Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2-4-2021 r. – 0112-KDIL2-1.4011.61.2021.1.KF

Umowa zlecenia wykonywana za granicą przez nierezydenta a podatek. Czy wynagrodzenie za pracę zleceniobiorcy wykonywaną wyłącznie poza granicami Polski podlega opodatkowaniu w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

(…) stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2021 r. (data wpływu 19 stycznia 2021 r.), uzupełnionego pismami z dni 24 i 29 marca 2021 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą na rzecz Nierezydenta wynagrodzenia za świadczone przez niego usługi poza granicami Polski – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą na rzecz Nierezydenta wynagrodzenia za świadczone przez niego usługi poza granicami Polski.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z osobą fizyczną – obywatelem Chińskiej Republiki Ludowej, zamieszkałym w (…), będącym nierezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 160 z późn. zm.) – dalej określanym jako „Nierezydent”. Nierezydent nie prowadzi działalności gospodarczej.

W ramach planowanej współpracy Nierezydent miałby świadczyć na rzecz Wnioskodawcy usługi na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Zakres obowiązków Nierezydenta miałby obejmować:

 • wyszukiwanie producentów, podwykonawców i kontrahentów dla Wnioskodawcy,
 • prowadzenie negocjacji warunków umów w imieniu Wnioskodawcy,
 • koordynowanie realizacji zamówień,
 • weryfikacja poprawności certyfikatów,
 • wizytacja fabryk w Chinach,
 • utrzymywanie relacji z producentami lub kontrahentami

dalej łącznie określane jako „Obowiązki”.

Czynności wykonywane w ramach podejmowanej współpracy będą charakteryzować się brakiem kierownictwa ze strony Wnioskodawcy, a także swobodą co do miejsca i czasu wykonania umowy przez Nierezydenta. Całość usług Nierezydenta świadczona będzie zagranicą. Strony nie przewidują, aby w ramach wykonywania Obowiązków Nierezydent pojawiał się w Polsce.

Zgodnie ze stanowiskiem (…), wyrażonym w wyjaśnieniach w sprawie indywidualnej z dnia (…) r., z uwagi na opisane wyżej cechy przyszłego stosunku prawnego, właściwym i wystarczającym typem umowy dla opisanego powyżej zdarzenia przyszłego będzie umowa cywilnoprawna.

Wnioskodawca zamierza zawrzeć z Nierezydentem umowę cywilnoprawną o świadczenie usług, dla której właściwe będzie prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu (art. 750 k.c.).

Nierezydent nie przedłoży Wnioskodawcy certyfikatu rezydencji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy w opisanych powyżej okolicznościach, w związku z wypłatą na rzecz Nierezydenta wynagrodzenia za świadczone przez niego usługi poza granicami Polski, Wnioskodawca będzie zobowiązany do obliczenia i pobrania od Nierezydenta podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu jako jego płatnik?
 2. Jaka będzie wysokość stawki podatku dochodowego od dochodu Nierezydenta, którą Wnioskodawca będzie musiał wpłacić jako płatnik tego podatku?

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, we wskazanych wyżej okolicznościach, z uwagi na brak certyfikatu rezydencji Nierezydenta, Wnioskodawca będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku Nierezydenta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jako jego płatnik.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.; dalej „Ustawa”), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Nierezydent nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1a Ustawy.

Stosownie do dyspozycji art. 3 ust. 2a Ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z art. 3 ust. 2b pkt 7 Ustawy, za ww. dochody (przychody) uważa się m.in. dochody (przychody) z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 zd. 2 in fine Ustawy, niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

W związku z tym, że Wnioskodawca nie będzie posiadał certyfikatu rezydencji Nierezydenta art. 29 ust. 2 zd. 2 in fine Ustawy, nie znajdzie zastosowania. Nierezydent mieszkający i wykonujący świadczenia na terenie ChRL będzie osiągał dochody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie RP.

W ocenie Wnioskodawcy, we wskazanych wyżej okolicznościach, Wnioskodawca będzie zatem płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych Nierezydentowi.

Stosownie do dyspozycji art. 8 o.p., płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z przepisami art. 41 Ustawy, osoby prawne, które dokonują świadczeń z tytułu m.in. wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia, uzyskiwanych wyłącznie od osoby prawnej, są obowiązane jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 29 Ustawy (w tym m.in. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia, uzyskiwane wyłącznie od osoby prawnej).

Z powyższego wynika zatem, że w przedstawionych powyżej okolicznościach Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku od dochodów Nierezydenta uzyskiwanych w ramach wykonywanych Obowiązków.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, we wskazanych wyżej okolicznościach, prawidłowa dla podatku dochodowego będzie stawka w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu, albowiem zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 Ustawy, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a Ustawy z działalności określonej w szczególności w art. 13 pkt 2 i 6-9 (w tym m.in. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia, uzyskiwane wyłącznie od osoby prawnej) – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 2b ww. ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
 5. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
 6. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw – jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, tego funduszu inwestycyjnego, tej instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
 • 6a) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej;
 1. tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia;
 2. niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da.

Przy czym, za dochody (przychody), o których mowa w ust. 2b pkt 7, uważa się przychody wymienione w art. 29 ust. 1, jeżeli nie stanowią dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 2b pkt 1-6 (art. 3 ust. 2d ww. ustawy).

Wskazana powyżej zasada ograniczonego obowiązku podatkowego stanowi, że Rzeczpospolita Polska ma prawo do opodatkowania osób fizycznych niebędących jej rezydentami podatkowymi, ale tylko w zakresie dochodów uzyskiwanych ze źródła przychodów położonych na jej terytorium. Przy czym, za dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się również dochody pochodzące od polskiego płatnika, wypłacone osobie, która usługi określone w umowie zawartej pomiędzy stronami wykonuje za granicą. Zatem pod pojęciem „dochody (przychody) osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” należy rozumieć również dochody (przychody) uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę mającą ograniczony obowiązek podatkowy, np. dochód z tytułu wykonywania usługi (zlecenia) za granicą przez tę osobę na rzecz podmiotu polskiego. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest miejscem wypłaty wynagrodzenia, które stanowi dochód podatnika. W tej sytuacji miejsce wypłaty stanowi jedno z kryteriów oceny miejsca położenia źródła przychodów.

Z informacji przedstawionych w treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z obywatelem Chińskiej Republiki Ludowej, będącym nierezydentem. Nierezydent nie prowadzi działalności gospodarczej. W ramach planowanej współpracy Nierezydent miałby świadczyć na rzecz Wnioskodawcy usługi na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Spółka zamierza zawrzeć z Nierezydentem umowę cywilnoprawną o świadczenie usług, dla której właściwe będzie prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu (art. 750 k.c.).

W związku z powyższym stwierdzić należy, że wypłata wynagrodzenia przez Spółkę na rzecz Nierezydenta z tytułu zawartej umowy zlecenia, która będzie wykonywana na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, wypełnia znamiona dochodów (przychodów) osiąganych „ze źródeł” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 3 ust. 2b pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należności za wykonane usługi regulowane będą bowiem przez Spółkę, będącą polskim rezydentem.

Zasady opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych przez nierezydentów z tytułu umów o charakterze umowy zlecenia reguluje art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 29 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Przy czym, zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Dodatkowo nadmienić należy, że stosownie do art. 29 ust. 2 ww. ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Wobec powyższego na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki płatnika i będzie on zobowiązany do potrącenia podatku u źródła, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (a więc m.in. osoby prawne), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Zgodnie natomiast z treścią art. 42 ust. 1 cyt. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. (…)

Jak wynika z treści wniosku, Nierezydent nie przedłoży Wnioskodawcy certyfikatu rezydencji. Zatem w przypadku braku certyfikatu rezydencji Spółka – jako płatnik – dokonując wypłaty należności za wykonane na jej rzecz usługi przez Nierezydenta, w związku z usługami wykonanymi na podstawie umowy zlecenia, będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% przychodu, stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, w związku z wypłatą na rzecz Nierezydenta wynagrodzenia za świadczone przez niego usługi poza granicami Polski, Wnioskodawca będzie zobowiązany do obliczenia i pobrania od Nierezydenta podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu jako jego płatnik. Prawidłowa dla podatku dochodowego będzie stawka w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

źródło: https://sip.mf.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz