Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4-11-2019 r. – 0115-KDIT2-2.4011.371.2019.1.ENB

Jak stosować „zerowy PIT” w praktyce? Do kiedy można stosować „zerowy PIT”? Czy dzień urodzin jest ostatnim dniem, w którym płatnik nie pobiera podatku na mocy zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

(…) stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2019 r. (data wpływu 18 września 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W Urzędzie Miasta zatrudnieni są pracownicy, poniżej 26 roku życia. Wynagrodzenia za pracę w Urzędzie Miasta wypłacane są zgodnie z Regulaminem wynagradzania za dany miesiąc „z dołu” tj. w 29-tym dniu tego miesiąca. Jeżeli dzień wypłaty przypada w dniu wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ustalony zgodnie z regulaminem wynagradzania dzień wypłaty. Począwszy od miesiąca sierpnia bieżącego roku obowiązuje art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394), zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, oraz przychody z umów zlecenia o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia. Zwolnienie to jest ograniczone limitem kwotowym.

Dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. roczny limit będzie wynosił 85.528 zł (przychody uzyskane do tej wysokości będą zwolnione z podatku).

Natomiast w odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia 2019 r. zwolnienie to będzie stosowane w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019, chyba że podatnik (pracownik Urzędu Miasta) złoży płatnikowi oświadczenie, że jego przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (nie przekroczą limitu 35.636,67 zł i nie dłużej jednak niż do dnia 26 urodzin) będą zwolnione w całości od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pracownicy, którzy nie ukończyli 26 roku życia złożyli u pracodawcy (Urząd Miasta) oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. w celu skorzystania ze zwolnienia osiąganych przez nich przychodów z opodatkowania.

W związku z tym Urząd Miasta jako płatnik będzie stosował w 2019 r. zwolnienie z opodatkowania przychodów zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 dla pracowników do ukończenia 26 roku życia, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia, do miesiąca włącznie, w którym w 2019 r. przychód uzyskany w Urzędzie Miasta nie przekroczy 35.636,67 zł lub, w którym podatnik ukończy 26 rok życia. Powstała wątpliwość jak należy rozumieć zapis o ukończeniu 26 roku życia dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, gdy pracownik urodził się 16 września 1993 r., a inny pracownik urodził się 29 września 1993 r. i później, a wynagrodzenie za pracę zostanie wypłacone 29 września.

W przypadku pracowników, którzy ukończą 26 rok życia w trakcie miesiąca tj. 16 września, a wypłata wynagrodzenia nastąpi w dniu 29 września Urząd Miasta jako pracodawca, przy wyliczeniu wynagrodzenia dla tych pracowników nie zastosuje zwolnienia przychodów z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy. Natomiast w przypadku pracowników, którzy urodzili się 29 września, jak również 30 września czyli po dacie wypłaty wynagrodzenia Urząd Miasta nie będzie pobierał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  1. Czy zwolnienie z opodatkowania przychodów zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 będzie miało zastosowanie do pracownika, który w dniu 16 września ukończy 26 lat i złożył pracodawcy oświadczenie zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1394), a wypłata wynagrodzenia nastąpi w dniu 29 września zgodnie z Regulaminem wynagradzania obowiązującym w Urzędzie Miasta?
  2. Czy zwolnienie z opodatkowania przychodów zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 będzie miało zastosowanie do pracownika, który w dniu 30 września ukończy 26 lat i złożył pracodawcy oświadczenie zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1394), a wypłata wynagrodzenia nastąpi w dniu 29 września zgodnie z Regulaminem wynagradzania obowiązującym w Urzędzie Miasta?
  3. Czy zwolnienie z opodatkowania przychodów zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 będzie miało zastosowanie do pracownika, który w dniu 29 września ukończy 26 lat i złożył pracodawcy oświadczenie zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1394), a wypłata wynagrodzenia nastąpi w dniu 29 września zgodnie z Regulaminem wynagradzania obowiązującym w Urzędzie Miasta?

Zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 należy stosować do przychodów otrzymanych przez pracowników do ukończenia 26 roku życia.

W związku z tym w przypadku pracownika, który urodził się 16 września, a wynagrodzenie wypłacone zostanie 29 września tj. w dacie wypłaty wynagrodzenia w Urzędzie Miasta ustalonej zgodnie z Regulaminem wynagradzania na 29 dzień miesiąca, pracodawca nie będzie stosował zwolnienia przychodów z opodatkowania o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy.

Natomiast w przypadku pracowników, którzy ukończą 26 lat w dniu 29 września i później, a wypłata wynagrodzenia nastąpi 29 września to zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zostanie przez Urząd Miasta do tego wynagrodzenia zastosowane.

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy oraz przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia (decydował będzie wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie wiek na moment zawarcia umowy, czy wykonywania pracy). Wiek ustalany będzie z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia i odnoszony do daty wypłacenia wynagrodzenia tj. postawienia wynagrodzenia pracownikowi do dyspozycji. W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy, zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy będą podlegały przychody tych pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia do daty wypłaty wynagrodzenia tj. do 29-tego dnia miesiąca włącznie (29-ty dzień miesiąca – dzień wypłaty wynagrodzeń w Urzędzie Miasta lub taki dzień wypłaty, jeżeli 29 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 31 ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

Przy czym, zgodnie z treścią art. 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1394):

  • do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1, wynosi 35 636,67 zł (ust. 1),
  • przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. nie stosuje się zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1, chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1 będą w całości zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1 (ust. 2),
  • w przypadku otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1 uzyskane od tego płatnika od dnia 1 sierpnia 2019 r. podlegały zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1 (ust. 3).

Z treści wniosku wynika, że w Urzędzie Miasta zatrudnieni są pracownicy, poniżej 26 roku życia. Wynagrodzenia za pracę w Urzędzie Miasta wypłacane są zgodnie z Regulaminem wynagradzania za dany miesiąc „z dołu” tj. w 29-tym dniu tego miesiąca. Jeżeli dzień wypłaty przypada w dniu wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ustalony zgodnie z regulaminem wynagradzania dzień wypłaty. Począwszy od miesiąca sierpnia bieżącego roku obowiązuje art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394), zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, oraz przychody z umów zlecenia o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia. Zwolnienie to jest ograniczone limitem kwotowym.

Dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. roczny limit będzie wynosił 85.528 zł (przychody uzyskane do tej wysokości będą zwolnione z podatku).

Natomiast w odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia 2019 r. zwolnienie to będzie stosowane w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019, chyba że podatnik (pracownik Urzędu Miasta) złoży płatnikowi oświadczenie, że jego przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (nie przekroczą limitu 35.636,67 zł i nie dłużej jednak niż do dnia 26 urodzin) będą zwolnione w całości od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pracownicy, którzy nie ukończyli 26 roku życia złożyli u pracodawcy (Urząd Miasta) oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. w celu skorzystania ze zwolnienia osiąganych przez nich przychodów z opodatkowania.

W związku z tym Urząd Miasta jako płatnik będzie stosował w 2019 r. zwolnienie z opodatkowania przychodów zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 dla pracowników do ukończenia 26 roku życia, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia, do miesiąca włącznie, w którym w 2019 r. przychód uzyskany w Urzędzie Miasta nie przekroczy 35.636,67 zł lub, w którym podatnik ukończy 26 rok życia. Powstała wątpliwość jak należy rozumieć zapis o ukończeniu 26 roku życia dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, gdy pracownik urodził się 16 września 1993 r., a inny pracownik urodził się 29 września 1993 r. i później, a wynagrodzenie za pracę zostanie wypłacone 29 września.

W przypadku pracowników, którzy ukończą 26 rok życia w trakcie miesiąca tj. 16 września, a wypłata wynagrodzenia nastąpi w dniu 29 września Urząd Miasta jako pracodawca, przy wyliczeniu wynagrodzenia dla tych pracowników nie zastosuje zwolnienia przychodów z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy. Natomiast w przypadku pracowników, którzy urodzili się 29 września, jak również 30 września czyli po dacie wypłaty wynagrodzenia Urząd Miasta nie będzie pobierał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że wolne od opodatkowania (po spełnieniu pozostałych warunków), są przychody otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.

Jeśli więc wypłata wynagrodzenia (postawienie do dyspozycji) nastąpi przed dniem, lub w dniu 26 urodzin pracownika, zastosowanie znajdzie zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy i przychody uzyskane przez pracownika będą zwolnione z opodatkowania, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Odpowiadając zatem wprost na pytania Wnioskodawcy stwierdzić należy, że w sytuacji gdy:

  1. pracownik w dniu 16 września ukończy 26 lat i złożył pracodawcy oświadczenie zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1394), a wypłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z Regulaminem wynagradzania w dniu 29 września to wynagrodzenie nie będzie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie ww. przepisu, a Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  2. pracownik w dniu 30 września ukończy 26 lat i złożył pracodawcy oświadczenie zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1394), a wypłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z Regulaminem wynagradzania w dniu 29 września to wynagrodzenie (po spełnieniu pozostałych warunków) będzie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie ww. przepisu, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  3. pracownik w dniu 29 września ukończy 26 lat i złożył pracodawcy oświadczenie zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1394), a wypłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z Regulaminem wynagradzania w dniu 29 września to wynagrodzenie (po spełnieniu pozostałych warunków) będzie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie ww. przepisu, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Końcowo, odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy należy zauważyć, że w sytuacji gdy 29 dzień miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, i wypłata nastąpi w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ustalony zgodnie z regulaminem wynagradzania dzień wypłaty, wówczas ze zwolnienia będą korzystały wynagrodzenia pracowników, którzy ukończą 26. rok życia nie wcześniej niż w tym ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ustalony zgodnie z regulaminem wynagradzania dzień wypłaty.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało ocenić jako prawidłowe.

źródło: https://sip.mf.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz