Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31-08-2020 r. – 0112-KDWL.4011.43.2020.1.TW

Podatek a dodatki spisowe i nagrody wypłacane osobom oddelegowanym do prac spisowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

(…) stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2020 r. (data wpływu 7 sierpnia 2020 r.), uzupełnionym w dniu 11 sierpnia 2020 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek uzupełniono w dniu 11 sierpnia 2020 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na podstawie art. 16 ust. 4 i art. 18 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1728) Burmistrz Zarządzeniem Nr (…) z dnia (…) utworzył Gminne Biuro Spisowe na potrzeby powszechnego spisu rolnego 2020 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy prace spisowe gminnych biur spisowych wykonują pracownicy jednostek samorządu terytorialnego. Prace te są finansowane z budżetu państwa i ze środków Unii Europejskiej, przy czym środki na wykonanie powierzonych zadań przekazuje gminie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, za pośrednictwem właściwych miejscowo urzędów statystycznych (art. 22 ust. 1 i 4 ustawy) W ramach tych środków pracownikom oddelegowanym przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych mogą zostać przyznane dodatki spisowe lub jednorazowa nagroda spisowa, a komisarzom spisowym nagrody (art. 28 ust. 1 ustawy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie przyznane członkom Gminnego Biura Spisowego w postaci dodatku spisowego i nagrody spisowej należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym należy zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy, czy do przychodów ze stosunku pracy i tym samym należy naliczyć podatek od osób fizycznych art. 12 ust. 1 ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, dodatki spisowe i nagrody spisowe przyznane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanym do pracy w biurze spisowym nie stanowią przychodów ze stosunku pracy. Wynagrodzenia te zostają otrzymane w związku z wykonywaniem przez te osoby prac zleconych przez komisarzy spisowych, czyli inny podmiot niż pracodawca, dlatego przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. W związku z tym mają zastosowanie 20 proc, koszty uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Z przepisu art. 13 pkt 6 ww. ustawy wynika, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie do treści art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., Burmistrz Zarządzeniem z dnia (…) utworzył Gminne Biuro Spisowe na potrzeby powszechnego spisu rolnego. Prace spisowe gminnych biur spisowych wykonują pracownicy jednostek samorządu terytorialnego. Środki na wykonanie powierzonych zadań przekazuje gminie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, za pośrednictwem właściwych miejscowo urzędów statystycznych, w ramach tych środków pracownikom oddelegowanym przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych mogą zostać przyznane dodatki spisowe lub jednorazowa nagroda spisowa, a komisarzom spisowym nagrody.

Zasady przeprowadzania powszechnego spisu rolnego w 2020 roku regulują przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, do wykonywania prac spisowych:

  1. wojewódzki komisarz spisowy tworzy wojewódzkie biuro spisowe,
  2. gminny komisarz spisowy tworzy gminne biuro spisowe

− w drodze zarządzenia, określając skład i organizację pracy danego biura spisowego, mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych.

Prace spisowe na rzecz wojewódzkich i gminnych biur spisowych wykonują odpowiednio pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego (art. 18 ust. 3 ww. ustawy).

Prace spisowe są finansowane z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej (art. 22 ust. 1 ww. ustawy). Środki na wykonanie zadań, o których mowa w art. 19, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekazuje gminie za pośrednictwem dyrektora urzędu statystycznego właściwego ze względu na miejsce położenia gminy, w terminach umożliwiających wykonanie prac spisowych (art. 22 ust. 4 ww. ustawy).

W myśl art. 23 ust. 1 ww. ustawy, w ramach wydatków osobowych mogą być finansowane:

  1. wynagrodzenia pracowników jednostek służb statystyki publicznej wykonujących prace spisowe;
  2. dodatki za wykonywanie prac spisowych, zwane dalej „dodatkami spisowymi”, lub jednorazowa nagroda za wykonywanie prac spisowych, zwana dalej „nagrodą spisową”, dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego oraz zastępców komisarzy spisowych;
  3. nagroda spisowa dla komisarzy spisowych.

Zasady i wysokość powyższych nagród określone zostały w art. 23 ust. 2-5 ww. ustawy.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz wyżej wskazane przepisy prawa stwierdzić zatem należy, że wynagrodzenie przyznane członkom Gminnego Biura Spisowego w postaci dodatku spisowego i nagrody spisowej, nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Świadczenia te są otrzymywane w związku z wykonywaniem przez te osoby prac zleconych przez inny podmiot niż pracodawca (tu: gminnego komisarza spisowego), dlatego też przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do których mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy.

źródło: https://sip.mf.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz