodawcę) tj. po zł za każde świadczenie. Różnica pomiędzy wartością detaliczną świadczeń a kwotą zapłaconą przez pracownika będzie finansowana przez Wnioskodawcę z jego środków obrotowych.
  • Prawo do świadczeń zostanie określone w Regulaminie Wynagradzania w sposób następujący: w Regulaminie Wynagradzania znajdzie się zapis, że pracodawca przyznaje swoim pracownikom możliwość zakupu pozapłacowych świadczeń po cenach niższych niż detaliczne na zasadach szczegółowo określonych w załączniku do Regulaminu stanowiącym integralną część Regulaminu. Załącznik będzie natomiast określał wykaz dostępnych świadczeń, cenę zakupu poszczególnych świadczeń przez pracownika i zł za każde świadczenie) oraz w zakresie poszczególnych świadczeń będzie odsyłał do umów zawartych pomiędzy Wnioskodawcą a dostawcami świadczeń.
  • Kwota w wysokości (…) za zakupione świadczenie będzie potrącana z miesięcznego wynagrodzenia pracownika (na podstawie jego pisemnej zgody), począwszy od pierwszego miesiąca objęcia pracownika danym świadczeniem.

Korzyść materialna w postaci ww. świadczeń w części finansowanej przez Spółkę stanowić będzie dla pracowników przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy po wprowadzeniu do Regulaminu Wynagradzania wskazanych zapisów dotyczących świadczeń oraz zasad ich finansowania, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Spółka będzie miała prawo wyłączyć z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) oraz zdrowotne przychód pracownika w wysokości różnicy pomiędzy ceną detaliczną świadczenia a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia, podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Zatem z brzmienia przytoczonego powyżej przepisu wynika, ze z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia korzystają jedynie te przychody, które wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu oraz przybierają postać niepieniężną (np. formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formę usługi). W omawianym przypadku ww. warunki zostaną spełnione. Możliwość zakupu świadczeń będzie wynikała z Regulaminu Wynagradzania oraz przyjmą one formę niepieniężną tj. Wnioskodawca zapewni pracownikom możliwość zakupu świadczeń po cenie niższej niż detaliczna. Ostatecznie oznacza to, że wyłączeniu z podstawy wymiaru składek będzie podlegała wartość różnicy pomiędzy ceną nabycia świadczenia przez Wnioskodawcę a ponoszoną przez pracownika odpłatnością w wysokości zł.

Reasumując, po wprowadzeniu do Regulaminu Wynagradzania zapisów przytoczonych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego, po stronie pracownika powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w kwocie równej różnicy pomiędzy ceną zakupu a odpłatnością pracownika wskazaną w tym przepisie. Jednakże na podstawie przepisu § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia, przychód ten będzie mógł być wyłączony z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Równocześnie na podstawie art. 20 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przychód, o którym mowa wyżej będzie mógł być wyłączony z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, natomiast w oparciu o art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przychód o którym mowa wyżej, będzie mógł być wyłączony z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne (do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób).

Wnioskodawca na potwierdzenie swojego stanowiska wskazał na liczne interpretacje ww. przepisu dokonane przez ZUS m.in.: interpretację z 26 kwietnia 2019 r. nr Dl/100000/43/427/2019, z 10 kwietnia 2019 r. nr WPI/200000/43/338/2019, z 21 czerwca 2019 r. nr WPI/200000/43/532/2019 i z 8 października 2018 r. nr DI/100000/43/928/2018.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). W myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji. Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zagadnienia dotyczące obowiązku opłacania i ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulowane są za pośrednictwem przepisów ustawy z 1S października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Natomiast zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373), do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Zaznaczyć należy również, że w myśl powołanego powyżej art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w ściśle zakreślonym katalogu spraw. Kwestia kwalifikacji określonego świadczenia jako przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazania źródła takiego przychodu, nie mieści się w powyższym zakresie. W konsekwencji, Zakład dokonał interpretacji przepisów dotyczących ustalania podstawy wymiaru składek przyjmując zawarte w treści wniosku informacje w powyższej kwestii jako element opisu zdarzeń przyszłych.

Szczegółowe uregulowania dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zostały zawarte w treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powyższe rozporządzenie, wśród przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek wskazuje w § 2 ust. 1 pkt 26 na korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe korzystają jedynie te korzyści osiągane przez pracowników, które zostały im przyznane na mocy postanowień obowiązującego u pracodawcy układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a także przybierają formę niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formę usługi). W świetle powyższego, składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, stanowiącego korzyść materialną wynikającą z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegającą na umożliwieniu pracownikowi skorzystanie z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową odpłatnością. Częściowa odpłatność polega w tym przypadku na partycypowaniu pracownika w pokryciu kosztów zakupu tych artykułów, przedmiotów lub usług.

Z treści wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z 13 sierpnia 2019 r. wynika, że Spółka zamierza udostępnić pracownikom za częściową odpłatnością karty sportowe uprawniające do dostępu do punktów rekreacyjnych lub sportowych. Uprawnienie do zakupu karty po cenie niższej niż detaliczna będzie wynikało zobowiązującego w Spółce Regulaminu Wynagradzania i załącznika stanowiącego jego integralną część. Ponadto część opłaty finansowana przez Pracodawcę będzie stanowić dla pracowników przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych. Wobec powyższego, finansowana przez Wnioskodawcę część opłaty za karty sportowe nie będzie stanowiła, na mocy wskazanego § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Jednocześnie, z uwagi na wykazaną powyżej zależność łączącą wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, wskazana kwota nie będzie również podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Spółki w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy finansowanej przez Pracodawcę części opłaty za udostępnione pracownikom karty sportowe uznać należy za prawidłowe.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że zamierza wprowadzić do Regulaminu Wynagradzania świadczenie pozapłacowe w formie pakietu medycznego. Prawo do zakupu świadczenia przez pracownika po cenie niższej niż detaliczna zostanie ustalone w Regulaminie Wynagradzania i załączniku stanowiącym jego integralną część. Pracownik będzie pokrywał część opłaty, natomiast pozostałą kwota będzie finansowana przez Spółkę i będzie stanowiła przychód z tytułu stosunku pracy. W konsekwencji, w świetle przedstawionych przepisów prawa, finansowana przez Wnioskodawcę część opłaty za pakiet medyczny nie będzie podlegała, uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Wskazana kwota nie będzie również stanowiła podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne tych pracowników.

W świetle powyższego, stanowisko Spółki w kwestii wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy finansowanej przez Pracodawcę części opłaty za pakiety medyczne uznać należy za prawidłowe.

Spółka zamierza również umożliwić pracownikom nabycie ubezpieczenia na życie. Składka z tego tytułu będzie pokrywana przez pracownika i Pracodawcę, a z Regulaminu Wynagradzania (wraz z załącznikiem) będzie wynikać uprawnienie do zakupu świadczenia po cenie niższej niż detaliczna. Korzyść w postaci świadczenia w części finansowanej przez Wnioskodawcę będzie stanowić dla pracowników przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych. W konsekwencji, finansowana przez Wnioskodawcę część składki na ubezpieczenie na życie nie będzie, na mocy wskazanego § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy. Z uwagi na treść art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kwota ta nie będzie również podlegała uwzględnieniu w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy finansowanej przez Pracodawcę części składki na ubezpieczenie na życie uznać należy za prawidłowe.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz