Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 21-10-2020 r. – WPI/200000/43/728/2020

Czy uchwała zarządu stanowi źródło prawa pracy w myśl art. 9 Kodeksu pracy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenie składkowego? Czy korzyści materialne wynikające bezpośrednio z takiej uchwały wolne są od składek ZUS?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 728/2020

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 25 września 2020r. przez Przedsiębiorcę (…) w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników świadczenia w postaci Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie z firmą ubezpieczeniowa tzw. Pakiet Medyczny

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 25 września 2020 r., uzupełnionym w zakresie merytorycznym 13 października 2020r., spółka: (…) (zwana dalej „Przedsiębiorcą”) wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwany dalej „Zakładem”) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Przedsiębiorca poinformował, że podpisał Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie, tzw. Pakiet Medyczny z firmą ubezpieczeniową. Pracownicy, którzy przystąpią do ubezpieczenia będą mogli korzystać z usług medycznych i szczepień ochronnych objętych ubezpieczeniem. Składka miesięczna ma być finansowana przez zakład i pracownika. W zależności jaki wariant ubezpieczenia zostanie wybrany, pracownik będzie opłacał składkę w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) a różnicę pokrywa zakład.

Dalej Przedsiębiorca wskazał, że na podstawie:

  1. art. 61 pkt 3 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy „ Pracodawca może finansować również inne dodatkowe świadczenia medyczne przewidziane odrębnymi przepisami na zasadach określonych w porozumieniach ze związkami zawodowymi”.
  2. art. 2 ust.1 pkt 26 – Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998r. nr 161 poz. 1106 z późn. zm. – Podstawy wymiary składek nie stanowią następujące przychody) korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,

a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystania z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Przedsiębiorca uważa, że różnicę którą opłaca za pracownika wprawdzie jest przychodem ale wolnym od składki społeczne i zdrowotnej.

Dodatkowo, w odpowiedzi na wezwanie z 28 września 2020r. Przedsiębiorca poinformował, że wartość finansowanych przez pracodawcę świadczeń w postaci tzw. Pakietu Medycznego wynikających z zawartej umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie z firma ubezpieczeniową, których dotyczy wniosek stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto Przedsiębiorca wskazał, że uprawnienie do zakupu przez pracowników świadczenia w postaci tzw. Pakietu Medycznego oraz zasady współfinansowania ww. świadczenia przez Firmę wynikają z Uchwały podjętej przez Zarząd.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy Zakład zważył, co następuje:

Zagadnienia dotyczące obowiązku opłacania i ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 powołanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

  1. przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  2. wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zaznaczyć należy, że w myśl art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w ściśle określonym katalogu spraw. Kwestia kwalifikacji określonego świadczenia jako przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazania źródła takiego przychodu, nie mieści się w ustawowo wskazanym zakresie, gdyż sprawy te w myśl przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020r.poz. 1325) należą do wyłącznej kompetencji organów podatkowych. W konsekwencji, w niniejszej decyzji Zakład dokonał interpretacji przepisów sfery ubezpieczeń społecznych, opierając się na wskazaniu Przedsiębiorcy, że finansowana przez pracodawcę korzyść materialna w postaci Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie z firmą ubezpieczeniową tzw. Pakiet Medyczny stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Katalog przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia. Zgodnie z pkt 26 cytowanego przepisu, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Konstrukcja § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia wskazuje, iż aby móc zastosować zawarte w nim wyłączenie, dana korzyść musi wynikać z zapisów zawartych w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagradzania lub przepisach o wynagradzaniu, które przewidują możliwość zakupu przez pracownika danego artykułu czy usługi po cenach niższych niż detaliczne. W konsekwencji należy przyjąć, iż powyższe wyłączenie będzie możliwe, jeżeli świadczenia przysługujące pracownikowi uwzględnione będą w akcie należącym do katalogu źródeł prawa pracy wynikającego z ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.), wskazującego na układy zbiorowe pracy, inne porozumienia zbiorowe, a także regulaminy i statuty, określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Jeżeli natomiast otrzymane świadczenia wynikają z innej niż powyżej wskazana podstawy, to pomimo faktu, iż zostaną uzyskane przez pracownika po cenach niższych niż detaliczne, będą stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z przedstawionego przez Przedsiębiorcę stanu faktycznego wynika, iż uprawnienie do zakupu przez pracowników świadczenia w postaci Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie z firmą ubezpieczeniową tzw. Pakiet Medyczny oraz zasady współfinansowania ww. świadczenia przez Przedsiębiorcę i pracowników wynikają z uchwały Zarządu, która w świetle art. 9 § 1 Kodeksu pracy, nie należy do ustawowego katalogu źródeł prawa pracy. Zatem w sprawie przedstawionej przez Przedsiębiorcę, nie znajdzie zastosowania przepis § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia. Oznacza to, że wartość korzyści materialnej w postaci Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie z firmą ubezpieczeniową tzw. Pakiet Medyczny przysługujących pracownikom na podstawie uchwały Zarządu – należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze stosunku pracy.

Wobec powyższego Zakład uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 25 września 2020r., uzupełnionym 13 października 2020r., przez Przedsiębiorcę w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników wartości świadczenia w postaci tzw. Pakietu Medycznego.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz