Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 13-10-2020 r. – WPI/200000/43/703/2020

Czy naliczać składki ZUS od wartości świadczenia w postaci udostępnienia miejsc parkingowych w części finansowanej przez pracodawcę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 703/2020

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 17 września 2020r. przez Przedsiębiorcę w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wartości świadczenia w postaci udostępnienia miejsc parkingowych w części finansowanej przez pracodawcę.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 17 września 2020r., uzupełnionym 2 października 2020r. (…) (zwana dalej: „Przedsiębiorcą”) wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwany dalej: „Zakładem”) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Przedsiębiorca wskazał, iż Spółka prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług finansowych w zakresie z sektora … W ramach swojej działalności Przedsiębiorca zatrudnia pracowników w oparciu o umowy o pracę. W związku z coraz większym zatrudnieniem dochodzi do znaczącego utrudnienia komunikacyjnego związanego z dostępem do miejsc parkingowych, będących własnością jego pracowników. Lokalizacja w obrębie firmy nie zapewnia wystarczającej ilości miejsc parkingowych biorąc pod uwagę skalę działalności Spółki. Ze względu na wskazane powyżej okoliczności, Przedsiębiorca zawarł umowę z zarządcą budynku, w którym znajduje się siedziba Spółki, której przedmiotem jest najem kilkunastu miejsc parkingowych. Na podstawie tej umowy Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty czynszu, którego wysokość zależna jest od ilości najmowanych miejsc parkingowych.

Wobec powyższego, Przedsiębiorca kieruje pytanie czy wartość dofinansowania miejsc parkingowych przez pracodawcę na rzecz pracowników, dzięki którym otrzymują oni korzyść materialną ze względu na cenę niższą niż detaliczna, powinna stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli pracownicy ponoszą z tego tytułu częściową odpłatność.

Przedsiębiorca wskazał, iż celem działania Spółki polegającym na dofinansowaniu nabycia przez pracowników świadczeń miejsc parkingowych jest usprawnienie wykonywania obowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy. Umożliwienie pracownikom korzystania z miejsc parkingowych jest dofinansowane przez Spółkę. Należność za korzystanie z miejsc parkingowych, która jest objęta dofinansowaniem, jest potrącana z wynagrodzenia pracowników. Opłata uiszczana przez pracowników stanowi cenę niższą niż detaliczna (rynkowa). Wartość dofinansowania miejsc parkingowych, ponoszona przez Spółkę stanowi przychód dla korzystających z nich pracowników. W opinii Przedsiębiorcy, wartość dofinansowania tej części świadczenia, za którą pracownik nie ponosi odpłatności (tj. sfinansowanej przez pracodawcę) nie należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jego wartość powinna być zwolniona z oskładkowania na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozporządzenia składkowego. Świadczenie parkingowe uzyskiwane przez pracownika z tytułu stosunku pracy i stanowiące jego przychód, wynika z uprawnienia do jego zakupu po cenach niższych niż detaliczna (częściowa odpłatność pracownika) w związku z czym powinna korzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Korzyść uzyskiwana przez pracownika ma przy tym formę niepieniężną – formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne. W świetle przytoczonego przepisu, składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczone od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, stanowiącego korzyść materialną, a polegającą na umożliwieniu pracownikowi skorzystanie z zakupu miejsca parkingowego jedynie za częściową odpłatnością.

W uzupełnieniu do złożonego wniosku pismem z 2 października 2020r. Przedsiębiorca poinformował, iż wartość uprawnienia do korzystania przez pracowników z miejsc parkingowych w części finansowanej przez pracodawcę stanowić będzie dla nich przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od osób fizycznych. Ponadto, zasady współfinansowania przez pracownika i przez pracodawcę świadczenia polegającego na udostępnieniu miejsca parkingowego nie będą wynikać z obowiązujących u Przedsiębiorcy przepisów wewnątrzzakładowych, bowiem ww. zapisy nie określają warunków korzystania z miejsc parkingowych, brak wzmianki/informacji na ten temat. Zaś uzyskana przez pracowników korzyść jest traktowana jako dodatkowy benefit dla pracownika, wynikający z podpisanego pomiędzy pracownikiem a pracodawcą aneksu do umowy.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy Zakład zważył, co następuje:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasady opłacania tych składek regulują przepisy ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1949), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1426 ze zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

  1. przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  2. wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Ponadto, podkreślić należy, że w myśl art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w ściśle określonym katalogu spraw. Kwestia kwalifikacji określonego świadczenia jako przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazania źródła takiego przychodu, nie mieści się w ustawowo wskazanym zakresie, gdyż sprawy te w myśl przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1325 ze zm.) należą do wyłącznej kompetencji organów podatkowych. W konsekwencji, w niniejszej decyzji Zakład dokonał interpretacji przepisów sfery ubezpieczeń społecznych, opierając się na wskazaniu Przedsiębiorcy, że finansowana przez pracodawcę korzyść materialna w postaci udostępnienia pracownikowi miejsc parkingowych stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Katalog przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia. Zgodnie z pkt 26 cytowanego przepisu, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Konstrukcja § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia wskazuje, iż aby móc zastosować zawarte w nim wyłączenie, możliwość zakupu przez pracownika danego artykułu czy usługi po cenach niższych niż detaliczne musi wynikać z aktów należących do katalogu źródeł prawa pracy, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.) tj. z układu zbiorowego pracy, innego porozumienia zbiorowego, a także regulaminu lub statutu, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Natomiast, jeżeli otrzymane świadczenia wynikają z innej niż powyżej wskazana podstawa, to pomimo faktu, iż zostaną uzyskane przez pracownika po cenach niższych niż detaliczne, będą stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

W opisie stanu faktycznego złożonego wniosku oraz z pisma stanowiącego jego uzupełnienie, wynika, że Przedsiębiorca udostępnia pracownikom po cenach niższych niż detaliczne świadczenie w postaci udostępnienia miejsc parkingowych i jego wartość w części finansowanej przez Przedsiębiorcę stanowić będzie dla pracowników przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, z treści § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jednoznacznie wynika, że aby zastosować wyłączenie w nim zawarte, korzyść materialna uzyskana przez pracownika winna wynikać z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu.

Tym samym, w odniesieniu do świadczeń, które nie są zagwarantowane przez Przedsiębiorcę mocą zakładowego układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagrodzenia lub przepisów o wynagradzaniu, w sytuacji opisanej w złożonym wniosku nie znajdzie zastosowania przepis § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia. Powyższe oznacza, że wartość świadczenia w postaci udostępnienia miejsc parkingowych będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników, a w konsekwencji również po stronie Przedsiębiorcy powstanie obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników.

Mając powyższe na uwadze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 29 września 2020r. przez Przedsiębiorcę (…) w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wartości świadczenia w postaci udostępnienia miejsca parkingowego w części finansowanej przez pracodawcę.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz