Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 19-8-2020 r. – WPI/200000/43/618/2020

Czy umowy o pracę lub aneksy do umów o pracę stanowią źródła prawa pracy w myśl art. 9 Kodeksu pracy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenie składkowego? Czy korzyści materialne wynikające bezpośrednio z zapisów umów o pracę wolne są od składek ZUS?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 618/2020

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 12 sierpnia 2020r. przez przedsiębiorcę: (…) uznaje za:

  • nieprawidłowe w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne korzyści materialnej na rzecz pracowników Przedsiębiorcy w postaci grupowego ubezpieczenia na życie lub zdrowie (…) , które nie ma charakteru kapitałowego, oraz
  • nieprawidłowe w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne korzyści materialnej na rzecz pracowników Przedsiębiorcy w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 12 sierpnia 2020r. (…) (zwany dalej „Przedsiębiorcą”) wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwanego dalej „Zakładem”) o wydanie indywidualnej interpretacji w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Pracodawca podpisał dwie umowy grupowego ubezpieczenia w ramach pakietu oferowanego pracownikom, grupowe ubezpieczenie na życie (…) zapewniające wsparcie dla ubezpieczonego i jego rodziny w trudnych sytuacjach życiowych polegających na utracie życia lub zdrowia, które nie ma charakteru kapitałowego oraz grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie (…) umożliwiające korzystanie z dostępu do świadczeń medycznych w tym nielimitowanych wizyt lekarskich oraz badań.

Składka miesięczna za każde ubezpieczenie ma być finansowana przez pracodawcę i pracownika.

W ubezpieczeniu grupowym typ (…) pracodawca opłaca zł pracownik zł, a w ubezpieczeniu opieka medyczna pracodawca opłaca zł a pracownik zł.

W umowach o pracę lub aneksach do nich wprowadzony został zapis (…)

Pracodawca umożliwia pracownikowi zakup pakietu dwóch ubezpieczeń na życie oraz na życie i zdrowie umożliwiającego między innymi korzystanie ze świadczeń medycznych po cenie niższej niż detaliczna poprzez:

  • zawarcie grupowego ubezpieczenia na życie (…) oraz grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie
  • współfinansowania przez Pracodawcę kosztu opisanej usługi w wysokości zł w grupowym ubezpieczeniu typ (…) i dopłaty pracownika zł oraz współfinansowania przez Pracodawcę kosztu opisanej usługi w wysokości zł w grupowym ubezpieczeniu (…) i dopłaty pracownika zł.
  • wybór oraz ustalenie szczegółowych zasad finansowania świadczeń odbywa się w porozumieniu z załogą

Własne stanowisko wnioskodawcy w sprawie:

Zdaniem Pracodawcy korzyść materialna (świadczenie pracodawcy) polegająca na sfinansowaniu przez pracodawcę składek na ubezpieczenia uprawniające pracowników do korzystania z polisy grupowego ubezpieczenia na życie oraz na życie i zdrowie, stanowiąca przychód pracownika ze stosunku pracy i wynikająca z regulaminu wynagradzania przy założeniu, że pracownicy ponoszą za te polisy częściową odpłatność nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z § 1 i 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pracodawca oczekuje interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w sytuacji udostępnienia pracownikom po cenie niższej niż detaliczna zarówno świadczenia w postaci Grupowego Ubezpieczenia (…) jak i Grupowego Ubezpieczenia na życie i zdrowie (…) Grupowe ubezpieczenie nie ma charakteru świadczenia kapitałowego.

Wartość Grupowego Ubezpieczenia na życie i zdrowie Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego jak i grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie stanowić będzie dla pracowników Przedsiębiorcy przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasady współfinansowania przez pracownika i pracodawcę w.w. świadczeń wynikać będą z zapisów zamieszczonych w umowach o pracę lub aneksów do nich.

Pracodawca prosi o zaliczenie opłaty w wysokości 40 zł z dnia (…)  tytułem aktualnego wniosku, 40 zł za drugie nieopłacone zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku zostanie przekazane na odpowiednie konto.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zawarte są w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Zaznaczyć należy również, że w myśl art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w ściśle zakreślonym katalogu spraw. Kwestia kwalifikacji określonego świadczenia jako przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazania źródła takiego przychodu, nie mieści się w powyższym zakresie. W konsekwencji, Zakład dokonał interpretacji przepisów dotyczących ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne opierając się na zawartym we wniosku wskazaniu w powyższej kwestii.

Powołane wyżej rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zawiera w § 2 ust. 1 pkt 26 zapis, iż podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że aby świadczenie (korzyść) stanowiące przychód pracownika nie rodziło obowiązku opłacania składek – powinno zostać przyznane pracownikowi na mocy postanowień obowiązującego u pracodawcy układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a także przybrać formę niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formę usługi). W świetle powyższego, składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowiącego korzyść materialna wynikająca z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegającą na umożliwieniu pracownikowi skorzystania z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową ich odpłatnością.

Z treści złożonego wniosku wynika jednoznacznie, iż uprawnienie do opisanych wyżej korzyści na rzecz pracowników Przedsiębiorcy będzie wynikało z umów o pracę lub aneksów do umów o pracę. Z zapisów umów o pracę z pracownikami lub z podpisanych aneksów będą również wynikały zasady współfinansowania przez pracodawcę i pracownika opisanych świadczeń w postaci grupowego ubezpieczenia na życie (…) jak i grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie.

Uwzględniając opis zdarzenia przyszłego przedstawiony we wniosku oraz obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić, że nie zostały spełnione przesłanki wynikające z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dające prawo Wnioskodawcy do nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne różnicy w wartości składki z tytułu umowy o grupowe ubezpieczenia na życie i zdrowie finansowanej przez Wnioskodawcę pracownikom. Wskazany przepis nie daje możliwości nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe korzyści która jest przewidziana w umowach o pracę lub aneksach do umów o pracę. Ustawodawca wskazał, iż zapis o powyższej korzyści na rzecz pracowników musi wynikać z układów zbiorowych pracy lub mieć odzwierciedlenie w regulaminach wynagradzania lub przepisach o wynagradzaniu. Umowy o pracę lub aneksy do umów o pracę nie stanowią źródła prawa pracy w myśl art. 9 Kodeksu pracy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998r.

Dlatego też wobec braku wypełnienia przez Przedsiębiorcę zapisów § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowisko wyrażone we wniosku złożonym 12 sierpnia 2020r. w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wartości dofinansowania do świadczeń na rzecz pracowników w postaci grupowego ubezpieczenia na życie (…) które nie ma charakteru kapitałowego oraz dofinansowania do świadczenia w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie należy uznać za nieprawidłowe.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz